PODMIENKY & PRAVIDLÁ


NASLEDUJÚCE VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SA VZŤAHUJÚ NA POUŽÍVATEĽOV, NÁVŠTEVNÍKOV A VŠETKY OSOBY, KTORÉ MAJÚ PRÍSTUP NA www.jamesonwhiskey.com (ĎALEJ AKO „TÁTO STRÁNKA“). POUŽÍVANÍM A NÁVŠTEVOU TEJTO STRÁNKY VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S TÝMITO VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI. V PRÍPADE, ŽE S TÝMITO VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, TÚTO STRÁNKU NEPOUŽÍVAJTE. NÁVŠTEVA PRÍPADNE POUŽÍVANIE TEJTO STRÁNKY JE NA VLASTNÉ RIZIKO POUŽÍVATEĽA.

Túto Stránku prevádzkuje spoločnosť Irish Distillers Limited (ďalej ako „IDL“ alebo „my“), súkromná spoločnosť založená v Írsku a zapísaná v írskom obchodnom registri pod číslom 23732, so sídlom Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Írsko. V prípade, že máte otázky týkajúce sa tejto Stránky alebo týchto Všeobecných obchodných podmienok, prosím kontaktujte info@jamesonwhiskey.com .

 1. POUŽÍVANIE TEJTO STRÁNKY VYŽADUJE MINIMÁLNY VEK ZÁKONOM VYŽADOVANÝ NA KONZUMÁCIU ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV V KRAJINE, V KTOREJ SA NACHÁDZATE. V PRÍPADE, ŽE STE TENTO VEK NEDOSIAHLI, STRÁNKU OPUSTITE.
 2. OBMEDZENIA POUŽITIA. Prístup na túto Stránku je povolený ako dočasný a vyhradzujeme si právo služby poskytované touto Stránkou kedykoľvek pozastaviť, prerušiť alebo ich poskytovanie pozmeniť a to bez prechádzajúceho upozornenia. Obsah tejto Stránky sa mení a je pravidelne aktualizovaný a spoločnosť IDL nezodpovedá za nedostupnosť tejto Stránky alebo jej obsahu, bez ohľadu na trvanie takejto nedostupnosti. Obsah tejto Stránky nemožno bez predchádzajúceho písomného súhlasu IDL akýmkoľvek spôsobom meniť, kopírovať, reprodukovať, šíriť, opätovne publikovať, zverejňovať alebo prenášať. IDL je vlastníkom a držiteľom všetkých práv duševného vlastníctva k Stránke a obsahu na nej zverejnenom. Všetky tieto práva sú vyhradené. Vlastnícke práva ani práva duševného vlastníctva neprechádzajú na vašu osobu používaním ani prístupom k tejto Stránke. Všetky práva, vrátane vlastníckeho práva, k akýmkoľvek aspektom Stránky zostávajú vlastníctvom IDL. Obsah na Stránke je poskytovaný výlučne na účely v súlade so zákonom.
 3. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. V rozsahu povolenom zákonom IDL za žiadnych okolností nezodpovedá za škody alebo straty akéhokoľvek druhu (vrátane, avšak bez toho, aby sa uvedené obmedzovalo na priamu, následnú alebo nepriamu škodu, vrátane ušlého zisku a straty výnosov alebo príjmov, goodwill, prerušenie prevádzky alebo stratu dát alebo informácií alebo na osobitnú alebo sankčnú náhradu škody, a to aj napriek tomu, že spoločnosti IDL bola možnosť vzniku takejto škody vopred oznámená), akúkoľvek ujmu alebo zranenie, a to bez ohľadu na to, či bolo uvedené spôsobené porušením právnych predpisov alebo zmluvy alebo inak a týka sa alebo vyplýva alebo je výsledkom použitia Stránky, prístupu na Stránku alebo nemožnosti použitia Stránky, obsahu na Stránke alebo stránok, na ktoré táto Stránka odkazuje, alebo neplnením, pochybením, opomenutím, prerušením, vadou, oneskorením v prenose, počítačovým vírusom alebo poruchou spojenia. Nič z toho, čo je obsahom týchto Všeobecných obchodných podmienok nevylučuje zodpovednosť IDL za smrť alebo osobnú ujmu spôsobenú nedbanlivosťou IDL, ani zodpovednosť za vedomé uvedenie do omylu s úmyslom podvodu alebo vedomým uvedením nepravdivých podstatných skutočností, ani zodpovednosť, ktorú príslušné zákony neumožňujú vylúčiť alebo obmedziť. OBSAH NA TEJTO STRÁNKE MÔŽE OBSAHOVAŤ TECHNICKÉ NEPRESNOSTI PRÍPADNE TYPOGRAFICKÉ CHYBY. OBSAH NA TEJTO STRÁNKE JE POSKYTOVANÝ „TAK AKO JE“, A POKIAĽ TO ZÁKON POVOĽUJE, BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO KONKLUDENTNÝCH (BEZ OHĽADU NA TO, ČI SA JEDNÁ O ZÁRUKY ZO ZÁKONA, ZVYKOVÉHO PRÁVA, ČI ZÁRUKY POSKYTOVANÉ V RÁMCI OBCHODNÉHO STYKU ALEBO INÉ). IDL SA V ROZSAHU POVOLENOM PRISLUŠNÝMI ZÁKONMI VZDÁVA ZODPOVEDNOSTI ZA NEDBANLIVÉ KONANIE A TIEŽ VŠETKÝCH VYHLÁSENÍ A ZÁRUK, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO KONKLUDENTNÝCH, VRÁTANE AVŠAK BEZ TOHO, ABY SA UVEDENÉ OBMEDZOVALO NA KONKLUDENTNÉ ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA ISTÝ ÚČEL A ZÁKONNOSŤ. IDL SA NEZARUČUJE A NEPOSKYTUJE ZÁRUKY ZA TO, ŽE POUŽITIE TEJTO STRÁNKY BUDE NEPRERUŠENÉ A BEZCHYBNÉ, ZA SPRÁVNOSŤ, PRESNOSŤ ALEBO SPOĽAHLIVOSŤ OBSAHU NA STRÁNKE, ANI ZA TO, ŽE TÁTO STRÁNKA ALEBO SERVER, NA KTOROM SA STRÁNKA NACHÁDZA , NEOBSAHUJE ŽIADNE VÍRUSY ALEBO INÉ ŠKODLIVÉ PROGRAMY ALEBO KÓDY. IDL SA NEZARUČUJE A NEPOSKYTUJE ZÁRUKY A VÝSLOVNE SA VZDÁVA AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI SÚVISIACEJ S POUŽITÍM ALEBO SPOĽAHNUTÍM SA NA PRESNOSŤ PRÍPADNE SPOĽAHLIVOSŤ INFORMÁCIÍ OBSIAHNUTÝCH NA STRÁNKE. VŠETKY NÁKLADY TÝKAJÚCE SA SERVISU, OPRAVY ALEBO ODSTRÁNENIA CHÝB A NEPRESNOSTÍ ZNÁŠATE VY (NIE IDL).
 4. PRÍSPEVKY. Zverejnením poznámok, návrhov, otázok, nápadov, kreatívnych konceptov, grafiky alebo iných informácií (ďalej spoločne označované ako „Príspevky“) poskytujete spoločnosti IDL nevýhradnú licenciu na použitie Príspevkov. Napriek tomu, že zostávate vlastníkom autorských práv k vašim Príspevkom, IDL má právo slobodne používať, upravovať, pozmeňovať, reprodukovať, zverejňovať prípadne šíriť materiál obsiahnutý vo vašich Príspevkoch. Táto licencia je bezodplatná, časovo neobmedzená a možno ju udeliť ďalším osobám. IDL nie je povinná zachovávať o Príspevkoch mlčanlivosť, a nezodpovedá za použitie a zverejnenie Príspevku akýmkoľvek spôsobom, a za Príspevok nie je povinná poskytnúť žiadne protiplnenie alebo ho inak oceniť. IDL si môže všetky autorské práva a práva na ochranu osobnosti k materiálom, ktoré Príspevok obsahuje, uplatniť vo všetkých krajinách a to v plnom rozsahu a počas celého trvania takýchto práv k predmetným materiálom. Ste povinní zabezpečiť, aby váš Príspevok neporušoval žiadne autorské práva, databázové práva, ochranné známky alebo iné práva duševného vlastníctva iných osôb, a aby neobsahoval žiaden materiál, ktorý je v rozpore so zákonom, obsahuje vyhrážky, je hanlivý, urážlivý, obsahuje obscénnosti, pornografiu alebo je vulgárny, ktorý by mohol spĺňať podstatu trestného činu alebo byť v rozpore so zákonom alebo na uvedené navádzať alebo navádzať na alebo propagovať nezodpovednú konzumáciu alkoholu (ďalej spoločne ako „Nevhodný obsah“). Zverejnením vášho Príspevku sa zaručujete, že ste oprávnený poskytnúť IDL nevýhradnú autorskú licenciu uvedenú vyššie a že Príspevok neobsahuje žiadny Nevhodný obsah. V prípade, že nie ste na poskytnutie licencie oprávnený alebo sa nemôžete zaručiť, že Príspevok neobsahuje Nevhodný obsah, Príspevok nezverejňujte. IDL si vyhradzuje právo pred zverejnením Príspevok pozmeniť alebo upraviť tak, aby neobsahoval Nevhodný obsah.
 5. SÚDNA PRÍSLUŠNOSŤ. Tieto podmienky upravujú právne predpisy Írska, a to s vylúčením kolíznych noriem. O všetkých sporoch vyplývajúcich z týchto Všeobecných obchodných podmienok budú rozhodovať súdy Írska, pričom v prípade porušenia týchto Všeobecných obchodných podmienok je spoločnosť IDL oprávnená podať návrh na začatie konania v krajine vášho sídla prípadne bydliska alebo v akejkoľvek inej krajine. S výnimkou ako je uvedené vyššie, všetok obsah na tejto Stránke je poskytovaný s cieľom informovať o spoločnosti IDL a jej produktoch. IDL túto Stránku prevádzkuje a spravuje z Írskej republiky a neposkytuje žiadne záruky za to, že obsah na Stránke je vhodný na použitie alebo dostupný v iných krajinách.
