NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI


ŠIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI ATTIECAS UZ www.jamesonwhiskey.com (TURPMĀK — VIETNE) LIETOTĀJIEM, SKATĪTĀJIEM UN VISĀM PERSONĀM, KAS TAI PIEKĻŪST. IZMANTOJOT ŠO VIETNI VAI SKATOT TO, JŪS PIEKRĪTAT ŠIEM NOTEIKUMIEM. JA NEPIEKRĪTAT TIEM, NEIZMANTOJIET ŠO VIETNI. LIETOTĀJS UZŅEMAS VISUS AR PIEKĻUVI ŠAI TĪMEKĻA VIETNEI VAI TĀS LIETOŠANU SAISTĪTOS RISKUS.

Šī vietne pieder uzņēmumam Irish Distillers Limited (turpmāk — IDL vai mēs) — privātam uzņēmumam, kas ir reģistrēts Īrijā ar reģistrācijas numuru 23732 un kura juridiskā adrese ir Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Īrija. Lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi info@jamesonwhiskey.com, ja ir radušās jebkādas šaubas saistībā ar šo vietni vai šiem noteikumiem un nosacījumiem.

 1. ŠO VIETNI DRĪKST IZMANTOT TIKAI PERSONAS, KURAS IR SASNIEGUŠAS VECUMU, NO KĀDA ATTIECĪGAJĀ VALSTĪ IR LIKUMĪGI ATĻAUTS LIETOT ALKOHOLU. JA NEESAT SASNIEDZIS ŠO VECUMU, NEATVERIET ŠO VIETNI.
 2. LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI. Piekļuve šai vietnei tiek piešķirta uz laiku, un mēs paturam tiesības bez brīdinājuma atcelt, pārtraukt vai grozīt šajā vietnē sniegtos pakalpojumus. Šī vietne mainās un tiek regulāri atjaunināta; IDL neuzņemas nekādu atbildību, ja noteiktā laikā vai periodā vietne vai kāds tajā publicētais materiāls kāda iemesla dēļ nav pieejams. Šajā vietnē publicētos materiālus ir aizliegts jebkādā veidā modificēt, kopēt, pavairot, izplatīt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt vai pārraidīt bez IDL iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Uzņēmums IDL ir visu vietnes un tajā publicēto materiālu intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks vai licences turētājs. Visas šādas tiesības ir paturētas. Kad izmantojat vietni vai piekļūstat tai, jums netiek nodotas ne īpašuma, ne intelektuālā īpašuma tiesības; visas tiesības, īpašuma tiesības un saistības attiecībā uz vietni un visiem tās elementiem ir un paliek IDL īpašumā. Materiāli šajā vietnē ir paredzēti tikai likumīgiem mērķiem.
 3. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS. Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, IDL nekādā ziņā neuzņemas nekādu atbildību ne par kādiem zaudējumiem vai bojājumiem (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tiešiem, nejaušiem, izrietošiem vai netiešiem zaudējumiem, tostarp peļņas zaudējumu, ienākumu vai ieņēmumu zaudējumu, nemateriālās vērtības zaudējumu, uzņēmējdarbības pārtraukumu vai datu vai informācijas zaudējumu vai īpašus vai represīvus izdevumus, pat ja uzņēmums IDL ir iepriekš informēts par šādu zaudējumu vai izdevumu varbūtību), kaitējumu vai traumām, kas jebkādā veidā radušās saistībā ar vai ko izraisījis civiltiesību pārkāpums, līguma pārkāpums vai cits iemesls, kas ir saistīts, izriet vai rodas vietnes, vietnē publicēto materiālu vai ar vietni saistīto saišu lietošanas, piekļuves tām vai nespējas tās lietot dēļ vai ko izraisījusi veiktspējas kļūme, kļūda, nolaidība, traucējums, defekts, darbības pārraides aizkave, datorvīruss vai līnijas kļūme. Nekas šajos noteikumos un nosacījumos neizslēdz IDL atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, kas izriet no uzņēmuma nolaidības, atbildību par krāpniecisku informācijas sagrozīšanu vai būtiskas informācijas sagrozīšanu, kā arī atbildību, kuras izslēgšanu vai ierobežošanu liedz piemērojamie likumi. ŠAJĀ VIETNĒ PUBLICĒTAJOS MATERIĀLOS VAR BŪT TEHNISKAS NEPRECIZITĀTES VAI DRUKAS