#CHEERSYOURJAMESON Competition T&C's 2017

REGULAMIN KONKURSU „Cheers Heard Around The World” – 2016 - 2017

 1. Konkurs organizowany przez Irish Distillers Pernod Ricard przy Simmonscourt House, Simmonscourt Road,Ballsbridge, Dublin 4, Ireland pod nazwą „Cheers Heard Around The World” („Konkurs”) przeznaczony jest dla wszystkich uczestników w wieku uprawniającym do kupna alkoholu w swoim kraju zamieszkania (i w wieku co najmniej 18 lat), którzy mają legalne i aktywne profile na Instagramie. Konkurs jest oferowany wyłącznie w krajach, w których poniższe jest zgodne z prawem: sam Konkurs, nagrody i sprzedaż, promocja i reklama napojów alkoholowych oraz informowanie o sponsorowaniu przez ich producentów. Pracownicy spółki Irish Distillers Ltd lub spółek zależnych lub powiązanych tej spółki, a także członkowie ich najbliższej rodziny lub osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym tych pracowników nie mają prawa uczestnictwa w Konkursie. Ponadto uczestnicy nie mogą być pracownikami ani członkami najbliższej rodziny pracowników ani zamieszkiwać wraz z pracownikiem lokalnego urzędu wydającego koncesje na alkohol lub sprzedawcami detalicznymi i ich pracownikami, posiadaczami koncesji na alkohol, agencją zajmującą się Konkursem („niezależny organizator konkursu”), dostawcami nagród lub ich odpowiednimi agentami lub spółkami powiązanymi.
 2. Konkurs jest sponsorowany przez spółkę Irish Distillers Ltd („Organizator”) i jest przeprowadzany przez spółkę Wyborowa S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Janikowska 23, 61-070 Poznań („Administrator”). Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób sponsorowany, wspierany ani przeprowadzany przez firmę prowadzącą Instagram. Wszelkie pytania, uwagi lub skargi dotyczące Konkursu należy kierować jedynie do Administratora.
 3. Do \„Uczestników\” Konkursu należą Organizator, Administrator i wszyscy uczestnicy.
 4. Zgłoszenie do Konkursu oznacza pełną i bezwarunkową zgodę i akceptację (a) niniejszego Oficjalnego Regulaminu oraz (b) decyzji Organizatora, które są ostateczne i wiążące. Przyznanie nagrody jest uzależnione od spełnienia wszystkich wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Konkurs trwa od dnia 24 lutego 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony około dnia 31 marca 2017 r. Wszystkie zgłoszenia otrzymane po tym terminie będą automatycznie odrzucane.
 6. W ramach światowych obchodów Dnia św. Patryka, zapraszamy naszych fanów do zrobienia zdjęcia lub nakręcenia filmiku z wznoszenia toastu szklankami z whisky Jameson z podpisem #CheersYourJameson. Wszystkie zgłoszenia pojawią się na naszej stronie internetowej w Dniu św. Patryka, wirtualnie łącząc wszystkie imprezy z okazji Dnia św. Patryka w ramach akcji #CheersYourJameson na stronie internetowej Jameson Whiskey.
 7. Organizator zastrzega, iż w Konkursie nie będą brały zdjęcia/filmiki uznane za niestosowne lub obraźliwe, szczególności dotyczy to: a) materiałów prezentujących nagość, b) na których przedstawione są osoby poniżej wieku uprawniającego do zakupu alkoholu, c) materiałów z osobami, których wygląd wskazuje, że mają poniżej 25 lat, d) materiałów przedstawiających nieodpowiedzialną konsumpcję alkoholu, e) materiałów przedstawiających przemoc, f) materiałów pokazujących broń, g) materiałów o tematyce seksualnej, h) materiałów przedstawiających treści obraźliwe lub szkalujące.

