Všeobecné obchodní podmínky


NÁSLEDUJÍCÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATÍ PRO UŽIVATELE TĚCHTO STRÁNEK, BA PRO VŠECHNY OSOBY, KTERÉ SI PROHLÍŽEJÍ STRÁNKY www.jamesonwhiskey.com (DÁLE JEN „TYTO STRÁNKY“) ČI NA NĚ MAJÍ PŘÍSTUP. POUŽÍVÁNÍM NEBO PROHLÍŽENÍM STRÁNEK S TĚMITO PODMÍNKAMI SOUHLASÍTE. POKUD NESOUHLASÍTE, STRÁNKY NEPOUŽÍVEJTE. KAŽDÝ VSTUP NA TYTO STRÁNKY ČI JEJICH POUŽÍVÁNÍ JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ UŽIVATELE.

Tyto stránky provozuje společnost Irish Distillers Limited (označovaná také jako „IDL“ nebo „my“), soukromá společnost registrovaná v Irsku pod IČO 23732, se sídlem Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irsko. V případě jakýchkoli připomínek k těmto stránkám nebo k všeobecným podmínkám se prosím obraťte na info@jan-becher.cz

 1. ABYSTE TYTO STRÁNKY MOHLI POUŽÍVAT, MUSÍTE BÝT VE VĚKU, V NĚMŽ PODLE ZÁKONA STÁTU SVÉHO TRVALÉHO BYDLIŠTĚ MŮŽETE PÍT ALKOHOL. POKUD V DANÉM VĚKU JEŠTĚ NEJSTE, TYTO STRÁNKY NEPOUŽÍVEJTE.
 2. OMEZENÍ POUŽITÍ. Přístup na tyto stránky je povolen dočasně. Vyhrazujeme si právo služby poskytované na těchto stránkách kdykoli bez předchozího upozornění zrušit, pozastavit či změnit. Tyto stránky se pravidelně mění a aktualizují a IDL nenese odpovědnost za případy, kdy tyto stránky – nebo jakýkoli materiál na nich – nejsou v určitou chvíli nebo po určitou dobu dostupné. Materiál z těchto stránek není dovoleno měnit, kopírovat, pořizovat z něj kopie, šířit jej, znovu publikovat, stahovat, umisťovat na jiné stránky či předávat jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu IDL. IDL je vlastníkem všech práv duševního vlastnictví ke stránkám a materiálu na nich zveřejněnému, příp. je držitelem licence k těmto stránkám a materiálům. Všechna tato práva jsou vyhrazena. Používáním těchto stránek ani přístupem či vstupem na tyto stránky na Vás nepřechází vlastnické právo ani práva duševního vlastnictví; naopak, veškerá práva ke stránkám a všem jejich aspektům i podíly na nich zůstávají vlastnictvím IDL. Materiál na těchto stránkách se poskytuje pouze pro použití v souladu se zákonem.
 3. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. V rozsahu, v jakém to platné předpisy dovolují, nenese IDL v žádném případě hmotnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu (zejména přímé, vedlejší, následné či nepřímé ztráty, včetně nerealizovaného zisku, ztráty příjmu, obchodní pověsti, přerušení provozu či ztrátu dat nebo informací, anebo zvláštní náhrady škody či náhrady uložené jako trest, a to ani v případě, že byla IDL o hrozící ztrátě nebo škodě předem vyrozuměna), újmu nebo škodu na zdraví, ať vznikne jakkoli, způsobenou poškozením práv jiné osoby, porušením smlouvy či jinak, která vznikne ve vztahu k…, z… nebo v… důsledku používání těchto stránek, materiálu na nich, či stránek, s nimiž jsou tyto stránky propojeny odkazy, přístupu na ně nebo z nemožnosti jejich používání, anebo způsobenou selháním, chybou, opomenutím, přerušením, poruchou, zpožděním v přenosu, počítačovým virem či selháním linky. Nic v těchto Všeobecných obchodních podmínkách nevylučuje odpovědnost IDL za úmrtí nebo škodu na zdraví, které vzniknou v důsledku její nedbalosti, ani její hmotnou odpovědnost za úmyslně zavádějící tvrzení nebo nepravdivé tvrzení v zásadní věci, ani jinou hmotnou odpovědnost, kterou dle platných předpisů vyloučit nebo omezit nelze. MATERIÁL NA TĚCHTO STRÁNKÁCH MŮŽE OBSAHOVAT ODBORNÉ NEPŘESNOSTI