Obchodné podmienky

NASLEDUJÚCE OBCHODNÉ PODMIENKY PLATIA PRE POUŽÍVATEĽOV A VŠETKY OSOBY, KTORÉ SI PREZERAJÚ STRÁNKU www.jamesonwhiskey.com (ĎALEJ LEN „STRÁNKA“) ALEBO NA ŇU MAJÚ PRÍSTUP. POUŽÍVANÍM ALEBO PREZERANÍM TEJTO STRÁNKY VYJADRUJETE SÚHLAS S TÝMITO PODMIENKAMI. AK S NIMI NESÚHLASÍTE, TÚTO STRÁNKU NEPOUŽÍVAJTE. ZA AKÝKOĽVEK PRÍSTUP ALEBO POUŽÍVANIE TEJTO STRÁNKY NESIE ZODPOVEDNOSŤ SAMOTNÝ POUŽÍVATEĽ. Túto stránku prevádzkuje spoločnosť Irish Distillers Limited („IDL“ alebo „my“), súkromná spoločnosť v Írsku registrovaná pod identifikačným číslom 23732 a so sídlom registrovaným na adrese Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Írsko. Ak máš pripomienky k stránke alebo týmto podmienkam a požiadavkám, pošli e-mail na info@jamesonwhiskey.com. NA POUŽÍVANIE TEJTO STRÁNKY MUSÍTE SPĹŇAŤ POŽIADAVKU SVOJHO TRVALÉHO BYDLISKA NA MINIMÁLNY VEK, OD KTORÉHO JE POVOLENÉ PIŤ ALKOHOL. AK JU NESPĹŇATE, NEPOUŽÍVAJTE TÚTO STRÁNKU. OBMEDZENIA POUŽÍVANIA. Prístup na túto stránku je povolený iba dočasne a vyhradzujeme si právo na zrušenie, prerušenie a zmenu služieb na nej poskytovaných bez predchádzajúceho upozornenia. Táto stránka sa pravidelne mení a aktualizuje. Ak stránka alebo materiály na nej nie sú v niektorý moment alebo počas určitého obdobia dostupné, spoločnosť IDL za to nenesie zodpovednosť. Materiály z tejto stránky je zakázané meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť, znova publikovať, nahrávať, zverejňovať na iných miestach a prenášať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti IDL. Spoločnosť IDL je vlastníkom všetkých práv na duševné vlastníctvo stránky a držiteľom licencie na všetky materiály, ktoré sú na nej zverejnené. Všetky tieto práva sú vyhradené. Používaním tejto stránky alebo prístupom na ňu na vás neprechádza vlastnícke právo ani práva na duševné vlastníctvo. Všetky práva, vlastníctvo a podiely týkajúce sa stránky a všetkých jej aspektov zostávajú vlastníctvom spoločnosti IDL. Materiály na tejto stránke sa poskytujú iba na použitie v súlade so zákonmi. VYMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. V rozsahu povolenom zákonmi nenesie spoločnosť IDL za žiadnych okolností zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody (okrem iného vrátane za priame, vedľajšie, následné alebo nepriame straty vrátane ušlého zisku, straty príjmu alebo výnosu, straty obchodnej povesti, prerušenia prevádzky alebo straty dát alebo informácií, ani za zvláštne náhrady škody alebo náhrady uložené ako trest, a to ani v prípade, že spoločnosť IDL bola vopred informovaná o hroziacej strate alebo škode), ujmy alebo zranenia z akéhokoľvek dôvodu alebo spôsobené porušením práva, zmluvy alebo inak, ktoré súvisia s používaním alebo prístupom alebo nemožnosťou prístupu na stránku, k materiálom na nej alebo stránky prepojené s touto stránkou, spôsobené zlyhaním výkonu, chybou, vynechaním, prerušením, vadou, oneskorením prenosu, počítačovým vírusom alebo zlyhaním linky. Nič v týchto obchodných podmienkach nevylučuje zodpovednosť spoločnosti IDL za smrť alebo zranenie, ku ktorým môže dôjsť pre nedbalosť, ani jej hmotnú zodpovednosť za úmyselne zavádzajúce tvrdenia alebo nepravdivé tvrdenia v zásadnej veci, ani inú zodpovednosť, ktorú podľa platných zákonov nemožno vylúčiť alebo obmedziť. MATERIÁLY NA TEJTO STRÁNKE MÔŽU OBSAHOVAŤ TECHNICKÉ NEPRESNOSTI ALEBO PREKLEPY. MATERIÁLY NA TEJTO STRÁNKE SA POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“, V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONMI BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH (ZO ZÁKONA, ZVYKOVÉHO PRÁVA, PRIEBEHU JEDNANIA, OBCHODNÝCH ZVYKLOSTÍ ALEBO INAK). SPOLOČNOSŤ IDL V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONMI ODMIETA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDBALOSŤ, ODMIETA VŠETKY PREHLÁSENIA A ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE