DEŇ SV. PATRIKA - SÚŤAŽ

PODMIENKY ÚČASTI

HARMONOGRAM PODMIENOK SÚŤAŽE:

Oprávnení účastníci:
Súťaž je určená účastníkom na celom svete, ktorí spĺňajú tieto podmienky.
Vek: Víťaz a spoločníci musia mať 18 rokov a viac, pričom víťaz musí mať zákonný vek na požívanie alkoholu vo svojej krajine
Zvláštne podmienky: Propagácia sa ponúka a je určená len účastníkom v lokalitách, kde sú právne povolené: samotná propagácia, ceny, predaj alkoholických nápojov, propagácia alkoholických nápojov, reklama a sponzorstvo.

Spôsob účasti - prihláška: Odpovedzte v komentári na súťažný príspevok uverejnený na Facebooku alebo Instagrame - maximálne 50-timi slovami napíšte, kde a prečo by ste v roku 2022 chceli stráviť Deň svätého Patrika a označte troch priateľov.

Obmedzenie účasti : n/a

Propagačné obdobie
Čas začiatku: 10:00
Deň začiatku: streda, 17. marec 2021
Čas ukončenia: 23:59
Deň ukončenia: streda, 31.marec 2021

Usporiadateľ: Irish Distillers International Ltd, Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland.

Deň vyhlásenia výsledkov:
Hlavný víťaz bude vyhlásený 16. apríla 2021 usporiadateľom súťaže.
Finalista lokálneho kola bude vyhlásený spolu s ďalšími 10 výhercami darčekových predmetov (merchandise) 1. apríla 2021 participujúcim trhom.

Kritériá pre vyhlásenie výsledkov:
Finalista lokálneho kola bude vybraný spomedzi účastníkov, ktorí sa zapojili do súťaže buď na stránke @Jameson.Slovensko na Facebooku alebo na stránke @jamesonsk na Instagrame. Finalista následne získa plný Jameson ruksak darčekových predmetov a jeho prihláška bude zaslaná usporiadateľovi súťaže, ktorý určí hlavného víťaza. Víťazom sa stane najkreatívnejšia prihláška vybraná z užšieho výberu účastníkov participujúcich trhov a spĺňa podmienky súťaže.
Víťazom sa stane prihláška, ktorá bude v súlade s týmito podmienkami vyhlásená za najkreatívnejšiu prihlášku:
- zo všetkých oprávnených účastníkov;
- zo všetkých prihlášok užšieho výberu, ktoré zaslali participujúce lokálne trhy.

Cena: Pobyt na 5 nocí v destinácii podľa výberu víťaza (na prihláške) pre víťaza a troch spolucestujúcich (v hodnote maximálne 25 000 €) vrátane nasledujúceho:

Letenky
- Medzinárodné spiatočné lety (ekonomickou triedou) z najbližšieho hlavného mesta každého cestujúceho do dohodnutej destinácie

Ubytovanie
- 4-hviezdičkové (miestny štandard). Ubytovanie sa poskytuje v hoteli na mieste destinácie v dvojposteľových izbách.

Vreckové
- Každý cestujúci dostane denný príspevok vo výške 100 € na každý deň pobytu (celkom 500 € na jedného cestujúceho počas pobytu).

Cestovné poistenie

Nezahrnuté:
- doprava na letisko a z letiska alebo doprava počas pobytu;
- víza a očkovanie;
- výdavky osobného charakteru vrátane bielizne, telefonických hovorov, alkoholu, poplatkov za nadmernú batožinu a akékoľvek iné náklady vyplývajúce z nepredvídaných okolností a akýchkoľvek iných okolností, ktoré nemôžeme ovplyvniť,
- všetko ostatné, čo nie je uvedené vyššie.

Celková hodnota ceny: cca. 25.000€ v zložení:
Letenky: 13.000€
Ubytovanie: 10.000€
Vreckové: 2.000€

Schválený spôsob oznámenia: Sociálne médiá: správa na Facebooku/Instagrame (ďalšie kontaktné údaje budú poskytnuté súkromne)

Spôsob doručenie ceny: Email

Deň doručenia ceny: 17. marec 2022 (presné dátumy budú dohodnuté s víťazom a cestovnou kanceláriou usporiadateľa)

