Условия

ОПИСАНИТЕ ПО-ДОЛУ УСЛОВИЯ СА ПРИЛОЖИМИ СПРЯМО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЗРИТЕЛИТЕ И ВСИЧКИ ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ДОСТЪП ДО www.jamesonwhiskey.com (НАСТОЯЩИЯ „САЙТ“). КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ИЛИ РАЗГЛЕЖДАТЕ ТОЗИ САЙТ, ВИЕ ПРИЕМАТЕ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ. АКО НЕ ПРИЕМАТЕ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ САЙТА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ НОСИ ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДОСТЪП ДО НАСТОЯЩИЯ УЕБ САЙТ И ЗА НЕГОВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ.

Настоящият сайт се управлява от Irish Distillers Limited („IDL“ или „ние“) – частно дружество, регистрирано в Ирландия с дружествен номер 23732 и с адрес на управление: Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ирландия. Ако имате въпроси или притеснения относно настоящия сайт или условията, моля, свържете се с info@jamesonwhiskey.com.

  1. ЗА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАСТОЯЩИЯ САЙТ, ТРЯБВА ДА СТЕ НАВЪРШИЛИ ЗАКОННАТА ВЪЗРАСТ, НА КОЯТО СЕ РАЗРЕШАВА УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛ ВЪВ ВАШАТА ДЪРЖАВА. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ, НЕ ВЛИЗАЙТЕ В ТОЗИ САЙТ.
  2. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИЗПОЛЗВАНЕТО. Достъпът до настоящия Сайт се разрешава временно, като ние запазваме правото си да прекъсваме временно, да прекратяваме предоставянето или да изменяме без предизвестие услугите, които се предоставят на Сайта. Настоящият Сайт се променя и актуализира редовно, като IDL не носи отговорност, в случай че, по някаква причина, Сайтът или материали, съдържащи се на него, се окажат недостъпни в определен момент или за определен период от време. Промяната, копирането, възпроизвеждането, разпространението, препубликуването, качването в интернет, публикуването или предаването на материали от този Сайт се разрешават единствено с предварителното писмено разрешение на IDL. IDL е собственик или лицензополучател на всички права върху интелектуална собственост по отношение на Сайта и материали, публикувани на него. Всички подобни права са запазени. При осъществяване на достъп до този Сайт или при неговото използване Вие не получавате право на собственост, както и никакви права върху интелектуална собственост; напротив – всички права, участие или притежание по отношение на всички елементи от Сайта, остават собственост на IDL. Материалите на настоящия Сайт са предназначени единствено за законни цели.
  3. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. Доколкото това е разрешено от закона, при никакви обстоятелства IDL не може да носи отговорност за загуби или щети от всякакво естество (включително, но не само, преки, случайни, последващи или косвени загуби, вкл. пропуснати ползи, загуба на доход или приходи, загуба на репутация, прекъсване на търговската дейност или загуба на данни или информация, или специфични вреди или щети от наказателно естество, дори ако IDL получи предизвестие за вероятността от възникване на подобни загуби или щети), вреди, телесни повреди, независимо от начина, по който са възникнали, и независимо от това дали са били предизвикани от непозволено увреждане, нарушение на договор или по друг начин, които са свързани със, произтичат от или са следствие на използването на, достъпа до или невъзможността за използване на настоящия Сайт, материалите в настоящия Сайт или сайтове, връзки към които се съдържат в настоящия Сайт, както и такива, предизвикани от неизпълнение, грешка, бездействие, неизправност, забавяне в предаването на данни, компютърен вирус или прекъсване на връзката. Нищо, съдържащо се в настоящите условия, не изключва отговорността на IDL в случай на смърт или телесна повреда, причинени от небрежност от негова страна, както и неговата отговорност за неверни твърдения с цел измама, по отношение на съществени въпроси, а също и всякаква отговорност, чието изключване или ограничаване не се допуска от приложимото законодателство. МАТЕРИАЛИТЕ В НАСТОЯЩИЯ САЙТ МОЖЕ ДА СЪДЪРЖАТ ТЕХНИЧЕСКИ НЕТОЧНОСТИ ИЛИ ПЕЧАТНИ ГРЕШКИ. МАТЕРИАЛИТЕ В НАСТОЯЩИЯ САЙТ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „ВЪВ ВИДА В КОЙТО СА“ И ДОКОЛКОТО ТОВА СЕ ДОПУСКА ОТ ЗАКОНА, БЕЗ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ДАДЕНИ ИЗРИЧНО ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ (НОРМАТИВНО РЕГЛАМЕНТИРАНИ, УРЕДЕНИ В ОБЩОТО ПРАВО, ОСНОВАВАЩИ СЕ НА ОБИЧАЙНИТЕ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО И ДР.). ДОКОЛКОТО ТОВА СЕ ДОПУСКА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, IDL ИЗРИЧНО СЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕБРЕЖНОСТ, КАКТО И ОТКАЗВА ВСЯКАКВИ ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНО ПРЕДОСТАВЕНИ ИЛИ ДАДЕНИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ ЗА ТЪРГОВСКА ПРИГОДНОСТ, ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ ИЛИ НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА И ПАТЕНТИ. IDL НЕ ГАРАНТИРА И НЕ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАСТОЯЩИЯ САЙТ ЩЕ БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЯВАНО БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ И БЕЗ ГРЕШКИ, ЧЕ СЪДЪРЖАНИЕТО ЩЕ БЪДЕ ВИНАГИ ВЯРНО, ТОЧНО И НАДЕЖДНО, ЧЕ НАСТОЯЩИЯТ САЙТ, СЪРВЪРЪТ, ЧРЕЗ КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДОСТЪПЪТ ДО НЕГО, НЕ СЪДЪРЖАТ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ. IDL НЕ ГАРАНТИРА И НЕ ДЕКЛАРИРА, КАКТО И ИЗРИЧНО СЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ПОЗОВАВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ В НАСТОЯЩИЯ САЙТ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕЙНАТА ТОЧНОСТ, НАДЕЖДНОСТ И ДР. ВИЕ (А НЕ IDL) ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ РАЗХОДИ ЗА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕМОНТ ИЛИ КОРИГИРАНЕ.
  4. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. При предоставяне на забележки, предложения, въпроси, идеи, творчески концепции, графични изображения или друга информация (наричани общо „Предоставена информация“) Вие приемате да предоставите на IDL неизключителен (ограничен) лиценз за използване на така Предоставената информация. Въпреки че запазвате своето авторско право по отношение на Предоставената от Вас информация, IDL ще има право свободно да използва, редактира, променя, възпроизвежда, публикува и/или разпространява материалите, съдържащи се в Предоставената от Вас информация. Този лиценз се предоставя безвъзмездно, без ограничение във времето и съдържа в себе си правото за подлицензиране. От IDL не се изисква да третира предоставената информация като конфиденциална и IDL не носи отговорност за използване или разкриване на Предоставената информация, като не трябва да предоставя обезщетение или признание (да декларира източника) за Предоставената информация. IDL има право да упражнява всички авторски права и права на публичност по отношение на материалите, съдържащи се в Предоставената от Вас информация във всички юрисдикции, в техния пълен обем и за целия срок на съществуване на съответните права относно дадения материал. Трябва да гарантирате, че Предоставената от Вас информация не нарушава авторско право, права върху бази данни, търговски марки или други права върху интелектуална собственост на трети лица, както и че не съдържа незаконно, заплашително, клеветническо, обидно, неприлично, порнографско или ругателно съдържание, което би могло да представлява или насърчава престъпно или незаконно поведение или би могло да насърчи или популяризира безотговорната употреба на алкохол (наричани общо „Неподходящи материали“). Чрез предоставяне на информацията Вие гарантирате, че имате право да предоставите на IDL неизключителния (ограничен) лиценз, описан по-горе, както и че Предоставената информация не съдържа Неподходящи материали. Ако не можете да предоставите подобен лиценз или да гарантирате, че в нея не се съдържат Неподходящи материали, моля не предоставяйте съответната информация. IDL запазва правото си да променя или изменя всяка Предоставена информация преди публикуването ѝ (ако бъде осъществено такова), така че всички Неподходящи материали да бъдат изтрити.