NEBO PŘEKLEPY. MATERIÁLY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH SE POSKYTUJÍ TAK, JAK JSOU, A V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘEDPISY BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH (AŤ UŽ ZE ZÁKONA, ZVYKOVÉHO PRÁVA, PRŮBĚHU JEDNÁNÍ, OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ ČI JINAK). V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, V JAKÉM TO PLATNÉ PŘEDPISY DOVOLUJÍ, IDL ODMÍTÁ JAKOUKOLI HMOTNOU ODPOVĚDNOST ZA NEDBALOST, A DÁLE ODMÍTÁ JAKÁKOLI PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODNÍ JAKOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU ČI NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. IDL NEZARUČUJE A NEPROHLAŠUJE, ŽE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK BUDE NEPŘERUŠENÉ A BEZ CHYB, ŽE BUDE OBSAH SPRÁVNÝ, PŘESNÝ ČI SPOLEHLIVÝ, ANEBO ŽE JSOU TYTO STRÁNKY NEBO SERVER, NA KTERÉM JSOU ULOŽENY, BEZ VIRŮ A JINÝCH ŠKODLIVÝCH KÓDŮ. IDL NEZARUČUJE, BA NAOPAK VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKOUKOLI HMOTNOU ČI JINOU ODPOVĚDNOST ZA POUŽITÍ INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH ČI SPOLÉHÁNÍ NA NĚ, POKUD JDE O JEJICH SPRÁVNOST, SPOLEHLIVOST ČI JAKKOLI JINAK. VEŠKERÉ NÁKLADY NA POTŘEBNÝ SERVIS A OPRAVY NESETE VY (A NIKOLI IDL).
 4. PODÁNÍ. Předáním jakýchkoli připomínek, návrhů, dotazů, nápadů, tvůrčích koncepcí, grafiky či jiných informací (souhrnně označovaných jako „podání“) se zavazujete poskytnout IDL k takovému podání nevýhradní licenci. I když budete i nadále vlastníkem autorských práv ke svému podání, IDL bude oprávněna materiál obsažený ve Vašem podání zdarma užívat, editovat, měnit, pořizovat jeho kopie, zveřejňovat jej a/nebo šířit. Tato licence se poskytuje zdarma, trvale a s právem podlicence. IDL není povinna s podáním zacházet v režimu utajení, nenese hmotnou odpovědnost za jakékoli použití nebo vyzrazení podání, a za podání není povinna poskytnout jakoukoli odměnu ani uznání. IDL může veškerá autorská práva a práva zveřejnění k veškerému materiálu obsaženému ve Vašem podání vykonávat ve všech jurisdikcích, v plném rozsahu a po celou dobu, po kterou taková práva k danému materiálu existují. Musíte zajistit, aby Vaše podání neporušovalo žádná autorská práva, práva k databázím, k ochranným známkám či jiná práva duševního vlastnictví jiné osoby a aby neobsahovalo žádný nezákonný, výhružný, pomlouvačný, zlehčující, nemravný, pornografický či jinak neslušný materiál, který by mohl zakládat skutkovou podstatu trestného činu či jiného nezákonného jednání nebo k němu podněcovat, anebo by byl takové povahy, že by podněcoval k nezodpovědné konzumaci alkoholu či ji propagoval (takový materiál je zde souhrnně označován jako „závadný materiál“). Předáním svého podání zaručujete, že jste oprávněn/a poskytnout IDL nevýhradní licenci k výše popsaným autorským právům a že neobsahuje žádný závadný materiál. Pokud takovou licenci poskytnout nemůžete, anebo nemůžete zaručit, že podání neobsahuje závadný materiál, nepředávejte je. IDL si vyhrazuje právo před případnou publikací upravit podání tak, aby z něj odstranila veškerý závadný materiál.