Špeciálne podmienky:
- Cena vždy podlieha celkovej hodnote ceny a víťaz zodpovedá za všetky náklady presahujúce celkovú hodnotu ceny.
- Víťaz poskytne podrobné údaje o požadovanej výhernej destinácii (a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré usporiadateľ môže požadovať) do 2 mesiacov od uplatnenia nároku na cenu, v opačnom prípade cena prepadne.
- Víťaz a jeho spolucestujúci musia spĺňať vek zákonnej vekovej hranice na požívanie alkoholu v krajine svojho trvalého bydliska a tiež v určenej destinácii.
- Konečný plán cesty podlieha usporiadateľovmu schváleniu a akýmkoľvek príslušným cestovným obmedzeniam a/alebo obmedzeniam v oblasti verejného zdravia.
- Aby si usporiadateľ mohol prezrieť prihlášky, účastníci sú povinní zverejniť svoje profily na sociálnych sieťach.
- Participujúci trh ďalej venuje darčekové predmety aj TOP 10 kreatívnym prihláškam, ktoré splnia podmienky súťaže viď. spôsob účasti a bude ich kontaktovať prostredníctvom schváleného spôsobu oznámenia.


Táto propagačná akcia nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, schválená alebo spravovaná Facebookom/Instagramom/Twitterom a ani s nimi nijako nesúvisí. Účastníci by svoje otázky, pripomienky alebo sťažnosti mali zaslať usporiadateľovi na uvedenú adresu a nie Facebooku/Instagramu/Twitteru. Účasťou na tejto propagačnej akcii každý účastník súhlasí s tým, že Facebook/Instagram/Twitter nenesú žiadnu zodpovednosť, a navždy sa vzdáva všetkých práv a dôvodov na žalobu voči Facebooku/Instagramu/Twitteru, ktoré vyplývajú z toho, že usporiadateľ usporadúva túto propagačnú akciu.

E-mailový kontakt usporiadateľa conor.friel@pernod-ricard.com / veronika.faskova@pernod-ricard.com

Zásady ochrany osobných údajov (dostupné v anglickom jazyku): https://www.jamesonwhiskey.com/en-EN/privacy-policy

Obdobie uplatnenia nároku na cenu: 7 dní odo dňa vyhlásenia víťaza

Podmienky

1. Informácie o účasti a cenách tvoria súčasť týchto podmienok. Svojou účasťou účastníci súhlasia s dodržiavaním týchto podmienok. Na to, aby prihlášky boli platné, musia spĺňať tieto podmienky. Aby sa predišlo pochybnostiam, tento časový harmonogram tvorí súčasť týchto podmienok.

2. Zúčastniť sa môžu oprávnení účastníci. Riaditelia, manažment a zamestnanci usporiadateľa (a ich najbližšia rodina), jeho príbuzné subjekty, tlačiarne, dodávatelia, poskytovatelia a agentúry, ktoré sa priamo zúčastňujú organizovania tejto propagačnej akcie, a akíkoľvek maloobchodníci, ktorí podporujú túto propagačnú akciu, nie sú oprávnení zúčastniť sa tejto propagačnej akcie.

3. Aby sa oprávnení účastníci mohli zúčastniť tejto propagačnej akcie, sú počas propagačného obdobia povinní splniť spôsob účasti.

4. V prípade potreby sa na účasť bude vzťahovať obmedzenie účasti. Akékoľvek prebytočné alebo neplatné prihlášky budú považované za neplatné.

5. Usporiadateľ neakceptuje žiadnu zodpovednosť za oneskorené, stratené alebo nesprávne zaslané prihlášky. Neúplné, nespôsobilé alebo nezrozumiteľné prihlášky budú považované za neplatné. Prihlášky musia byť odoslané spôsobom, ktorý vyžaduje usporiadateľ, a musia byť prijaté počas propagačného obdobia. Prijaté prihlášky bude usporiadateľ považovať za konečné. Oneskorené prihlášky nebudú akceptované.

6. Propagačné obdobie sa začína časom začiatku v deň začiatku a končí sa časom ukončenia v deň ukončenia propagačnej akcie. Vyhodnotenie sa uskutoční v nominovanom mieste na základe kritérií pre vyhlásenie výsledkov v deň vyhlásenia výsledkov. Rozhodnutie usporiadateľa je konečné a nebude do neho vstupovať žiadna korešpondencia. Ide o hru zručností, náhoda nezohráva v rozhodovaní o víťazovi (víťazoch) žiadnu úlohu.

7. Ak sa prihláška účastníka bude považovať za neplatnú, usporiadateľ udelí cenu nasledujúcej najlepšej prihláške v tom istom čase a na tom istom mieste, v pôvodnom dni vyhlásenia výsledkov, a tento proces sa bude opakovať, kým cena nebude udelená oprávnenému účastníkovi.