KĻŪDAS. MATERIĀLI ŠAJĀ VIETNĒ TIEK NODROŠINĀTI „TĀDI, KĀDI TIE IR” UN CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, BEZ JEBKĀDĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM (STATŪTOS, VISPĀRĒJOS TIESĪBU AKTOS NOTEIKTĀM, NO DARĪJUMA IZRIETOŠĀM, UZŅĒMĒJDARBĪBĀ PIEŅEMTAJĀ PRAKSĒ VAI CITĀDI NOTEIKTĀM) GARANTIJĀM. CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, IDL ATSAKĀS NO JEBKĀDAS ATBILDĪBAS PAR NOLAIDĪBU UN ATSAKĀS SNIEGT JEBKĀDUS TIEŠUS VAI NETIEŠUS APLIECINĀJUMUS UN GARANTIJAS (IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠĀM GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, ATBILSTĪBU NOTEIKTAM NOLŪKAM VAI TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU). IDL NEGARANTĒ UN NESNIEDZ NEKĀDUS APLIECINĀJUMUS, KA VIETNES LIETOŠANA BŪS BEZ TRAUCĒJUMIEM UN KĻŪDĀM, KA SATURS BŪS PAREIZS, PRECĪZS UN UZTICAMS UN KA ŠĪ VIETNE VAI SERVERIS, KAS NODROŠINA TĀS PIEEJAMĪBU, IR BRĪVI NO VĪRUSIEM VAI CITIEM KAITĪGIEM KOMPONENTIEM. IDL NEGARANTĒ, NESNIEDZ NEKĀDUS APLIECINĀJUMUS UN SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM SAISTĪBĀM UN ATBILDĪBAS ATTIECĪBĀ UZ ŠAJĀ VIETNĒ SNIEGTĀS INFORMĀCIJAS LIETOŠANU VAI PAĻAUŠANOS UZ TĀS PRECIZITĀTI, UZTICAMĪBU VAI CITĀM ĪPAŠĪBĀM. JŪS (UN NEVIS IDL) UZŅEMATIES VISU IZMAKSU SEGŠANU PAR VISU NEPIECIEŠANO APKALPOŠANU, LABOŠANU VAI KORIĢĒŠANU.
 4. IESNIEGTĀ INFORMĀCIJA. Iesniedzot jebkādus komentārus, priekšlikumus, jautājumus, idejas, radošās koncepcijas, grafiku vai citu informāciju (kopā saukti — iesniegtā informācija), jūs piekrītat piešķirt uzņēmumam IDL neekskluzīvu licenci šīs iesniegtās informācijas lietošanai. Kaut arī jums joprojām piederēs iesniegtās informācijas autortiesības, IDL būs tiesības brīvi izmantot, rediģēt, pārveidot, pavairot, publicēt un/vai izplatīt jūsu iesniegtos materiālus. Šī licence tiek sniegta par brīvu, tā ir pastāvīga un dod tiesības piešķirt apakšlicences. No uzņēmumam IDL netiek prasīts iesniegto informāciju apstrādāt kā konfidenciālu, tas neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu iesniegtās informācijas izmantošanu vai izpaušanu, un tam nav jānodrošina nekāda kompensācija vai apliecinājums par iesniegto informāciju. IDL drīkst pilnā apmērā izmantot visas iesniegtajā informācijā ietverto materiālu autortiesības un publicēšanas tiesības visās jurisdikcijās un visā periodā, kurā pastāv šādas tiesības uz attiecīgo materiālu. Jums ir jānodrošina, lai jūsu iesniegtā informāciju nepārkāpj nekādas citu personu autortiesības, datubāzu tiesības, preču zīmju vai citas intelektuālā īpašuma tiesības un neiekļauj pretlikumīgus, draudīgus, apmelojošus, neslavu ceļošus, piedauzīgus, pornogrāfiskus vai rupjus materiālus, kas var ietvert vai mudināt uz noziedzīgu vai pretlikumīgu rīcību vai varētu veicināt vai iedrošināt bezatbildīgu alkohola patēriņu (kopā saukts — nepiemērots materiāls). Iesniedzot informāciju, jūs garantējat, ka jums ir tiesības piešķirt IDL iepriekš aprakstīto neekskluzīvo autortiesību licenci un ka informācija neietver nepiemērotus materiālus. Ja jūs nevarat piešķirt šādu licenci vai garantēt, ka iesniegtā informācija neietver nepiemērotus materiālus, lūdzu, neiesniedziet šādu informāciju. IDL patur tiesības pirms publicēšanas (ja tā tiek veikta) pārveidot vai labot iesniegto informāciju, lai izdzēstu visus nepiemērotos materiālus.