 6. OCHRANNÉ ZNÁMKY. Všetky ochranné známky a súvisiace logá, dizajny, etikety, dizajny fliaš a iné duševné vlastníctvo súvisiace s produktmi a obchodnými značkami spoločnosti IDL použité na tejto Stránke sú vlastníctvom Irish Distillers. V prípade záujmu o zoznam týchto obchodných známok sa prosím obráťte na Internetového manažéra spoločnosti Irish Distillers Ltd. so sídlom Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Írsko. Použitie alebo neoprávnené použitie týchto ochranných známok alebo obsahu tejto Stránky je prísne zakázané, s výnimkou ako je uvedené vyššie. Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov daných ochranných známok.
 7. INFORMÁCIE O VAŠEJ OSOBE A VAŠEJ NÁVŠTEVE NA STRÁNKE. Spoločnosť IDL spracúva informácie o vašej osobe v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné na tejto Stránke. Používaním tejto Stránky vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov a zaručujete sa, že všetky informácie, ktoré ste poskytli, sú pravdivé a aktuálne.
 8. VÍRUSY, HACKING A INÉ PORUŠENIE ZÁKONA. Je zakázané Stránku zneužívať formou vedomého šírenia vírusov, trójskych koňov, červov, logických bômb alebo iného nežiaduceho alebo technicky škodlivého softvéru. Akékoľvek pokusy o získanie neoprávneného prístupu k Stránke, službe ktorá Stránku prevádzkuje prípadne hosťuje alebo na server, počítač alebo databázu prepojenú so Stránkou je zakázaný. Útoky denial-of-service alebo distributed denial-of-service alebo obdobné útoky na túto Stránku sú zakázané. Spoločnosť IDL nezodpovedá za žiadne straty alebo škody spôsobené útokom distributed denial-of-service, vírusmi alebo iným technologicky škodlivým softvérom, ktorý môže infikovať počítačové vybavenie, počítačový softvér, dáta alebo iný chránený obsah z dôvodu použitia Stránky vašou osobou alebo stiahnutím akéhokoľvek obsahu zverejneného na Stránke alebo na inej stránke, na ktorú Stránka odkazuje, vašou osobou.
 9. RÔZNE. Hoci sú produkty a zvýhodnené ponuky spoločnosti IDL vyrábané a dostupné v rôznych krajinách, táto Stránka môže odkazovať na produkty, zvýhodnené ponuky alebo súťaže, ktoré nie sú dostupné vo vašej krajine, štáte alebo mieste bydliska. Táto Stránka môže odkazovať na iné internetové stránky a spoločnosť IDL nezodpovedá za obsah nachádzajúci sa na takýchto stránkach. Odkazy na iné internetové stránky sú výlučne informačné a nevyjadrujú súhlas spoločnosti IDL s obsahom stránok a IDL neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa takýchto stránok. Neuplatnenie si práva vyplývajúceho z týchto Všeobecných obchodných podmienok zo strany IDL nepredstavuje vzdanie sa predmetného práva ani časti Všeobecných obchodných podmienok. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok je v rozpore so zákonom, neplatné alebo nevymáhateľné, má sa za to, že takéto ustanovenie je oddeliteľné od ostatných ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok a neovplyvňuje ich platnosť. IDL je oprávnená obsah týchto zverejnených Všeobecných obchodných podmienok kedykoľvek upraviť. Všetky zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok sú pre vás záväzné a odporúča sa preto pravidelne túto stránku navštevovať a so Všeobecnými obchodnými podmienkami sa oboznamovať.