Ponadto, wymagane jest, aby zdjęcia, filmiki były zdjęciami oryginalnymi i pozyskanymi/stworzonymi przez samego Uczestnika w sposób nie naruszający przepisów prawa; nie naruszający praw własności intelektualnej, praw do prywatności lub praw do wizerunku ani innych praw osób trzecich, ani naruszały obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulaminów oraz standardów sieci; zdjęcia nie mogą również być wcześniej zgłoszone do innych Konkursów ani wygrać żadnych nagród.

 1. Zawsze promujemy odpowiedzialną konsumpcję naszych produktów. W spółce Irish Distillers, w pełni popierane są regulacje i kodeksy w zakresie marketingu, sprzedaży i reklamy produktów alkoholowych oraz informowania o sponsorowaniu przez producentów napojów alkoholowych. Nasze zobowiązanie do przestrzegania tych kodeksów jest gwarancją, że wszelkie nasze działania podejmowane są w celu promowania odpowiedzialnej konsumpcji naszych produktów wśród dorosłych odbiorców. Uczestnicy mogą składać niegraniczoną liczbę zdjęć, filmików, przy czym nadmierna konsumpcja lub ilość konsumpcji nie zwiększa szans na wygraną w Konkursie.
 2. Komisja będzie dokonywała oceny zdjęć zgłoszonych do Konkursu biorąc pod uwagę kryterium umiejętności Uczestnika i kreatywności przy robieniu wyjątkowego filmiku/ zdjęcia z wznoszenia toastu szklankami z whisky Jameson z podpisem #CheersYourJameson („Toast”).
 3. W Konkursie można wziąć udział w różny sposób. Można złożyć swoje zdjęcie lub filmik obrazujący wznoszenie toastu poprzez: 1) odwiedzenie strony www.jamesonwhiskey.com/stpatricks a następnie przy pomocy linków przejść do Instagrama, gdzie można przesłać zdjęcie oznaczając je hasztagiem #CheersYourJameson i geotagując swoją pozycję za pomocą geotaggera na Instagramie lub: 2) udostępnienie swojego zdjęcia na swoim koncie w Instagramie oznaczając je hasztagiem #CheersYourJameson i geotagując swoją pozycję za pomocą geotaggera na Instagramie
 4. Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia z hasztagiem #CheersYourJameson oraz geolokalizacją. Wszystkie zgłoszone zdjęcia muszą być zrobione przez uczestnika. Wszystkie zgłoszenia podlegają zatwierdzeniu przez Organizatora. Wszystkie zgłoszenia będą oceniane pod względem umiejętności i kreatywności uczestnika przy robieniu wyjątkowego zdjęcia Toastu. Lokalna komisja oceniająca dokona wyboru jednego zwycięzcy w swoim kraju [tj. w Niemczech, Argentynie, Kanadzie (bez Quebec), USA, Rosji oraz w Polsce]. Szanse wygranej uzależnione są od ogólnej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń otrzymanych w czasie trwania Konkursu. W przypadku sporu dotyczącego zgłoszeń dokonanych przez kilka osób korzystających z tej samej nazwy użytkownika na Instagramie, zgłoszenie zostanie uznane za złożone przez uprawnionego posiadacza profilu na Instagramie, który został wykorzystany, aby wziąć udział w Konkursie w chwili zgłoszenia. Uprawniony posiadacz konta oznacza osobę fizyczną przypisaną do profilu na Instagramie przez odpowiedniego dostawcę Internetu, dostawcę usług online lub inną organizację odpowiadającą za przypisywanie profili na Instagramie w danej domenie.
 5. Zwycięzca zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej za pośrednictwem mediów społecznościowych w terminie dziesięciu dni od dokonania wyboru Zwycięzcy. Spółka Irish Distillers nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Zwycięzcę powiadomień ze względu na ustawienia w zakresie spamu, wiadomości śmieci lub inne ustawienia bezpieczeństwa ani za podanie przez Zwycięzcę nieprawidłowych lub w inny sposób wadliwych danych kontaktowych. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą, w przypadku, gdy Zwycięzca nie ma prawa brać udziału w Konkursie lub nie odbierze nagrody w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia zwycięzcy, lub nie odpowie w terminie na zawiadomienie, nagroda może przepaść i może zostać wybrany inny Zwycięzca.