 5. JURISDIKCIJA. Šis līgums ir jāinterpretē saskaņā ar Īrijas likumiem, novēršot tiesisko principu pretrunas. Visi strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem un nosacījumiem, tiks nodoti izskatīšanai tikai Īrijas tiesā, kaut gan tas neietekmē IDL tiesības par šo noteikumu un nosacījumu pārkāpumu celt prasību pret jums jūsu dzīvesvietas valstī vai jebkurā citā attiecīgajā valstī. Visi materiāli šajā vietnē ir padarīti pieejami, tikai lai sniegtu informāciju par uzņēmumu IDL un tā ražojumiem, izņemot, ja norādīts citādi. IDL kontrolē un nodrošina vietnes darbību no Īrijas Republikas un nesniedz nekādu apliecinājumu par šo materiālu atbilstību vai pieejamību lietošanai citās vietās.
 6. INFORMĀCIJA PAR PREČU ZĪMĒM. Visas šeit izmantotās preču zīmes un visi saistītie logotipi, dizaini, etiķetes, pudeļu noformējumi un citu veidu intelektuālais īpašums, kas ir saistīts ar IDL ražojumiem un zīmoliem, pieder uzņēmumam Irish Distillers; šo preču zīmju sarakstu var saņemt no uzņēmuma interneta pārvaldnieka: Irish Distillers Ltd, Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Īrija. Ir stingri aizliegts izmantot vai neatbilstīgi izmantot šīs preču zīmes vai vietnes saturu, izņemot iepriekš aprakstītos gadījumus. Visas pārējās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
 7. INFORMĀCIJA PAR JUMS UN JŪSU APMEKLĒJUMU VIETNĒ. IDL apstrādā informāciju par jums saskaņā ar uzņēmuma paziņojumu par konfidencialitāti, kas ir pieejams šeit. Izmantojot vietni, jūs piekrītat šādai datu apstrādei un garantējat, ka visa jūsu sniegtā informācija ir precīza un atjaunināta.
 8. VĪRUSI, UZLAUŠANA UN CITI PĀRKĀPUMI. Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot vietni, to apzināti inficējot ar vīrusiem, Trojas zirgiem, tārpiem, loģiskajām bumbām vai citiem materiāliem, kuri ir ļaunprātīgi vai tehnoloģiski kaitīgi. Jūs nedrīkstat mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi vietnei, pakalpojumam, kurā vietne tiek glabāta un/vai viesota, kā arī ar vietni saistītajiem serveriem, datoriem vai datubāzēm. Jūs nedrīkstat šai vietnei uzbrukt, izmantojot pakalpojuma atteikuma uzbrukumu, izkliedēto pakalpojuma atteikuma uzbrukumu vai ar citiem līdzīgiem līdzekļiem. IDL neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies izkliedētā pakalpojuma atteikuma uzbrukuma, vīrusu vai citu tehnoloģiski kaitīgu materiālu dēļ, kuri var inficēt datoru iekārtas, datorprogrammas, datus vai citu īpašumā esošu materiālu, jums lietojot šo vietni vai lejupielādējot jebkādu tajā publicēto materiālu vai ar to saistītas tīmekļa vietnes dēļ.
 9. DAŽĀDI JAUTĀJUMI. IDL izstrādājumi un reklāmas tiek ražotas un ir pieejamas daudzviet pasaulē. Līdz ar to šajā vietnē var būt aprakstīti izstrādājumi, reklāmas vai konkursi, kas nav pieejami jūsu valstī vai dzīvesvietas valstī. Šī vietne var būt saistīta ar citām vietnēm, un IDL neuzņemas nekādu atbildību par šo vietņu saturu. Visas iekļautās saites uz citām vietnēm ir sniegtas tikai informatīvā nolūkā un nenozīmē, ka uzņēmums IDL atbalsta šīs vietnes; IDL nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas par šīm vietnēm. Ja IDL neizmanto savas šajos noteikumos un nosacījumos noteiktās tiesības vai daļu no tām, tas nenozīmē atteikšanos no šādām tiesībām vai no daļas noteikumu un nosacījumu. Ja kāda šo noteikumu un nosacījumu daļa ir pretrunā ar likumu, nav spēkā vai nav īstenojama, šī daļa ir uzskatāma par nodalāmu un neietekmē pārējo nosacījumu spēkā esību. IDL var jebkurā laikā pārskatīt šos noteikumus un nosacījumus vai vietnes saturu un attiecīgi atjaunināt šo publikāciju. Visi šādi labojumi jums ir saistoši, tāpēc jums ir periodiski jāapmeklē šī lapa, lai pārskatītu pašreizējos noteikumus un nosacījumus, kas jums ir jāievēro.