8. Cena musí byť prevzatá tak, ako bola ponúknutá, a víťaz (víťazi) ju nemôžu zmeniť. Ceny nie sú prenosné alebo zameniteľné a nemôžu byť prijaté v hotovosti. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadnu zmenu v hodnote ceny, ktorá nastane v období odo dňa inzercie do dňa, keď nastáva nárok na cenu. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek daňové dôsledky, ktoré môžu vzniknúť zo získania ceny. Je potrebné vyhľadať nezávislého finančného poradcu.

9. Víťaz (víťazi) budú informovaní prostredníctvom schváleného spôsobu oznámenia.

10. Ceny budú víťazom doručené spôsobom doručenia ceny v deň doručenia ceny. Usporiadateľ a jeho zástupcovia spojení s touto propagačnou akciou nepreberajú žiadnu zodpovednosť za poškodenie alebo stratu ceny (alebo jej časti) počas prevozu (ak k nemu dôjde).

11. Usporiadateľ povzbudzuje k zodpovednému využívaniu ceny (cien) v súlade s platnou legislatívou.

12. Ak sa cena alebo jej akákoľvek časť stane nedostupná z akéhokoľvek dôvodu, ktorý usporiadateľ nemôže ovplyvniť, usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť cenu (alebo jej časť) alternatívnou cenou v rovnakej alebo vo vyššej hodnote pôvodnej ceny podľa platného zákona.

13. Účastníci sa môžu tejto akcie zúčastniť len vo vlastnom mene. Usporiadateľ si vyhradzuje právo požiadať víťaza (víťazov) a jeho/jej spoločníka (spoločníkov) o predloženie (v stanovenom termíne) príslušnej fotografickej identifikácie alebo iného dokladu (s ktorým bude usporiadateľ podľa vlastného uváženia súhlasiť), aby bolo možné potvrdiť ich identitu, vek, trvalé bydlisko a/alebo oprávnenie na účasť a/alebo nárok na získanie ceny a akékoľvek informácie, ktoré účastník predložil v rámci účasti na tejto propagačnej akcii pred udelením ceny. Ak usporiadateľ (alebo jeho vymenovaný zástupca) neobdrží doklady, ktoré požadoval, alebo ak účastník nebol v požadovanom termíne overený alebo schválený k spokojnosti usporiadateľa, účasť účastníka bude neplatná. O vhodnosti overenia preukazu totožnosti, trvalého bydliska a účasti bude rozhodovať usporiadateľ podľa vlastného uváženia. Cena (ceny) budú udelené až po schválení a overení účastníka podľa vlastného uváženia usporiadateľa. Ak účastník nedokáže predložiť vhodný dôkaz, príslušná cena prepadne a účastníkovi nebude ponúknutá žiadna náhrada, keďže bude diskvalifikovaný.

14. Usporiadateľ si v prípade potreby vyhradzuje právo nepovoliť víťazovi ceny alebo ktorémukoľvek z jeho spoločníkov účasť na ktoromkoľvek aspekte ceny alebo všetkých z nich, ak podľa vlastného uváženia usúdi, že víťaz ceny (alebo ktorýkoľvek z jeho spoločníkov) nie je v duševnom alebo fyzickom stave, ktorý je potrebný na bezpečnú účasť na cene alebo na jej bezpečné využitie.

15. Ak víťaz (alebo jeho spoločníci) nie sú z akéhokoľvek dôvodu schopní využiť ktorúkoľvek časť ceny vrátane zmeškaných/oneskorených letov, zamietnutia vstupu alebo vysťahovania z lokality (lokalít) alebo účasti na určitých aktivitách zo zdravotných dôvodov, pre vek, správanie sa alebo bezpečnosť, nebude vyplatená žiadna kompenzácia. Ktorákoľvek časť ceny, ktorá nebude prevzatá z akéhokoľvek dôvodu, prepadne a nebude nahradená.

16. Usporiadateľ vynaloží maximálne úsilie na to, aby kontaktoval víťaza. Ak víťaza nie je možné kontaktovať alebo ak nie je dostupný, alebo ak si na cenu nenárokoval v rámci obdobia uplatnenia nároku na cenu, usporiadateľ môže namiesto neho udeliť cenu ďalšiemu oprávnenému účastníkovi, ktorý bude vybraný z platných prihlášok prijatých pred dňom ukončenia.

17. S výnimkou zodpovednosti, ktorú podľa zákona nie je možné vylúčiť, usporiadateľ (vrátane svojich konateľov, zamestnancov a zástupcov) vylučuje všetku zodpovednosť (vrátane nedbanlivosti) za akúkoľvek osobnú ujmu alebo za akúkoľvek stratu alebo škodu (vrátane straty príležitosti), či už priamu, nepriamu, zvláštnu alebo následnú, ktorá akýmkoľvek spôsobom vyplýva z tejto propagačnej akcie, okrem iného vrátane nasledujúcich prípadov: (a) akékoľvek technické ťažkosti alebo porucha zariadenia (bez ohľadu na to, či ju usporiadateľ môže alebo nemôže ovplyvniť); (b) akákoľvek krádež, neoprávnený prístup alebo zásah tretej strany; (c) účasť alebo nárokovanie na cenu, ktorá je oneskorená, stratená, zmenená, poškodená alebo nesprávne odoslaná (bez ohľadu na to, či boli prijaté usporiadateľom) z akéhokoľvek dôvodu, ktorý usporiadateľ nemôže ovplyvniť; (d) akákoľvek zmena v hodnote ceny, ktorá je uvedená v týchto podmienkach; (e) akýkoľvek daňový záväzok, ktorý vznikol víťazovi alebo účastníkovi alebo (f) využitie ceny.

18. Ak bude do tejto propagačnej akcie akýmkoľvek spôsobom zasiahnuté, alebo ak nebude môcť byť organizovaná tak, ako sa oprávnene predpokladalo, z akéhokoľvek dôvodu, ktorý usporiadateľ nemôže ovplyvniť, vrátane vojny, terorizmu, mimoriadneho stavu alebo katastrofy (vrátane prírodnej katastrofy), nakazenia počítačovým vírusom, chýb, neodbornej manipulácie, neoprávneného zásahu, technických porúch alebo vrátane čohokoľvek, čo poškodzuje alebo ovplyvňuje riadenie, bezpečnosť, spravodlivosť, integritu alebo riadne organizovanie tejto propagačnej akcie, si usporiadateľ podľa vlastného uváženia a v najväčšom možnom rozsahu podľa zákona vyhradzuje právo (a) diskvalifikovať ktoréhokoľvek účastníka alebo (b) na základe písomného usmernenia od regulačného orgánu upraviť, pozastaviť, ukončiť alebo zrušiť túto propagačnú akciu.

19. Usporiadateľ a jeho pridružené agentúry a spoločnosti nezodpovedajú za žiadne problémy, oneskorenia alebo technické zlyhania telefónnej linky alebo siete alebo liniek, serverov alebo poskytovateľov, počítačového vybavenia, softvéru, technické problémy alebo preťaženie siete alebo mobilnej siete alebo ich kombinácie, alebo za akékoľvek iné technické zlyhania vrátane akéhokoľvek poškodenia mobilnej súpravy, počítača alebo periférnych zariadení účastníka alebo inej osoby, ktoré sa týkajú alebo vyplývajú z účasti na tejto propagačnej akcii alebo stiahnutia akýchkoľvek materiálov, ktoré súvisia s touto propagačnou akciou.

20. Prihlásenie sa do tejto propagačnej akcie a pokračujúca účasť v nej podliehajú licenčným povinnostiam usporiadateľa a v náležitých prípadoch predpisom, ktoré sa týkajú podávania alkoholických nápojov.

21. Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť si platnosť prihlášok a tiež si vyhradzuje právo diskvalifikovať ktoréhokoľvek účastníka pre zasahovanie do procesu účasti alebo za predloženie prihlášky, ktorá nie je v súlade s týmito podmienkami účasti, alebo ak sa účastník zapája do akéhokoľvek nezákonného alebo nesprávneho konania, ktoré má za cieľ ohroziť objektívne a riadne organizovanie tejto propagačnej akcie. Zákonné práva usporiadateľa na získanie náhrady škody alebo na získanie inej kompenzácie od takéhoto páchateľa sú vyhradené.

22. Prihláška, ktorej obsah usporiadateľ podľa vlastného uváženia pokladá za urážlivý alebo akýmkoľvek spôsobom nevhodný, alebo ktorý usporiadateľ podľa vlastného uváženia pokladá za obsah, ktorý porušuje akékoľvek práva duševného vlastníctva alebo iné práva akejkoľvek osoby, korporácie alebo subjektu, bude považovaná za neoprávnenú. O prijatí alebo zamietnutí prihlášky rozhoduje len usporiadateľ a nevstúpi do toho žiadna korešpondencia.

