Jameson ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА „Black Barrel Gifting” („Играта“)

С участието си в Играта Участниците в нея приемат условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални правила“ или „Общи условия“). РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Настоящите общи условия определят начина на провеждане на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора с физическите лица („Участници“), участващи в нея.

1.2. Организатор на Играта е „Перно Рикар България“ ЕООД (наричано по-долу „Организатор“), с ЕИК 130102019 и адрес: 1766 София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София № 1, бл. 12, вх. А, ет. 3.

1.3. Играта се осъществява със съдействието на „Ол Ченълс Комюникейшън“ ЕООД, дружество с адрес на управление: София, бул. „Сливница“ № 245, ет. 2, с ЕИК 131350957, което реализира провеждането на Играта в съответствие с настоящите правила.

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА.

2.1. Играта се организира и ще се проведе в Instagram.

2.2.Официалните правила са достъпни на адрес www.blackbarrel-gifting.bg. Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 0882539875 или на email: emilanova@all-channels.com всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00 ч. до 17.00 ч.

РАЗДЕЛ 3. СРОК.

3.1. Играта ще се проведе в периода от 19.11.2020 г. до 15.01.2020 г.

3.2. Организаторът си запазва правото да променя или удължава периода на провеждане на Играта.

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА.

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора и Ол ченълс комюникейшън ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

4.2. Участник в Играта може да бъде всяко пълнолетно физическо лице с местоживеене в Република България, с изключение на лицата посочени в 4.1. За доказване на пълнолетието от участник може да бъде поискано представяне на документ, удостоверяващ неговата възраст.

4.3. Участието в Играта не е обвързано със задължителна покупка на стока или услуга.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА.

5.1. Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря на всички настоящи условия и което в периода на провеждане на Играта е създало фотографско изображение/снимка, в което/която е заснета бутилка Jameson Black Barrel , качило е своята снимка в регистрирания от него профил в Инстаграм на стори или като пост и едновременно е сложило таг @jamesonbg и хаштаг #blackbarrelgifting. Данните, които участниците предоставят доброволно при включването си в Играта са единствено публично достъпните им данни от профила им в Инстаграм. Участник, който е определен за победител от Играта, трябва да предостави своите две имена, адрес за получаване на наградата, email и телефон за контакт.

5.2. Задължително условие за участие в Играта е всяко лице-участник да е прочело и да се е съгласило с настоящите Правила и да е предоставило доброволно необходимите лични данни.

5.3. В Играта участват всички лица, които отговарят на условията на Раздел 4 и които в периода на провеждане на Играта са:

1.Прочели и приели условията на Играта;

2.Изпълнили са всички условия по т.5.1. С участието си в Играта, участниците декларират, че са пълнолетни лица.

5.4. Всеки участник има право да се включи в Играта със своя снимка еднократно.

5.5. В случай, че лице не желае да предоставя посочените лични данни, както и в случай, че лицето е малолетно или непълнолетно, същите нямат право да се включват в Играта като участници.

5.6. В Играта не се допускат снимки на малолетни или непълнолетни лица, снимки с добавени нецензурни или обидни думи и изрази или с нецензурни жестове и пози, на лица под видимо алкохолно опиянение или под влияние на наркотици, съдържащи еротично и/или порнографско съдържание, съдържание, което насажда омраза срещу група или човек, популяризира или подбужда към дискриминация на расова, етническа, полова, религиозна, възрастова, национална основа, полова идентичност и физически и/или психически увреждания. Не се допускат снимки, съдържащи наименования, марки и изображения на конкуренти на Организатора или на сходни конкурентни продукти.

5.7. С публикуването на своята снимка по указания начин, участниците се съгласяват и преотстъпват на Организатора правото да използва създадените от тях произведения с рекламна цел в социалните му канали както и в лендинг страницата му www.blackbarrel-gifting.bg., без териториални ограничения и за максималния срок по закон, без за това да им се дължи възнаграждение. С изпращането на снимка участниците-победители декларират, че са уведомили лицата заснети на фотографското изображение (ако има такива) и са получили съгласие от тях за използването на снимките по посочения по-горе начин от Организатора. С изпращането на снимка лицата декларират, че са автори на създаденото произведение.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ ОТ ИГРАТА.