 6. O zwycięstwie w Konkursie Uczestnik (Zwycięzca) zostanie poinformowany otrzymując bezpośrednio mail za pośrednictwem swojego konta na Instagramie). Każdy zwycięzca jest zobowiązany do przedstawienia ważnego dokumentu tożsamości stwierdzającego, że jest on w wieku uprawniającym do zakupu alkoholu w swoim kraju zamieszkania (i co najmniej w wieku 18 lat).
 7. Zwycięzca musi spełnić wszystkie warunki określone w Regulaminie i natury formalnej, aby móc odbyć podróż do Irlandii w dniach od 15 marca do 31 marca 2018 r., w szczególności zobowiązany jest do posiadania wszelkich odpowiednich dokumentów uprawniających do wjazdu na teren Irlandii. Organizator nie odpowiada za niedopełnienie wszystkich formalności przez uczestnika skutkujących niemożliwością odbycia podróży w tym terminie.
 8. Nagrodą w konkursie lokalnym (w Polsce) jest: 1) wyjazd do Dublina dla 3 (trzech) osób, w okresie lipiec-sierpień 2017 r. (ok. 2-3 dni). Dokładny termin wyjazdu zostanie ustalony indywidualnie ze Zwycięzcą – „Nagroda lokalna dla zwycięzcy Konkursu w Polsce”; oraz dla zwycięskich Uczestników w konkursie globalnym (decyduje Komisja Irish Distillers Ltd., 2) wyjazd do Dublina dla 4 (czterech) osób w okresie od 15 marca 2018 r. do 31 marca 2018 roku (ok. 2-3 dni). Termin wyjazdu zostanie ustalony indywidualnie ze Zwycięzcą – „Nagroda globalna dla zwycięzcy Konkursu międzynarodowego”
 9. Nagrodą lokalną dla zwycięzcy konkursu w Polsce jest wyjazd dla zwycięzcy oraz dwóch (2) osób towarzyszących (znajomi, przyjaciele) do Dublina, Irlandia. Nagroda obejmuje: a) opłaty związane z przelotem w obie strony do Irlandii (klasa ekonomiczna) oraz transport w obrębie: lotnisko, hotel, destylarnia i powrót, b) zakwaterowanie w minimum 3-gwiazdkowym hotelu (wybrane przez lokalnego Organizatora), c) wyżywienie: minimum 2 posiłki dziennie w miejscu wskazanym przez Organizatora (pozostałe indywidualne zamówienia pokrywa Uczestnik i osoby towarzyszące we własnym zakresie, d) wstęp i zwiedzanie destylarni Old Jameson w Dublinie, w tym sesję degustacyjną.
 10. Szacunkowa wartość rynkowa nagrody za zwycięstwo w konkursie lokalnym (w Polsce) (świadczenia opisane w punkcie 16 powyżej) za jedną osobę wynosi równowartość 800,00 EUR (osiemset euro). Łączna wartość nagrody za wyjazd do Dublina dla 3 (trzech) osób wynosi równowartość 2.400,00 EUR (dwa tysiące czterysta euro).
 11. Wszelkie koszty niewskazane wyraźnie w niniejszym Regulaminie jako gwarantowane przez Organizatora ponosi wyłącznie Zwycięzca i jego towarzysze (przyjaciele zaproszeni do wyjazdu), w szczególności są to, koszty ubezpieczenia podróży, innego transportu naziemnego, wyżywienia i napojów (poza wymienionymi w punkcie 16 c), napiwków, rozrywek, pamiątek, opłat za nadbagaż oraz koszty lokalnych i zamiejscowych (międzynarodowych) rozmów telefonicznych.
 12. W momencie wydania Nagrody Zwycięzcy w konkursie lokalnym Organizator (WYBOROWA S.A.) pobierze od Zwycięzcy kwotę dodatkowej nagrody pieniężnej (dodanej do wartości Nagrody określonej w ust. 18 powyżej) na poczet zryczałtowanego podatku od nagród w konkursach, który zostanie odprowadzony przez Organizatora w jego imieniu do właściwego Urzędu Skarbowego.