  5. ЮРИСДИКЦИЯ. Спрямо настоящото споразумение се прилага ирландското законодателство, независимо от принципите за стълкновения на законите. Всички спорове, произтичащи от настоящите Условия ще бъдат отнесени до изключителната юрисдикция на ирландските съдилища, като обаче това не накърнява правото на IDL да заведе съдебно дело срещу Вас за нарушаване на настоящите условия в държавата на Вашето местожителство или в друга държава. Освен ако е посочено друго, всички материали в настоящия Сайт се предоставят единствено с цел предоставяне на информация за IDL и неговите продукти. IDL контролира и управлява настоящия Сайт от Република Ирландия и не декларира или гарантира, че материалите са подходящи или достъпни за ползване на други места по света.
  6. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ. Всички търговски марки, както и съответните логотипове (лога), графични оформления, етикети, оформления на бутилки и всяка друга интелектуална собственост, свързана с продуктите и марките на IDL, използвани в настоящите условия, са притежание на Irish Distillers – списък с посочените търговски марки може да бъде получен от Internet Manager, Irish Distillers Ltd. Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ирландия. Строго се забранява използването на или злоупотребата с посочените търговски марки или друго съдържание от настоящия Сайт, освен както е предвидено по-горе. Всички останали търговски марки са притежание на съответните собственици на търговски марки.
  7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС И ВАШЕТО ПОСЕЩЕНИЕ В САЙТА. IDL обработва информация за Вас в съответствие със своята Декларация за защита на личните данни, която може да бъде намерена тук. Чрез използването на Сайтa Вие давате съгласието си за това обработване и гарантирате, че цялата информация, предоставена от Вас, е точна и актуална.
  8. ВИРУСИ, ХАКЕРСКИ АТАКИ И ДРУГИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ. Строго се забранява злоупотребата със Сайта чрез съзнателно въвеждане на вируси, „троянски коне“, „червеи“, „логически бомби“ или други материали, които са зловредни или технологично вредни. Забраняват се опитите за получаване на неразрешен достъп до Сайта, техническите средства, на които се съхранява и/или хоства Сайта, както и сървъри, компютри или бази данни, свързани със Сайта. Забранява се атакуването на настоящия сайт посредством атака за отказ на услуга (denial-of-service attack) или дистрибутирана атака за отказ на услуга (distributed denial-of-service attack) или чрез други подобни средства. IDL не носи отговорност за загуби или щети, предизвикани от дистрибутирана атака за отказ на услуга (distributed denial-of-service attack), вируси или други технологично вредни материали, които могат да заразят компютърно оборудване, компютърни програми, данни или други собствени материали, поради използването на Сайта от Ваша страна или свалянето от Ваша страна на материали, публикувани на Сайта или друг сайт, свързан с него.
  9. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ. Продуктите и промоциите на IDL се произвеждат и предлагат на много места по света. Настоящият Сайт обаче може да описва продукти, промоции или конкурси, които не се предлагат в държавата или щата на Вашето местожителство. Настоящият Сайт може да съдържа връзки към други сайтове и IDL не носи отговорност за съдържанието на съответните други сайтове. Включването на връзка към друг сайт се предлага само за сведение и не предполага одобрение на съответните сайтове от страна на IDL, като IDL не дава гаранции или декларации относно подобни сайтове. В случай че IDL не реализира свое право, въз основа на настоящите Условия или част от тях, това не може да се счита за отказ от съответното право или част от настоящите Условия. Ако дадена част от настоящите Условия се окаже незаконна, противозаконна, недействителна или неизпълнима, съответната част ще бъде считана за отделяема, като това не накърнява валидността на останалите разпоредби. IDL има право да редактира настоящите Условия или съдържанието на Сайта по всяко време, като актуализира настоящия текст. Съответните редакции ще имат задължителен характер спрямо Вас, поради което следва да посещавате редовно настоящата страница, за да преглеждате актуалната версия на Условията, с които сте обвързани.

Благодарим Ви, че посещавате нашия сайт. Моля наслаждавайте се отговорно на нашите продукти. Всички права запазени. Irish Distillers Limited – регистрирана в Ирландия – номер 23732 – адрес по регистрация: Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ирландия.