Ochrana údajov


V PRÍPADE, ŽE STE NEDOSIAHLI VEK ZÁKONOM VYŽADOVANÝ NA KONZUMÁCIU ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV PLATNÝ V KRAJINE, KDE SA NACHÁDZATE, ALEBO AK NESÚHLASÍTE SO VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI TEJTO STRÁNKY ALEBO S PRAVIDLAMI SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, TÚTO STRÁNKU NEPOUŽÍVAJTE. POUŽÍVANÍM TEJTO STRÁNKY VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S PRAVIDLAMI SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK TEJTO STRÁNKY.

www.jamesonwhiskey.com (ďalej ako „Stránka“) prevádzkuje spoločnosť Irish Distillers Limited (ďalej ako „IDL“, „my“), ktorá je súkromnou spoločnosťou založenou v Írsku a zapísanou v írskom obchodnom registri pod číslom 23732, so sídlom Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Írsko.

1. VŠEOBECNÉ

IDL sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich zákazníkov. Poskytnutím vašich osobných údajov vyjadrujete súhlas s Pravidlami ochrany osobných údajov a so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich osobných údajov spôsobom, ktorý je uvedený v Pravidlách ochrany osobných údajov. V prípade, že s Pravidlami ochrany osobných údajov nesúhlasíte, svoje osobné údaje nám neposkytujte.

IDL sa zaväzuje informácie o vašej osobe, ktoré ste nám poskytli, používať iba v súlade so zákonom, predovšetkým s írskymi zákonmi o ochrane osobných údajov z roku 1988 a 2003, a tiež s ostatnou súvisiacou legislatívou platnou na území Írska a upravujúcou ochranu osobných údajov. IDL tretím stranám nepredáva a neposkytuje mená ani iné informácie týkajúce sa svojich online zákazníkov.

2. ZHROMAŽĎOVANIE A POUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Dobrovoľne poskytnuté osobné údaje

Pri návšteve alebo používaní Stránky sme oprávnení zhromažďovať a spracovávať nasledujúce údaje:

  • údaje o vašej návšteve na Stránke, vrátane technických informácií o vašej návšteve (napr. údaje o prenesených dátach, lokalite z ktorej ste na Stránku prišli, vašu IP adresu, informácie o predchádzajúcej stránke, z ktorej ste k nám prišli a typ prehliadača ktorý používate);
  • údaje o transakciách realizovaných prostredníctvom našej Stránky a o zadaných objednávkach. [Tento typ údajov po realizovaní nákupu a prijatí platby nearchivujeme.];
  • informácie, ktoré nám poskytujete napríklad v rámci vyplnenia formulára nachádzajúceho sa na našej Stránke; a
  • v prípade, že nás kontaktujete, korešpondenciu s vami archivujeme.

Tieto údaje zhromažďujeme za účelom spracovania vašich požiadaviek, prípadne poskytovania vami vyžiadaných produktov a služieb a tiež za účelom komunikácie s vami vo veciach týkajúcich sa poskytovania produktov a služieb všeobecne.

[Akákoľvek komunikácia prípadne materiály, ktoré ste nám zaslali alebo ktoré ste zverejnili na verejne prístupnej časti Stránky, vrátane osobných údajov, otázok, komentárov, návrhov a podobne, budú považované za verejné a nechránené údaje. Na takéto osobné údaje sa Pravidlá ochrany osobných údajov nevzťahujú.]

2.2 Osobné údaje zhromažďované automaticky v rámci bežného používania Stránky

Táto Stránka používa súbory cookies tiež na to, aby si pamätala podrobnosti o vašej návšteve na Stránke. Medzi takéto údaje patria napr. technické informácie o vašej návšteve a údaje, ktorých účelom je monitorovať používanie Stránky s cieľom ju ďalej vyvíjať a zdokonaľovať poskytované služby. Podrobnejšie informácie o súboroch cookies a ich použití na Stránke nájdete na Pravidlá používania cookies.

V rámci maximálneho využitia potenciálu, ktoré členstvo na našej Stránke prináša, vás môžeme kontaktovať a zasielať vám novinky o zľavách, zvýhodnených ponukách a podujatiach organizovaných IDL. Pri poskytnutí vašich údajov budete vyzvaní na vyjadrenie súhlasu so zasielaním takýchto noviniek. Novinky vám budú zasielané iba ak ste s ich zasielaním súhlasili. Svoj súhlas so zasielaním noviniek môžete kedykoľvek zrušiť a to buď telefonicky alebo emailom (kontaktné čísla a adresy sú uvedené nižšie v sekcii „Kontakty“), v ktorom môžete požiadať o odstránenie zo služby zasielania noviniek, alebo jednoducho kliknutím na link „Odhlásiť z odberu noviniek“, ktorý obsahuje každá emailová správa, ktorú sme vám zaslali. Vaše osobné údaje nikdy neposkytneme na marketingové účely tretím stranám, ktoré nie sú súčasťou nášho koncernu. V prípade, že ste sa z odberu noviniek odhlásili, budú vaše nastavenia čo najskôr aktualizované, prípadne dôjde k zmazaniu informácií. V prípade, že ste sa prihlásili k odberu informácií o zvýhodnených ponukách a tieto si už neželáte ďalej dostávať, emailom sa obráťte na info@jamesonwhiskey.com Sponzora.

3. ZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné informácie sme oprávnení poskytnúť členom nášho koncernu, ako v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru tak aj mimo neho, a to našim dcérskym spoločnostiam, najvyššej holdingovej spoločnosti a jej dcérskym spoločnostiam, za účelom poskytovania služieb našej spoločnosti, pričom na ich poskytovanie sa vzťahujú zmluvné záväzky, ktoré zabezpečujú ochranu osobných údajov a ich spracovanie v našom mene prebieha výlučne pod našou kontrolou. Vaše osobnú údaje sme oprávnení poskytnúť tretím stranám v prípade predaja alebo kúpy podniku alebo v prípade, že spoločnosť IDL alebo jej aktíva nadobudne tretia strana. Tieto údaje sme tiež oprávnení tretej strane poskytnúť pokiaľ to vyžaduje zákon, v prípade uplatňovania Všeobecných obchodných podmienok platných pre túto Stránku alebo za účelom ochrany práv, majetku alebo bezpečnosti IDL, jej zákazníkov alebo iných osôb, čoho súčasťou je výmena informácií s inými spoločnosťami alebo organizáciami za účelom ochrany pred podvodmi a zníženia úverových rizík. Poskytnutím vašich osobných údajov zároveň dávate súhlas s ich prenosom, uchovávaním a spracovaním.

4. UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu trvania vášho účtu prípadne tak dlho, ako je to potrebné na poskytovanie služieb vašej osobe a vedenie záznamov o vašich transakciách za účelom finančného vykazovania. Vaše osobné údaje budeme uchovávať tiež za účelom plnenia si našich zákonných povinností , riešenia sporov a uplatňovania zmluvných záväzkov.

5.VAŠE PRÁVA

Máte právo na informácie o tom, ktoré vaše osobné údaje uchovávame, a tiež právo na opravu akýchkoľvek nepresností vo vašich údajoch. Môžete nás kedykoľvek požiadať o aktualizáciu prípadne odstránenie vašich osobných údajov a to buď telefonicky alebo emailom (kontaktné čísla a adresy sú uvedené nižšie v sekcii „Kontakty“).

Vo vašej komunikácii prosím použite osobné identifikátory, ktoré ste uviedli na Stránke (ako napr. vaše meno a emailovú adresu). Môžu sa vyskytnúť prípady, kedy budete oprávnení požadovať zmazanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Na uplatnenie tohto práva je potrebné uviesť konkrétne porušenie právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov zo strany IDL. Všetkými žiadosťami sa budeme bez meškania zaoberať v súlade s príslušnou legislatívou.

Máte tiež právo vyžiadať si kópiu údajov, ktoré o vašej osobe uchovávame. Poskytnutie takejto kópie môže byť spoplatnené, pričom poplatok nepresiahne €6,35.

Spracovanie vašich osobných údajov môžete kedykoľvek namietať, s výnimkou prípadov kedy to neumožňuje zákon.

6. ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami. Kliknutím na link odkazujúci na webovú stránku tretej strany opúšťate túto Stránku. Osobné údaje, ktoré zadáte na webovej stránke tretej strany nezhromažďuje a nespravuje IDL a nakladanie s nimi upravujú pravidla ochrany osobných údajov danej stránky. Odporúčame vám preto oboznámiť sa s nimi.

7. BEZPEČNOSŤ

Robíme všetko preto, aby sme vaše osobné údaje ochránili pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom alebo zverejnením, zmenou prípadne zničením. Našim cieľom je zaručiť bezpečnosť údajov a preto spolupracujeme s renomovanými dodávateľmi zabezpečených platobných systémov. Za týmto účelom sme urobili všetky náležité opatrenia na to, aby sme zabezpečili, že nakladanie s vašimi údajmi je bezpečné a v súlade s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov. Napriek tomu nie je možné pri zhromažďovaní a prenose údajov na internete zaručiť 100% bezpečnosť, a preto bohužiaľ nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akéhokoľvek prenosu a to aj napriek našej snahe vaše osobné údaje chrániť.

8. ZMENY PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Z dôvodu vývoja tejto Stránky zohľadňujúceho technologické zmeny môže dôjsť k zmene týchto Pravidiel ochrany osobných údajov. Odporúčame preto používateľom Stránky oboznámiť sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami a pravidelne sa oboznamovať s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov.

9. KONTAKTUJTE NÁS

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo bezpečnosti, kontaktujte info@jamesonwhiskey.com alebo telefonicky na čísle +44 28 90663344.