6.1. Наградите, които ще бъдат раздадени в Играта са:

....... бр. подложки за чаши,

......... бр. комплект слушалки за музика и кожен калъф,

............. бр. луксозен сет за обувки,

.......... бр. кожен несесер

6.2. Наградите се осигуряват от Организатора.

6.3. Всеки победител (общо ..... броя) има право да получи една награда.

РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ.

7.1. След приключване на Играта и в срок до 10 дни от приключването й се избират победителите сред участниците в Играта, които са изпълнили условията й, като техния брой съответства на броя на наградите.

7.2. Изборът на победители в Играта се извършва на случаен принцип от две лица –представител на Организатора и на Ол ченълс комюникейшън ЕООД. Лицата избрани за победители и спечелили съответната награда се вписват в протокол, който се подписва от двамата представители. Тегленето на победителите за съответната награда/и се извършва по следния ред:

Определяне на победители за награда ...............

Определяне на победители за награда ..................

Определяне на победители за награда ..............

Определяне на победители за награда .................

7.3. Участниците избрани за Победителите съобразно условията на настоящия раздел се обявяват, включително чрез таг, в страницата по т.2.1., в срок до 10 дни считано от датата на приключване на играта.

7.4. Победителите нямат право да получат паричната равностойност на спечелената от тях награда или да искат замяната й с друг вид предметна награда.

7.5. Отговорност на участниците е да следят тегленето на наградите в сайта и в случай, че са спечелили награда, да се свържат с Организатора и да му предоставят съответните данни. Организаторът се свързва и с всеки един от спечелилите участници чрез лично съобщение на Инстаграм профила, от който участникът се е включил в Играта.

7.6. Всеки от спечелилите трябва да отговори на съобщението по т.7.5. или да се свърже с Организатора чрез посочените в т.2.2. начини за контакт в срок до 5 работни дни след получаване на съобщението/обявяването на победителите като предостави своите лични данни (две имена, email, телефон за контакт и адрес за получаване на наградата). Ако определен победител не се свърже в посочения срок с ОРГАНИЗАТОРА, той губи правото си да получи наградата и ОРГАНИЗАТОРЪТ определя по реда на т. 7.2. нов победител на негово място.

РАЗДЕЛ 8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ИГРАТА.

8.1. Наградите се изпращат до адреса предоставен от победителите чрез куриер. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от лицето участвало в Играта, а при наличието на уважителни причини, чрез надлежно упълномощено, пълнолетно лице. За получаване на наградата, Победителя/Пълномощника представя на служителя на куриерската фирма своя лична карта, с цел удостоверяване на самоличността и възрастта на Победителя/пълномощника. Наградата на Победителя се се изпраща в срок до 14 дни, считано от датата на обявяване на победителите в Играта.

8.2. Организаторът не носи отговорност за дефекти в наградите или за забавяне при предоставянето и/ или получаването им по вина на съответния външен партньор. В тези случаи Победителят е длъжен да поиска от Организатора информация за съответния външен партньор на Организатора и да се обърне директно към него с евентуални свои претенции.

8.3. При получаването на наградата, всеки победител подписва приемо-предавателен протокол, с което се удостоверява връчването на наградата.

8.4. Ако условията и изискванията за получаване на наградата не са изпълнени или лицето не е открито на посочения от него адрес в рамките на три посещения, същия губи правото да получи наградата, като Организаторът не дължи заплащане на обезщетение за това.

РАЗДЕЛ 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА.

9.1. Организаторът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да прекрати провеждането на Играта, като информира за това участниците чрез лендинг страницата по т.2.1. или по друг начин, който намери за добре. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация или неустойка за участие в Играта.

9.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата по т.2.1. където първоначално са били публикувани.

РАЗДЕЛ 10. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Включвайки се в настоящата Игра чрез публикуване на снимка в Инстаграм и поставяне на хаштаг по т. 5.1., както и впоследствие при изпращане на данните си за получаване на награда, участниците предоставят доброволно и информирано съгласие личните им данни, предоставени при включването им в Играта и при определянето на победител, да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Перно Рикар България ЕООД, както и техните подизпълнители за цели свързани с участието им в Играта (администриране на провеждането на Играта и осъществяване на комуникация с участниците, включително за доставката на спечелената награда). Участниците могат да се съгласят данните им да се обработват за маркетингови цели - за получаване на съобщения за промоционални активности и анкети, като могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за участие в маркетингови активности, като отправят писмено искане до ОРГАНИЗАТОРА.