 13. Wszelkie uzgodnienia dotyczące podróży będą dokonywane za pośrednictwem agenta Organizatora a terminy podróży nie podlegają zmianom ani zamianom po dokonaniu rezerwacji. Organizator nie odpowiada za odwołanie, opóźnienie, zawieszenie lub zmianę terminów imprez lub podroży po otrzymaniu biletów z jakiegokolwiek powodu poza jego kontrolą. Zwycięzca i jego towarzysze podróży zobowiązani są podróżować razem i będą mieć ten sam plan podróży. Wyłącznie zwycięzca i jego goście odpowiadają za uzyskanie wszelkich wymaganych dokumentów podróży, w tym paszportów i wiz, oraz za przestrzeganie wymogów celnych i imigracyjnych. Zwycięzca i jego towarzysze podróży odpowiadają za uiszczenie wszelkich podatków, opłat i dopłat związanych z podróżą w chwili dokonywania rezerwacji. Osoby towarzyszące Zwycięzcy zobowiązane są do podpisania i zwrotu do Organizatora (w terminie wskazanym na formularzu oświadczenia) oświadczenia o zwolnieniu wskazującego, że zrzekają się oni roszczeń regresowych wobec Zwalnianych (zdefiniowanych poniżej) z tytułu ich udziału w Nagrodzie (w tym w szczególności, związanych z nią podróży).
 14. Nagrodą globalną w konkursie międzynarodowym jest wycieczka dla zwycięzcy oraz 3 (trzech) osób towarzyszących do Dublina, Irlandia, na lokalne obchody Dnia św. Patryka. Nagroda obejmuje: 1) opłaty związane z przelotem w obie strony do Irlandii (klasa ekonomiczna) oraz transport w obrębie: lotnisko, hotel, destylarnia i powrót, 2) zakwaterowanie w minimum 3-gwiazdkowym hotelu (wybrane przez Organizatora – Irish Distillers), 3) wyżywienie: minimum 2 posiłki dziennie w miejscu wskazanym przez Organizatora (pozostałe indywidualne zamówienia pokrywa Uczestnik i osoby towarzyszące we własnym zakresie, 4) bilety na Imprezę na żywo organizowaną z okazji Dnia św. Patryka (Jameson St. Patrick’s Live), 5) wstęp i zwiedzanie destylarni Old Jameson w Dublinie, w tym sesję degustacyjną.
 15. Szacunkowa wartość rynkowa nagrody za zwycięstwo w konkursie globalnym (świadczenia opisane w punkcie 21 powyżej) za jedną osobę wynosi 1000 EUR (tysiąc euro). Łączna wartość nagrody za wyjazd do Dublina dla 4 (czterech) osób wynosi równowartość 4000 EUR (cztery tysiące euro).
 16. Wszelkie koszty niewskazane wyraźnie w niniejszym Regulaminie ponosi Zwycięzca i zaproszone przez niego osoby (przyjaciele) we własnym zakresie, w szczególności, koszty ubezpieczenia podróży, transportu na lotnisko odlotu, innego transportu naziemnego, wyżywienia i napojów, napiwków, rozrywek, pamiątek, opłat za nadbagaż oraz koszty lokalnych i zamiejscowych (międzynarodowych) rozmów telefonicznych.
 17. Wszelkie uzgodnienia dotyczące podróży będą dokonywane za pośrednictwem agenta Organizatora a terminy podróży nie podlegają zmianom ani zamianom po dokonaniu rezerwacji. Organizator nie odpowiada za odwołanie, opóźnienie, zawieszenie lub zmianę terminów imprez lub podroży po otrzymaniu biletów z jakiegokolwiek powodu poza jego kontrolą. Zwycięzca i jego towarzysze podróży zobowiązani są podróżować razem i będą mieć ten sam plan podróży. Wyłącznie zwycięzca i jego goście odpowiadają za uzyskanie wszelkich wymaganych dokumentów podróży, w tym paszportów i wiz, oraz za przestrzeganie wymogów celnych i imigracyjnych. Zwycięzca i jego towarzysze podróży odpowiadają za uiszczenie wszelkich podatków, opłat i dopłat związanych z podróżą w chwili dokonywania rezerwacji. Zwycięzca i zaproszone przez niego osoby zobowiązani są do podpisania i zwrotu do Organizatora (w terminie wskazanym na formularzu oświadczenia) oświadczenia o zwolnieniu wskazującego, że zrzekają się oni roszczeń regresowych wobec Zwalnianych (zdefiniowanych poniżej) z tytułu ich udziału w Nagrodzie (w tym w szczególności, związanych z nią podróży).
 18. Organizator rezerwuje sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu, która jego zdaniem ingeruje w zasady Konkursu w sposób naganny, naruszający zasady etyki i postanowienia samego Regulaminu.