23. Usporiadateľ nebude zodpovedať za akékoľvek nesprávne, nepresné alebo neúplné informácie, ktoré boli poskytnuté počas tejto propagačnej akcie alebo v súvislosti s ňou, ak bude daný nedostatok spôsobený akoukoľvek príčinou, ktorú usporiadateľ nemôže ovplyvniť.

24. Akákoľvek snaha o zámerné narušenie legitímneho fungovania danej propagačnej akcie sa môže pokladať za porušenie trestného a občianskeho zákonníka a ak by takáto snaha bola vynaložená, či už úspešne alebo neúspešne, si usporiadateľ vyhradzuje právo nárokovať si na náhradu škody v najväčšom možnom rozsahu podľa práva. Ak usporiadateľ utrpí škodu alebo ak mu vzniknú náklady v súvislosti s akýmkoľvek porušením týchto podmienok účasti alebo inej právnej povinnosti zo strany účastníka, účastník súhlasí s tým, že usporiadateľa odškodní za takéto straty, škody a náklady.


25. Podmienkou účasti na tejto propagačnej akcii je, aby víťaz (víťazi) súhlasili so zúčastnením sa všetkých primeraných propagovaných aktivít vo vzťahu k tejto propagačnej akcii tak, ako to bude vyžadovať usporiadateľ a jeho sprostredkovatelia.

26. Podmienkou prijatia ceny je, že víťaz (a v relevantných prípadoch jeho/jej spoločník (spoločníci)) môžu byť požiadaní o podpísanie akejkoľvek právnej dokumentácie a v akejkoľvek forme, ktoré podľa vlastného uváženia požaduje usporiadateľ a/alebo dodávatelia ceny okrem iného vrátane formulára zbavenia zodpovednosti a odškodnenia.

27. Ak usporiadateľovi zašlete nápady a návrhy bez ohľadu na tému, usporiadateľ nebude mať voči takýmto nápadom alebo návrhom žiadnu povinnosť a môže ich použiť na akýkoľvek účel.

28. V prípade potreby sa na prihlášky a cenu budú uplatňovať zvláštne podmienky.

29. Správcom osobných údajov účastníkov súťaže je usporiadateľ, ktorý spracováva osobné údaje za účelom umožnenia a zabezpečenie účasti v súťaži v súlade s jej pravidlami. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje externým poskytovateľom na účely riadenia súťaže a udelenia ceny, aby bolo možné splniť akúkoľvek právnu povinnosť. Osobné údaje účastníka súťaže sú usporiadateľom uchovávané po dobu nevyhnutnú pre vysporiadanie práv a povinností vyplývajúcich z účasti na súťaži a ďalej po dobu zákonných archivačných lehôt. Účastníci súťaže majú právo požadovať od usporiadateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania, a právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov, ktoré môžu kedykoľvek uplatniť na e- mailovej adrese idpr-privacy@pernod-ricard.com. Tiež majú právo podať sťažnosť dozornému orgánu v oblasti ochrany osobných údajov.


30. Usporiadateľ podporuje zodpovednú konzumáciu alkoholu a odporúča, aby alkohol bol konzumovaný s mierou.

31. Tieto podmienky sa riadia zákonmi Írskej republiky a írske súdy majú výlučnú právomoc nad akýmkoľvek sporom alebo rozdielom, ktorý vznikol v súvislosti s touto propagačnou akciou alebo týmito podmienkami.

32. Na zapojenie sa do tejto súťaže nie je potrebné vykonať žiaden nákup.

33. Ak cena obsahuje cestovanie, ubytovanie alebo ak je inak vhodná pre viac než jednu osobu, k víťazovi sa môžu pripojiť len tie osoby, ktoré spĺňajú kritériá oprávneného účastníka („spolucestujúci“).

34. Cena musí byť prevzatá v deň, ktorý si zvolil víťaz (na základe dostupnosti a potvrdenia zo strany usporiadateľa) a ktorý spadá do obdobia, ktoré stanovil usporiadateľ. V opačnom prípade cena prepadá. Nepovoľuje sa žiadne predĺženie alebo zmena dní na prevzatie ceny. Všetky súčasti ceny musia byť prevzaté naraz. Akákoľvek časť ceny, ktorá nebude prevzatá, prepadne a nebude nahradená.