Paldies par mūsu vietnes apmeklējumu! Lūdzu, baudiet mūsu ražojumus atbildīgi. Visas tiesības paturētas. Irish Distillers Limited • Reģistrēts Īrijā • Nr. 23732 • Juridiskā adrese: Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Īrija.

Ticket Purchasing

These terms set out the basis on which you can purchase tickets for your visit to The Jameson Distillery.

The management reserves the right at all times to refuse admission.

By purchasing tickets for The Jameson Distillery you acknowledge that you have read and agree to be bound by and subject to the following Terms and Conditions and have read and agree to the use of the information you provide us with.

Once your tickets have been purchased, the ticket is non-changeable and non-refundable except at the absolute discretion of Jameson Irish Whiskey.

All prices are quoted in Euro. Whilst we reserve the right to increase or decrease our prices at any time before you book, once your booking is confirmed the price of your booking as stated in the confirmation email will not be altered.

We will use all reasonable endeavours to ensure that Jameson Irish Whiskey and all of its exhibits/displays are open for use by visitors during normal opening hours. However, Jameson Irish Whiskey reserves the right, in its absolute discretion, whether for safety reasons or otherwise and with or without prior notice to close The Jameson Distillery or any part of it. In the event of such closure, Jameson Irish Whiskey will refund any visitor the cost of his or her prepaid ticket. Otherwise Jameson Irish Whiskey shall have no liability whatsoever, including no liability for travel expenses or any other out of pocket expenses in respect of closure of part or all of the Jameson Distillery.

From time to time Jameson Irish Whiskey or other authorised third parties may carry out photography or other recording at the venue and any images or recordings may feature visitors. Visitors consent to the use of such images by Jameson Irish Whiskey in connection with advertising, promotions or monitoring and acknowledge that the copyright in such images rests with Jameson Irish Whiskey and/or any authorised third party.

The Jameson Distillery is suitable for visitors under 18 years of age. Children under the age of 15 must be accompanied by an adult aged 18 or above whilst visiting the Jameson Distillery. Children under the age of 18 are permitted to visit Jameson Distillery where alcoholic beverages will be available but they will not be served alcohol and/or allowed to consume alcohol.

Pets or animals (with the exception of guide dogs and hearing dogs) are expressly prohibited within Jameson Distillery.

VISITOR CONDUCT

Jameson Irish Whiskey reserves the right, in its absolute discretion, to refuse entry on to or remove from its premises or the vicinity any person who:-

 • Has been convicted of a criminal offence, which, in the opinion of Jameson Irish Whiskey is likely to affect the safety or enjoyment of other visitors;
 • Is behaving in a manner, which, in the opinion of Jameson Irish Whiskey has, or is likely to affect the safety or enjoyment of other visitors, cause annoyance to other visitors, behaving in such a way as to cause danger or distress to others or damage the property;
 • Has used threatening, abusive or insulting words or behaviour or in any way provokes or behaves in a manner which may provoke a breach of the peace;
 • Is thought to be under the influence of alcohol or other substances;

In addition to the foregoing, where a person has caused damage he/she must meet any expenses incurred as a result of such behaviour;

All persons entering the Jameson Distillery must pay for admission. Tickets must be retained at all times and submitted for inspection if required by any employee or agent of Jameson Irish Whskey. Any person attempting to gain admission without a valid ticket shall be asked to leave;

In accordance with Irish Law, smoking is strictly prohibited within the Jameson Distillery.

Jameson Irish Whiskey reserves the right to prosecute any persons found damaging or defacing any part of the premises.