 19. Spółka Irish Distillers Ltd ani jej spółki powiązane nie ponoszą odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu urazów, chorób lub obrażeń wyrządzonych uczestnikom w tym zwycięzcom, przez uczestników Konkursu, lub konsekwencji działań podejmowanych przez uczestników Konkursu lub obrażeń zwycięzców przy otrzymywaniu nagrody. Przed przyznaniem nagrody, zarówno zwycięzca, jak i jego goście będą zobowiązani do podpisania i zwrotu w terminie wskazanym przez Organizatora, oświadczenia pełnego zwolnienia z odpowiedzialności na druku Organizatora określającego m.in. że zapoznali się i rozumieją niniejszy regulamin, udzielają pełnej zgody wymaganej przez Organizatora, upoważniają Organizatora do publikowania, rozpowszechniania i/lub wykorzystywania w inny sposób ich imion i nazwisk, miejscowości i regionu, w jakim mieszkają, fotografii, podobizny, przydomku i głosu oraz wszelkich innych cech charakteru w związku z wszelkim Konkursem i/lub reklamą, i/lub dla celów wiadomości ogólnych i/lub celów rozrywkowych i/lub informacyjnych, bez dodatkowego wynagrodzenia, poza przyznaniem nagrody lub udziałem w niej, przyjmują oferowaną nagrodę i zwalniają Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z udziału w niniejszym Konkursie oraz otrzymania i/lub skorzystania z nagrody.
 20. W zakresie dozwolonym prawem, Organizator, jego agenci lub dystrybutorzy w żadnym wypadku nie odpowiadają ani nie są zobowiązani do wypłaty Zwycięzcy odszkodowania ani nie przyjmują odpowiedzialności za straty, szkody, obrażenia ciała lub śmierć wskutek przyjęcia nagrody z wyjątkiem przypadku, gdy było to spowodowane rażącym niedbalstwem Organizatora, jego agentów lub dystrybutorów lub ich pracowników. Nie ma to wpływu na prawa ustawowe uczestnika.
 21. Zgłoszenie do Konkursu i zaznaczenie pola zgody oznacza zgodę na otrzymywanie odpowiedzi od Organizatora w celu potwierdzenia udziału w Konkursie, a także w przypadku wygranej. Informacje dotyczące Uczestników nie będą przekazywane ani wykorzystywane w innym celu ani z uczestnikami nie będzie nawiązywany kontakt z innych powodów.
 22. Kwestia tego, czy termin przekazania nagrody może ulec zmianie jest uzależniona od uznania Organizatora.
 23. Wszyscy Zwycięzcy Konkursu zobowiązują się do udziału w aktywnościach promujących Konkurs, w tym: udziału w sesjach zdjęciowych, prezentacji materiałów o ich uczestnictwie w Konkursie w mediach społecznościowych i w ramach wywiadów. Wszystkie materiały promujące Konkurs i produkt Jameson wynikające z powyższych działań będą stanowić wyłączną własność Organizatora. Wszyscy zwycięzcy udzielają Organizatorowi prawa do wykorzystania ich głosu, podobizny, wizerunku i wszelkich innych aspektów ich osobowości w filmie i/lub spocie telewizyjnym, bez dodatkowego wynagrodzenia.
 24. Zgłoszenie do Konkursu oznacza zgodę na to, by Uczestnikom towarzyszyła ekipa filmowa i utrwalała ich wizerunek z pobytu z Irlandii na filmach i zdjęciach. Zwycięzcy są zobowiązani do udziału i stosowania się do wskazówek ekipy filmowej. Treści uzyskane przez ekipę filmową w czasie wycieczki mogą być zachowane i wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora lub jego agentów i dostawców w celu promocji marki Jameson i samego Konkursu.
 25. Wszyscy Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie zgłoszonych przez nich wizerunków w dowolny sposób uznany przez Organizatora za właściwy w związku z niniejszym Konkursem. Wszystkie zgłoszenia stają się własnością Organizatora, który nie przyjmuje odpowiedzialności za zgłoszenia, które zostały zagubione, opóźnione lub skierowane do niewłaściwego adresata z jakiejkolwiek przyczyny lub wskutek błędu lub awarii komputera.
 26. Wszystkie zgłoszenia spełniające warunki Konkursu i uznane za właściwe przez sponsora, zostaną poddane geotaggowaniu i opublikowane na mapie na stronie internetowej Jameson pokazującej światowe obchody Dnia św. Patryka. Mapa ta będzie dostępna dla wszystkich osób na całym świecie, które mają adres URL strony.
 27. Przesyłając zdjęcie/filmik do konkursu #CheersYourJameson, zgłaszający zezwala na jego wykorzystanie przez Organizatora (lokalnego w Polsce, jak również globalnego – Irish Distillersd) (w tym dokonanie montażu i „ponowne przesłania (re-uploading)” wizerunku) online za pośrednictwem swoich kanałów mediów społecznościowych, w tym m.in. Twittera, Facebooka i Instagrama.