 5. ROZHODNÉ PRÁVO. Tato smlouva se řídí právem Irské republiky, a to bez ohledu na zásady střetu právních systémů. Jakékoli případné spory vzniklé ve vztahu k těmto Všeobecným obchodním podmínkám jsou zcela a výhradně v jurisdikci příslušných soudů irských, to ovšem nikterak nebrání společnosti IDL zahájit proti Vám právní řízení pro porušení těchto Všeobecných podmínek ve státě Vašeho trvalého bydliště či v jiném relevantním státě. Není-li výslovně uvedeno jinak, poskytuje se veškerý materiál na těchto stránkách pouze za účelem předání informací o IDL a jejích výrobcích. IDL tyto stránky řídí a provozuje z Irské republiky a netvrdí, že jsou tyto materiály vhodné nebo dostupné pro použití jinde.
 6. INFORMACE O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH. Veškeré ochranné známky a související loga, vzory, štítky, tvary lahví či jiné duševní vlastnictví spojené s výrobky a značkami IDL použité na těchto stránkách, jsou vlastnictvím společnosti Irish Distillers – seznam těchto ochranných známek lze získat na adrese: Internet Manager, Irish Distillers Ltd. Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland (Irsko). Použití či zneužití těchto ochranných známek či jakéhokoli obsahu těchto stránek, s výjimkami uvedenými výše, je přísně zakázáno. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
 7. INFORMACE O VÁS A VAŠÍ NÁVŠTĚVĚ NA STRÁNKÁCH. IDL zpracovává informace o Vás v souladu se svými podmínkami ochrany osobních údajů, které najdete zde. Používáním stránek poskytujete s tímto zpracováním souhlas a zaručujete, že všechny informace, které předáváte, jsou správné a aktuální.
 8. VIRY, HACKING A JINÁ TRESTNÁ ČINNOST. Stránky nesmíte zneužívat úmyslným vkládáním virů, trojských koní, červů, logických bomb či jiného materiálu, který stránky úmyslně poškozuje. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup na stránky či na službu, kde jsou stránky uloženy a/nebo hostovány, ani na jakýkoli propojený server, počítač či do se stránkami propojené databáze. Stránky nesmíte napadnout útokem typu „denial of service“ či „distributed denial of service“ ani jinými obdobnými prostředky. IDL nenese hmotnou odpovědnost za ztráty a škody způsobené útokem typu „distributed denial of service“, viry či jiným technicky škodlivým materiálem, který může infikovat počítačová zařízení, počítačové programy, data či jiný materiál, k němuž máte práva, v důsledku Vašeho použití stránek či jiných stránek s nimi propojených odkazy, anebo v důsledku stahování materiálu na nich umístěného.
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ. Výrobky a akce IDL se produkují a jsou dostupné v mnoha částech světa. Tyto stránky však mohou popisovat výrobky, akce nebo soutěže, které v zemi či státě Vašeho bydliště dostupné nejsou. Stránky mohou být odkazy propojeny s jinými stránkami a IDL za obsah těchto jiných stránek nenese odpovědnost. Vložení odkazu na jakékoli jiné stránky je pouze pro informaci a neznamená to, že by IDL tyto stránky podporovala; IDL o takových stránkách nečiní žádná prohlášení a neposkytuje na ně žádné záruky. Skutečnost, že IDL nevymáhá některé právo, které jí dle těchto Všeobecných obchodních podmínek či jejich částí přísluší, neznamená, že se daného práva nebo příslušné části Všeobecných obchodních podmínek vzdává. Bude-li některá část těchto Všeobecných obchodních podmínek nezákonná, neplatná nebo neúčinná, považuje se za oddělitelnou a nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. IDL může tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo obsah stránek kdykoli změnit aktualizací daného obsahu. Těmito změnami jste vázáni, a proto byste měli pravidelně navštěvovat tuto stránku a seznamovat se s aktualizovanými Všeobecnými obchodními podmínkami, které jste povinni dodržovat.