Ďakujeme, že ste navštívili našu Stránku. Naše produkty používajte zodpovedne. Všetky práva vyhradené. Irish Distillers Limited – spoločnosť založená v Írsku a zapísaná v írskom obchodnom registri pod číslom 23732 – sídlo: Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Írsko.

Ticket Purchasing

These terms set out the basis on which you can purchase tickets for your visit to The Jameson Distillery.

The management reserves the right at all times to refuse admission.

By purchasing tickets for The Jameson Distillery you acknowledge that you have read and agree to be bound by and subject to the following Terms and Conditions and have read and agree to the use of the information you provide us with.

Once your tickets have been purchased, the ticket is non-changeable and non-refundable except at the absolute discretion of Jameson Irish Whiskey.

All prices are quoted in Euro. Whilst we reserve the right to increase or decrease our prices at any time before you book, once your booking is confirmed the price of your booking as stated in the confirmation email will not be altered.

We will use all reasonable endeavours to ensure that Jameson Irish Whiskey and all of its exhibits/displays are open for use by visitors during normal opening hours. However, Jameson Irish Whiskey reserves the right, in its absolute discretion, whether for safety reasons or otherwise and with or without prior notice to close The Jameson Distillery or any part of it. In the event of such closure, Jameson Irish Whiskey will refund any visitor the cost of his or her prepaid ticket. Otherwise Jameson Irish Whiskey shall have no liability whatsoever, including no liability for travel expenses or any other out of pocket expenses in respect of closure of part or all of the Jameson Distillery.

From time to time Jameson Irish Whiskey or other authorised third parties may carry out photography or other recording at the venue and any images or recordings may feature visitors. Visitors consent to the use of such images by Jameson Irish Whiskey in connection with advertising, promotions or monitoring and acknowledge that the copyright in such images rests with Jameson Irish Whiskey and/or any authorised third party.

The Jameson Distillery is suitable for visitors under 18 years of age. Children under the age of 15 must be accompanied by an adult aged 18 or above whilst visiting the Jameson Distillery. Children under the age of 18 are permitted to visit Jameson Distillery where alcoholic beverages will be available but they will not be served alcohol and/or allowed to consume alcohol.

Pets or animals (with the exception of guide dogs and hearing dogs) are expressly prohibited within Jameson Distillery.

VISITOR CONDUCT

Jameson Irish Whiskey reserves the right, in its absolute discretion, to refuse entry on to or remove from its premises or the vicinity any person who:-

 • Has been convicted of a criminal offence, which, in the opinion of Jameson Irish Whiskey is likely to affect the safety or enjoyment of other visitors;
 • Is behaving in a manner, which, in the opinion of Jameson Irish Whiskey has, or is likely to affect the safety or enjoyment of other visitors, cause annoyance to other visitors, behaving in such a way as to cause danger or distress to others or damage the property;
 • Has used threatening, abusive or insulting words or behaviour or in any way provokes or behaves in a manner which may provoke a breach of the peace;
 • Is thought to be under the influence of alcohol or other substances;

In addition to the foregoing, where a person has caused damage he/she must meet any expenses incurred as a result of such behaviour;

All persons entering the Jameson Distillery must pay for admission. Tickets must be retained at all times and submitted for inspection if required by any employee or agent of Jameson Irish Whskey. Any person attempting to gain admission without a valid ticket shall be asked to leave;

In accordance with Irish Law, smoking is strictly prohibited within the Jameson Distillery.

Jameson Irish Whiskey reserves the right to prosecute any persons found damaging or defacing any part of the premises.