 28. Uczestnicy zapewniają, że zdjęcia/filmiki zgłoszone do Konkursu stanowią wyłącznie ich pracę, a w przypadku, gdy zdjęcie zawiera wizerunek innych osób lub rzeczy, zapewniają, że mają zgodę tych osób lub posiadaczy rzeczy na zgłoszenie zdjęcia lub zdjęć do Konkursu.

 29. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich, do którego może dojść z tytułu zgłoszenia nieuprawnionego zdjęcia i nie odpowiada za weryfikację źródła wizerunków zgłoszonych do konkursu.

 30. W przypadku stwierdzenia, że zdjęcie/filmik jest dziełem innej osoby niż uczestnik, Organizator (lokalny i globalny) zastrzega sobie prawo do wykluczenia tego zdjęcia z Konkursu.

 31. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana nie może powodować utraty praw nabytych przez Uczestników ani różnicować ich sytuacji w Konkursie. O zmianie Regulaminu Organizator zobowiązany jest poinformować przed jej wejściem w życie.

 32. Nagroda nie może zostać wymieniona na nagrodę pieniężną.
 33. W przypadku, gdy ze względu na okoliczności pozostające poza kontrolą Organizatora, nagroda stanie się niedostępna, Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody inną nagrodą o tej samej wartości.
 34. Nagrody nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
 35. Organizator ani jego podmioty powiązane nie odpowiadają za błędy drukarskie lub typograficzne w materiałach dotyczących Konkursu; zgłoszenia, które są fałszywe, zagubione, opóźnione, skierowane do niewłaściwego adresata, niepełne lub zmienione; lub zgłoszenia, które zostały rozpatrzone z opóźnieniem lub nieprawidłowo lub zostały zagubione ze względów komputerowych lub innych względów technicznych. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Konkurs nie może zostać przeprowadzony zgodnie z planem, w szczególności, wskutek zakażenia wirusem komputerowym, manipulacji, nieuprawnionej interwencji, oszustwa, awarii technicznych lub z innych powodów, które mogą uszkodzić lub mieć wpływ na przeprowadzenie, bezpieczeństwo, uczciwość, integralność lub właściwe przeprowadzenie Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do anulowania, modyfikacji lub zakończenia Konkursu.
 36. Nie będą przekazywane jakiekolwiek powiadomienia, chyba że wedle uznania Organizatora, przy czym decyzja Organizatora będzie uznawana za ostateczną.
 37. Konkurs przeprowadzany lokalnie w Polsce podlega prawu polskiemu, natomiast przeprowadzany globalnie przez organizatora Irish Distillers Ltd. podlega prawu irlandzkiemu.
 38. Lokalne urzędy wydające koncesje na alkohol nie są w jakikolwiek sposób związane z niniejszym Konkursem i nie odpowiadają w żaden sposób w zakresie kwestii z nim związanych. Zapraszamy do odpowiedzialnej konsumpcji naszych produktów.