Děkujeme Vám za návštěvu našich stránek. Vychutnávejte si, prosím, naše výrobky zodpovědně. Všechna práva vyhrazena. Irish Distillers Limited – registrována v Irsku – IČO 23732 – sídlo společnosti: Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irsko.

Ticket Purchasing

These terms set out the basis on which you can purchase tickets for your visit to The Jameson Distillery.

The management reserves the right at all times to refuse admission.

By purchasing tickets for The Jameson Distillery you acknowledge that you have read and agree to be bound by and subject to the following Terms and Conditions and have read and agree to the use of the information you provide us with.

Once your tickets have been purchased, the ticket is non-changeable and non-refundable except at the absolute discretion of Jameson Irish Whiskey.

All prices are quoted in Euro. Whilst we reserve the right to increase or decrease our prices at any time before you book, once your booking is confirmed the price of your booking as stated in the confirmation email will not be altered.

We will use all reasonable endeavours to ensure that Jameson Irish Whiskey and all of its exhibits/displays are open for use by visitors during normal opening hours. However, Jameson Irish Whiskey reserves the right, in its absolute discretion, whether for safety reasons or otherwise and with or without prior notice to close The Jameson Distillery or any part of it. In the event of such closure, Jameson Irish Whiskey will refund any visitor the cost of his or her prepaid ticket. Otherwise Jameson Irish Whiskey shall have no liability whatsoever, including no liability for travel expenses or any other out of pocket expenses in respect of closure of part or all of the Jameson Distillery.

From time to time Jameson Irish Whiskey or other authorised third parties may carry out photography or other recording at the venue and any images or recordings may feature visitors. Visitors consent to the use of such images by Jameson Irish Whiskey in connection with advertising, promotions or monitoring and acknowledge that the copyright in such images rests with Jameson Irish Whiskey and/or any authorised third party.

The Jameson Distillery is suitable for visitors under 18 years of age. Children under the age of 15 must be accompanied by an adult aged 18 or above whilst visiting the Jameson Distillery. Children under the age of 18 are permitted to visit Jameson Distillery where alcoholic beverages will be available but they will not be served alcohol and/or allowed to consume alcohol.

Pets or animals (with the exception of guide dogs and hearing dogs) are expressly prohibited within Jameson Distillery.

VISITOR CONDUCT

Jameson Irish Whiskey reserves the right, in its absolute discretion, to refuse entry on to or remove from its premises or the vicinity any person who:-

 • Has been convicted of a criminal offence, which, in the opinion of Jameson Irish Whiskey is likely to affect the safety or enjoyment of other visitors;
 • Is behaving in a manner, which, in the opinion of Jameson Irish Whiskey has, or is likely to affect the safety or enjoyment of other visitors, cause annoyance to other visitors, behaving in such a way as to cause danger or distress to others or damage the property;
 • Has used threatening, abusive or insulting words or behaviour or in any way provokes or behaves in a manner which may provoke a breach of the peace;
 • Is thought to be under the influence of alcohol or other substances;

In addition to the foregoing, where a person has caused damage he/she must meet any expenses incurred as a result of such behaviour;

All persons entering the Jameson Distillery must pay for admission. Tickets must be retained at all times and submitted for inspection if required by any employee or agent of Jameson Irish Whskey. Any person attempting to gain admission without a valid ticket shall be asked to leave;

In accordance with Irish Law, smoking is strictly prohibited within the Jameson Distillery.

Jameson Irish Whiskey reserves the right to prosecute any persons found damaging or defacing any part of the premises.