10.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва събраните лични данни на участниците единствено за целите, посочени в тези условия. Личните данни на участниците се събират и обработват на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ ОРЗД за участието им в играта и за маркетингови цели.

10.3. С участието в Играта участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/GDPR), а именно:

Право да получат информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

Право да изискат коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

Право да изискат изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

Право да искат ограничаването на обработката на лични данни;

Право да възразят срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;

Право да оттеглят даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, основана на съгласие. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработка, основаваща се на съгласие преди оттеглянето;

Право да подадат жалба до надзорен орган, ако считат че обработването на данни е извършено в нарушение на ОРЗД.

Личните данни могат да бъдат предоставяни на трети лица, които имат право да ги получат по закон.

10.4. Всеки участник/победител носи отговорност в случай че е използвал чужди лични данни. В такъв случай, участникът носи наказателна, административно-наказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на лични данни, които не е имал право да използва. С участието си в Играта, участникът декларира, че предоставените от него лични данни са действително негови.

10.5. Организаторът декларира, че предоставените лични данни от участниците/победителите в Играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Организаторът има правата и задълженията на администратор на лични данни по отношение на личните данни, предоставени в Играта.

10.6. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на посочения в тези Правила негов адрес/email.

10.7. Всички лични данни ще бъдат третирани, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

10.8. Личните данни на участниците в Играта ще бъдат съхранявани до един месец от приключване на Играта. Личните данни на победителите от Играта ще бъдат съхранявани за срок от 5 години след приключване на Играта, освен личните данни за имена и ЕГН на лицата, спечелили предметни награди на стойност над 100 лева, които ОРГАНИЗАТОРЪТ има задължение да съхранява 11 години съгласно данъчното законодателство. Данните на лица, които са предоставили съгласие за маркетингови цели, се обработват до оттегляне на съгласието.

10.9. С участието в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и интернет материали, за което той не им дължи заплащане.

10.10. Всеки участник/победител има право да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или по елекронен път чрез интернет страницата на Комисията за защита на личните данни, а именно https://www.cpdp.bg/.

РАЗДЕЛ 11. ОТГОВОРНОСТ

11.1. С участието си в играта участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите Правила и да се съобразяват с тях като спазват техните клаузи и регулации.

11.2. Всеки участник/победител носи отговорност в случай че е използвал чужди фотографски изображения или се е включил в Играта, без да е получил съгласие на заснетото лице. В тези случаи, участникът носи наказателна, административно-наказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на фотографските изображения, които не е имал право да използва. Организаторът не носи отговорност спрямо трети лица, които са заснети от участника и имат претенции във връзка с тяхното заснемане.

11.2. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта, или за грешки и/или недостатъци при провеждането й поради извънредни обстоятелства.

11.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите Правила или за грешки при провеждане на Играта поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на българското законодателство и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

11.4. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни данни за контакт или несъществуващ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, или с който не може да бъде осъществен контакт по т.8.1. или който не изпълни други приложими условия съгласно тези Правила.

11.5. Организаторът не носи отговорност при печатна или друга грешка, допусната от участник в играта при предоставянето на личните данни, довели до невъзможност за свързване с участника.

РАЗДЕЛ 12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

12.1. Настоящите Правила са достъпни на лендинг страницата на Организатора www.blackbarrel-gifting.bg за периода на провеждане на Играта.

12.2. Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на участниците в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

12.3. Всички спорове между Организаторът и участниците, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд.

12.4. Настоящите Правила влизат в сила от 19.11.2020 г. и важат за целия период на провеждане на Играта и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.

НАШАТА ИСТОРИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Jameson Irish Whiskey

Ясно е, че производството на блендирано ирландско уиски, на което хората са се наслаждавали в продължение на повече от два века, няма как да е лесно. Но не се тревожи, дестилирахме над 200 години смелост, майсторство и общо уважение към добрия вкус, за да представим ясна и кратка версия на цялата история. И така, ето я тайната на нашата характерна мекота – нашият производствен процес и нашите хора.