 39. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany przez Instagram lub innego dostawcą usług mediów społecznościowych. Zgłaszając się do niniejszego Konkursu, Uczestnicy zwalniają Instagram lub innych dostawców usług mediów społecznościowych z odpowiedzialności w związku z Konkursem. Jeśli w konkursie można wziąć udział za pośrednictwem Instagrama lub innego dostawcy usług mediów społecznościowych, wszelkie dane osobowe podawane tej organizacji przez uczestnika mogą być przez nią wykorzystywane zgodnie z jej polityką w zakresie prywatności i warunkami serwisu. Postępowanie reklamacyjne:

 40. Wszelkie reklamacje co do przebiegu Konkursu lokalnego w Polsce mogą być zgłaszane pisemnie na adres poczty elektronicznej: aleksander.serdiukow@pernod-ricard.com do 14 dni od daty zakończenia Konkursu (lokalnego).

 41. Prawo składania reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

50 Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

51 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

52 Uczestnik o decyzji Organizatora dotyczącej wyniku reklamacji zostanie powiadomiony w formie informacji przesłanej na adres mailowy Uczestnika.


Ochrona danych osobowych

Spółka Irish Distillers Limted Pernod Ricard (z siedzibą w Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland) i Wyborowa S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Janikowska 23 61-070 Poznań (tj. Organizatorzy) są administratorami danych dla celów Ustaw o Ochronie Danych z 1988 r. i 2003 r. (z późn. zm.) („UOD”). Organizatorzy mogą gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe w związku z Konkursem: imiona i nazwiska, adresy, numery telefonu, adres e-mail i zdjęcia Dane osobowe podawane przez Uczestników będą wykorzystywane przez Organizatorów dla celów Konkursu, zgodnie z niniejszymi warunkami. Organizatorzy mogą ujawniać te dane osobowe członkom swojej grupy kapitałowej, tj. swoim spółkom zależnym lub spółce holdingowej najwyższego szczebla i jej spółkom zależnym, zdefiniowanym w ust. 7 irlandzkiej Ustawy o spółkach z 2014 r. Organizatorzy mogą ujawniać dane osobowe Uczestników osobom trzecim w przypadku, gdy Organizatorzy będą mieć taki obowiązek, w celu zastosowania się do obowiązku prawnego lub ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa Organizatorów, ich klientów lub innych osób. Uczestnicy mają prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych posiadanych przez Organizatorów lub ich poprawiania a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W przypadku, gdy Uczestnicy chcą złożyć takie żądanie lub chcą złożyć skargę w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych, należy skontaktować się z Aleksandrem Serdiukowem, pod adresem mailowym: aleksander.serdiukow@pernod-ricard.com

Dane osobowe Uczestnika nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne dla osiągnięcia pierwotnego celu, w jakim zostały one uzyskane. Niektóre dane osobowe, które standardowo nie podlegają zachowaniu, mogą zostać zachowane ze względu na okoliczności takie jak postępowanie sądowe lub śledztwo rządowe.