IMPLICITNÉ ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO NEPORUŠOVANIA PRÁV TRETÍCH OSÔB. SPOLOČNOSŤ IDL NEZARUČUJE A NEVYHLASUJE, ŽE POUŽÍVANIE STRÁNKY BUDE NEPRERUŠOVANÉ A BEZ CHÝB, ŽE OBSAH BUDE SPRÁVNY, PRESNÝ A SPOĽAHLIVÝ ALEBO ŽE TÁTO STRÁNKA ALEBO SERVER, NA KTOROM JE ULOŽENÁ, JE BEZ VÍRUSOV A INÉHO ŠKODLIVÝCH SÚČASTÍ. SPOLOČNOSŤ IDL NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY, NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIA A VÝSLOVNE ODMIETA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ ZA POUŽÍVANIE INFORMÁCIÍ NACHÁDZAJÚCICH SA NA STRÁNKE, ČO SA TÝKA ICH SPRÁVNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A POD. VŠETKY NÁKLADY NA POTREBNÚ ÚDRŽBU ALEBO OPRAVY NESIETE VY (NIE SPOLOČNOSŤ IDL). ODOSLANIA. Odoslaním akýchkoľvek pripomienok, návrhov, otázok, nápadov, kreatívnych konceptov, grafiky alebo iných informácií (spoločne ako „odoslanie“) udeľujete spoločnosti IDL nevýhradnú licenciu na použitie vášho odoslania. Aj keď ste naďalej vlastníkom autorských práv k vášmu podaniu, spoločnosť IDL má právo materiál v podaní bezplatne používať, upravovať, meniť, rozmnožovať, zverejňovať a/alebo šíriť. Táto licencia sa poskytuje bezplatne, trvalo a s právom poskytovať sublicenciu. Spoločnosť IDL nie je povinná s odoslaním zaobchádzať ako s tajným, nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie ani zverejnenie odoslania a nie je zaň povinná poskytnúť akúkoľvek kompenzáciu ani potvrdenie. Spoločnosť IDL si môže nárokovať všetky autorské práva a práva na zverejnenie materiálu vo vašom odoslaní vo všetkých jurisdikciách, v plnom rozsahu a po celú dobu, kedy existujú takéto práva na materiál. Musíte zaistiť, aby vaše odoslanie neporušovalo žiadne autorské práva, práva k databázam, k ochranným známkam ani iné práva na duševné vlastníctvo inej osoby, aby neobsahovalo žiadny nezákonný, výhražný, urážlivý, hanlivý, nemravný, pornografický alebo inak neslušný materiál, ktorý by mohol byť skutkovou podstatou trestného činu alebo iného nezákonného jednania alebo naň nahováral, alebo by bol takej povahy, že by nahováral na nezodpovednú konzumáciu alkoholu alebo ju propagoval (spoločne ako „nevhodný materiál“). Odoslaním podania zaručujete, že ste oprávnení poskytnúť spoločnosti IDL vyššie uvedenú nevýhradnú licenciu na autorské práva a že odoslanie neobsahuje žiadny nevhodný materiál. Ak takúto licenciu nemôžete poskytnúť alebo zaručiť, že odoslanie neobsahuje nevhodný materiál, odoslanie neposielajte. Spoločnosť IDL si pred prípadnou publikáciou vyhradzuje právo upraviť odoslanie tak, aby z neho odstránila všetok nevhodný materiál. JURISDIKCIA. Táto zmluva sa riadi zákonmi Írska bez ohľadu na zásady pri konflikte zákonov. Všetky spory, ktoré vzniknú pre tieto obchodné podmienky, budú predložené výhradne príslušným írskym súdom, ale to nemá vplyv na právo spoločnosti IDL začať proti vám konanie pre porušenie týchto obchodných podmienok v krajine vášho pobytu alebo v inej príslušnej krajine. Ak nie je uvedené inak, všetky materiály na stránke sa poskytujú iba na účely poskytnutia informácií o spoločnosti IDL a jej produktoch. Spoločnosť IDL tieto stránky riadi a prevádzkuje z Írskej republiky a netvrdí, že jej materiály sú vhodné alebo dostupné na použitie inde. INFORMÁCIE O OCHRANNÝCH ZNÁMKACH. Všetky ochranné známky a súvisiace logá, vzory, etikety, tvary fliaš alebo iné duševné vlastníctvo spojené s produktmi a značkami IDL použité na tejto stránke sú vlastníctvom spoločnosti Irish Distillers – zoznam týchto ochranných známok môžete získať na adrese: Internet Manager, Irish Distillers Ltd. Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Írsko. Použitie alebo zneužitie týchto ochranných známok alebo akéhokoľvek obsahu na tejto stránke s výnimkami uvedenými vyššie je prísne zakázané. Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov. INFORMÁCIE O VÁS A VAŠEJ NÁVŠTEVE STRÁNKY. Spoločnosť IDL spracúva informácie o vás v súlade s jej prehlásením o ochrane osobných údajov, ktoré nájdete tu. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s týmto spracúvaním a zaručujete, že všetky vami poskytnuté informácie sú správne a aktuálne. VÍRUSY, HEKOVANIE A INÁ TRESTNÁ ČINNOSŤ. Stránku nesmiete zneužívať úmyselným vkladaním vírusov, trójskych koní, červov, logických bômb ani iného materiálu, ktorý je škodlivý alebo stránku technicky poškodzuje. Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup k stránke alebo službe, na ktorej je stránka uložená a/alebo hosťovaná, ani na žiadny server, počítač alebo do databázy, ktoré sú so stránkou prepojené. Stránku nesmiete napadnúť útokom zahltením servera služby DoS alebo DDoS ani inými podobnými prostriedkami. Spoločnosť IDL nenesie zodpovednosť za žiadne straty alebo škody spôsobené útokom DoS, vírusmi alebo iným technicky škodlivým materiálom, ktorý môže infikovať počítačové zariadenia, počítačové programy, dáta alebo iný materiál, ku ktorému máte práva, následkom vášho použitia stránky alebo iných prepojených stránok alebo sťahovania materiálu z týchto stránok. RÔZNE. Produkty spoločnosti IDL sa vyrábajú a sú dostupné v mnohých častiach sveta. Na stránke však môžu byť uvedené produkty, akcie alebo súťaže, ktoré vo vašej krajine alebo mieste pobytu nie sú dostupné. Stránka môže byť prepojená s inými stránkami a spoločnosť IDL za obsah na týchto stránkach nenesie zodpovednosť. Vložené prepojenie na iné stránky má iba informačný účel a neznamená, že spoločnosť IDL tieto stránky podporuje. Spoločnosť IDL o týchto stránkach neposkytuje žiadne vyhlásenia ani na ne neposkytuje žiadne záruky. Ak spoločnosť IDL nevymáha niektoré právo, na ktoré má podľa obchodných podmienok alebo niektorej časti nárok, neznamená to, že sa daného práva alebo príslušnej časti obchodných podmienok vzdáva. Ak je niektorá časť týchto obchodných podmienok nezákonná, neplatná alebo nevynútiteľná, považuje sa za oddeliteľnú a nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Spoločnosť IDL môže tieto obchodné podmienky alebo obsah stránky kedykoľvek zmeniť aktualizáciou tohto obsahu. Týmito zmenami ste viazaní, preto by ste túto stránku mali pravidelne navštevovať a zoznámiť sa s aktuálnymi obchodnými podmienkami, ktoré ste povinní dodržiavať. Ďakujeme na návštevu našej stránky. Naše produkty pi s rozumom. Všetky práva vyhradené. Irish Distillers Limited – Spoločnosť registrovaná v Írsku – Identifikačné číslo 23732 – Registrované sídlo spoločnosti: Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Írsko. Agent pre autorské práva a duševné vlastníctvo pre USA; Ak ste presvedčení, že použitie duševného vlastníctva na stránke porušuje vaše autorské práva, nižšie uvedenému agentovi autorských práv písomne poskytnite nasledujúce informácie: vašu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu; popis materiálu, na ktorý máte autorské práva a o ktorom tvrdíte, že boli porušené jeho autorské práva; popis údajnej porušujúcej činnosti a miesto, kde sa nachádza príslušný materiál; vaše vyhlásenie, že ste v dobrej viere presvedčení, že k spornému použitiu ste nedali súhlas vy, vlastník autorských práv, jeho zástupca ani zákon; elektronický alebo fyzický podpis osoby oprávnenej konať v mene vlastníka autorských práv na príslušný materiál; vaše vyhlásenie, pri ktorom ste si vedomí možnosti trestu z krivej prísahy, že vyššie uvedené informácie vo vašom oznámení sú presné a ste vlastníkom autorských práv alebo oprávnení konať v mene vlastníka autorských práv. Agent pre autorské práva Cassie Ostle Legal Manager Simmonscourt House Simmonscourt Rd, Ballsbridge Dublin 4 ÍRSKO +353 (0)1 212 9000 info@jamesonwhiskey.com Zakúpenie lístkov Tieto podmienky stanovujú princíp, na základe ktorého si môžete zakúpiť lístky na prehliadku pálenice Jameson Distillery. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek odmietnuť vstup do pálenice. Zakúpením lístkov na prehliadku pálenice Jameson Distillery potvrdzujete, že ste si prečítali a súhlasíte s tým, že budete viazaní a budú sa na vás vzťahovať nasledujúce obchodné podmienky, a že ste si prečítali a súhlasíte s použitím vami poskytnutých informácií. Lístky sú po zakúpení nemenné a nerefundovateľné okrem prípadov, kedy sa spoločnosť Jameson Irish Whiskey podľa svojho uváženia rozhodne inak. Všetky ceny sú uvedené v eurách. Hoci si vyhradzujeme právo kedykoľvek zvýšiť alebo znížiť naše ceny, po potvrdení vašej rezervácie bude jej cena uvedená v potvrdzujúcom e-maile a už sa nebude meniť. Vynaložíme primerané úsilie, aby sme zaistili, že Jameson Irish Whiskey a všetky jej exponáty/ukážky budú návštevníkom počas bežných otváracích hodín k dispozícii. Spoločnosť Jameson Irish Whiskey si však vyhradzuje právo podľa svojho uváženia z bezpečnostných alebo iných dôvodov a s predchádzajúcim upozornením alebo bez neho zatvoriť pálenicu Jameson Distillery alebo akúkoľvek jej časť. V prípade takéhoto zatvorenia spoločnosť Jameson Irish Whiskey všetkým návštevníkom vráti peniaze za vstupné alebo predplatený lístok. Spoločnosť Jameson Irish Whiskey inak nenesie žiadnu ďalšiu zodpovednosť vrátane zodpovednosti za cestovné náklady alebo drobné náklady v súvislosti so zatvorením pálenice Jameson Distillery alebo jej časti. Spoločnosť Jameson Irish Whiskey alebo iná oprávnená tretia strana môžu v priestoroch pálenice príležitostne fotografovať alebo nahrávať video, v ktorom môžu byť zachytení aj návštevnici. Návštevníci súhlasia s použitím týchto materiálov spoločnosťou Jameson Irish Whiskey na účely reklamy, propagácie alebo monitorovania, a sú si vedomí, že autorské práva v súvislosti s týmito materiálmi vlastní spoločnosť Jameson Irish Whiskey a/alebo oprávnená tretia strana. Pálenicu Jameson Distillery môžu navštíviť aj osoby mladšie ako 18 rokov. Pri návšteve pálenice Jameson Distillery musí deti mladšie ako 15 rokov sprevádzať dospelá osoba vo veku 18 a viac rokov. Deti mladšie ako 18 rokov môžu navštíviť pálenicu Jameson Distillery, v ktorej sú dostupné alkoholické nápoje, ale nebude im podávaný alkohol a nebudú ho môcť ani konzumovať. Prítomnosť domácich zvierat alebo zvierat v pálenici Jameson Distillery je prísne zakázaná (s výnimkou vodiacich psov a psov pre nepočujúcich). SPRÁVANIE SA NÁVŠTEVNÍKOV Spoločnosť Jameson Irish Whiskey si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia odmietnuť vstup do svojich priestorov alebo z nich alebo ich okolia vykázať osobu, ktorá: bola odsúdená za trestný čin, ktorý by podľa názoru spoločnosti Jameson Irish Whiskey mohol ohroziť bezpečnosť ďalších návštevníkov; sa správa spôsobom, ktorý by podľa názoru spoločnosti Jameson Irish Whiskey, ktorý by mohol ohroziť bezpečnosť ďalších návštevníkov alebo ich mohol obťažovať, správa sa spôsobom, ktorý je pre ostatných nebezpečný a mohol by ich rozrušiť, alebo mohol spôsobiť poškodenie majetku; sa vyhráža, správa sa hrubo, uráža alebo sa správa spôsobom, ktorý by mohol vyprovokovať narušenie verejného poriadku; pôsobí dojmom, že je pod vplyvom alkoholu alebo iných látok; okrem vyššie uvedeného spôsobila svojím konaním škody, ktorých náhradu musí zaplatiť. Všetky osoby vstupujúce do priestorov pálenice Jameson Distillery musia zaplatiť vstupné. Návštevníci musia mať lístky vždy pri sebe a musia ich predložiť na kontrolu, ak ich o to požiada zamestnanec alebo zástupca spoločnosti Jameson Irish Whiskey. Každá osoba pokúšajúca sa o vstup bez platného lístka bude požiadaná, aby odišla. V súlade s írskymi zákonmi je fajčenie v priestoroch pálenice Jameson Distillery prísne zakázané. Spoločnosť Jameson Irish Whiskey si vyhradzuje právo súdne vymáhať náhradu od osôb, ktoré zničili alebo poškodili majetok v priestoroch pálenice.