35. Prijatie ceny podlieha aktuálnym podmienkam poskytovateľov ubytovania/prepravy/služieb a predovšetkým požiadavkám, ktoré sa týkajú zdravia, správania, veku a bezpečnosti. Ak víťaz alebo jeho/jej spolucestujúci nie sú schopní z akéhokoľvek dôvodu využiť ktorúkoľvek súčasť ceny vrátane zamietnutia vstupu alebo vysťahovania z lokalít alebo účasti na určitých aktivitách zo zdravotných dôvodov, pre vek, správanie sa alebo bezpečnosť, nebude vyplatená žiadna kompenzácia.

36. Víťaz a jeho/jej spolucestujúci nemôžu získať vernostné body za časté lety. Využitie akýchkoľvek poukážok, ktoré boli vydané ako súčasť Ceny, môže podliehať aktuálnym podmienkam dodávateľov. Jednotlivé súčasti Ceny nie je možné využiť v spojení s cestovnými zľavami alebo mimoriadnymi ponukami. Usporiadateľ alebo sprostredkovateľ, ktorého si usporiadateľ vyberie, zabezpečí a rezervuje cestovanie a ubytovanie v mene víťaza. Po vykonaní rezervácie budú poplatky za zmenu času cestovania a príprav znášať víťaz a jeho cestujúci spoločníci. Za prepravu na letisko a z letiska v najbližšom hlavnom meste víťaza zodpovedá víťaz.

37. Za všetky dodatočné náklady, ktoré nie sú výslovne uvedené a ktoré by mohli vzniknúť v rámci prijatia a využitia ceny, zodpovedá víťaz a jeho/jej spolucestujúci. Medzi takéto dodatočné náklady okrem iného patrí strava, nápoje, hotelový servis, telefonické hovory, služby práčovne, vreckové, preprava na miesto odletu a z neho, iné prepravy, dane vrátane dane za príjazd a odchod (ak sa vyžadujú), poistenie, cestovné poistenie, pasy a víza (ak sa vyžadujú). Víťaz a jeho/jej cestujúci spoločník môžu byť požiadaní o to, aby v čase prihlasovania sa na ubytovanie predložili kreditnú kartu a/alebo identifikáciu.

38. Prihláška nebude akceptovaná ako platná prihláška, ak (podľa názoru usporiadateľa):
a. povzbudzuje k požívaniu alkoholu neplnoletými osobami, je veľmi alebo evidentne príťažlivá pre neplnoleté osoby, alebo ak zobrazuje niekoho, kto má menej než 18 rokov, alebo kto vyzerá na menej než 18 rokov;
b. zobrazuje alebo podporuje nezodpovedné alebo urážlivé správanie, nadmerné pitie alebo zneužívanie alkoholu;
c. vyzýva ľudí k pitiu alkoholu;
d. spája pitie s účasťou na akejkoľvek činnosti, ktorá si vyžaduje vysoký stupeň fyzickej koordinácie, ako je napríklad riadenie vozidla alebo športovanie;
e. naznačuje, že alkohol vedie k úspechu alebo že dokáže zmeniť vašu náladu alebo prostredie;
f. naznačuje, že alkohol ponúka terapeutické výhody alebo že je potrebný pre odpočinok;
g. obsahuje náboženské obrazy;
h. je urážlivá, protispoločenská, sexuálne provokatívna, diskriminačná, vykorisťujúca alebo ponižujúca;
i. je zavádzajúca, klamná, falošná, nezákonná alebo porušuje právo duševného vlastníctva akejkoľvek osoby.

39. Spoločnosť Irish Distillers International Ltd ani jej pridružené podniky neakceptujú zodpovednosť alebo náhradu škody za zranenie, chorobu alebo škodu spôsobenú účastníkom vrátane víťazov zo strany akýchkoľvek účastníkov tejto propagačnej akcie, alebo za následky akýchkoľvek konaní zo strany účastníkov tejto propagačnej akcie, alebo za poranenie víťazov pri preberaní ceny. Pred prevzatím ceny budú víťaz a akíkoľvek spolucestujúci povinní podpísať a vrátiť, v termíne určenom usporiadateľom, vyplnený formulár zbavenia zodpovednosti a odškodnenia v podobe, akú požaduje usporiadateľ, okrem iného s uvedením toho, že si prečítali oficiálne pravidlá a nariadenia a porozumeli im, udeľujú všetky súhlasy, ktoré vyžaduje sponzor, akceptujú cenu v takej podobe, v akej sa udeľuje, a zbavujú sponzora všetkej zodpovednosti akéhokoľvek druhu, ktorá vyplýva z účasti na tejto propagačnej akcii a z prijatia a/alebo využívania ceny.