ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขดังต่อไปนี้มีผลกับผู้ใช้ ผู้ชมและทุก ๆ คนที่สามารถเข้าถึง www.jamesonwhiskey.com (“เว็บไซต์”นี้) การใช้หรือเข้าชมเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณยอมรับในข้อตกลงเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับ ห้ามใช้เว็บไซต์นี้ การเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้กระทำโดยผู้ใช้เป็นผู้รับความเสี่ยงเองทั้งหมด ไซต์นี้ดำเนินงานโดยบริษัท Irish Distillers Limited (“IDL” หรือ “เรา”) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนจดทะเบียนในไอร์แลนด์ โดยมีหมายเลขบริษัท 23732 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Simmonscourt House, ถนน Simmonscourt, Ballsbridge, ดับลิน 4, ไอร์แลนด์ โปรดติดต่อ info@jamesonwhiskey.com หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ ที่คุณอาจมีกับเว็บไซต์หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณจะต้องมีอายุตามกฎหมายที่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้ในประเทศของคุณเพื่อใช้เว็บไซต์นี้ หากคุณมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามกฎหมาย ห้ามเข้าสู่เว็บไซต์นี้ ข้อห้ามในการใช้งาน การเข้าถึงเว็บไซต์นี้อนุญาตให้เป็นกรณีชั่วคราวไปและเราสงวนสิทธิที่เพิกถอน หยุด หรือแก้ไขบริการที่อยู่บนเว็บไซต์โดยไม่แจ้งเตือนก่อน เว็บไซต์นี้มีการเปลี่ยนแปลงและอัพเดทตลอดเวลาและ IDL จะไม่เป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดเหตุที่ทำให้ตัวเว็บไซต์ หรือเนื้อหาในเว็บไซต์นั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ในช่วงเวลาใดก็ตาม เนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ไม่สามารถถูกดัดแปลง คัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย ตีพิมพ์ซ้ำ อัพโหลด โพสต์ หรือส่งต่อไม่ว่าในรูปแบบใดโดยไม่ได้รับการยินยอมจาก IDL เป็นลายลักษณ์อักษร IDL เป็นเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้และเนื้อหาที่ตีพิมพ์บนเว็บไซต์ สงวนสิทธิ์ทั้งหมด การใช้เว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็นการถ่ายโอนกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาให้กับคุณ และกรรมสิทธิ์และส่วนได้ส่วนเสียกับส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์นั้นยังตกเป็นของ IDL เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ให้ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องเท่านั้น ข้อจำกัดในความรับผิดชอบ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ทาง IDL จะไม่เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียโดยตรง โดยบังเอิญ จากผลที่ตามมา หรือทางอ้อม รวมไปถึงการสูญเสียกำไร รายได้หรือรายรับ การเสียความนิยม การทำให้ธุรกิจหยุดชะงักหรือสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายพิเศษหรือเชิงลงโทษ แม้ว่าทาง IDL จะได้รับทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความสูญเสียหรือเสียหายแล้ว) อันตราย หรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในกรณีใดก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะการละเมิด ละเมิดสัญญา หรือทางใดก็ตามซึ่งเกี่ยวข้องกับ เกิดจาก หรือเป็นผลของการใช้ เข้าถึง หรือการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์อื่นที่นำผู้ใช้มาที่เว็บไซต์นี้ หรือเป็นเหตุมาจากการล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ ข้อผิดพลาด การละเลย ขัดจังหวะ บกพร่อง ความล่าช้าในการส่งผลการดำเนินการ ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือความล้มเหลวในสายส่งข้อมูล ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่มีข้อใดที่ละเว้นความรับผิดชอบของ IDL จาการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือความรับผิดชอบต่อการแถลงข้อความเป็นเท็จเพื่อฉ้อฉลหรือการแถลงข้อความเป็นเท็จเกี่ยวกับเนื้อหาพื้นฐาน หรือความรับผิดชอบใด ๆ ที่ไม่สามารถละเว้นได้จากกฎหมายที่มีใช้อยู่ เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้อาจความผิดพลาดทางเทคนิคหรือความผิดพลาดในการพิมพ์ เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้จัดเตรียมมาในรูปแบบตามที่เป็นอยู่ โดยไม่มีคำรับประกันในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ (ไม่ว่าจะโดย บทกฎหมาย กฎหมายทั่วไป ระหว่างการแลกเปลี่ยน ใช้งานเพื่อค้าขายหรืออื่น ๆ) ตามระดับที่กฎหมายอนุญาต ทาง IDL จะไม่รับผิดชอบผลใด ๆ ที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ และไม่รับผิดชอบต่อการแสดงให้เห็นหรือรับรอง ไม่ว่าจะในรูปแบบโดยตรงหรือทางอ้อม โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับรองว่า สามารถนำไปค้าขายได้ เหมาะกับจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง หรือการไม่ละเมิดสิทธิใด ๆ IDL ไม่รับรองหรือแสดงให้เห็นว่า การใช้เว็บไซต์นี้จะไม่มีการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด เนื้อหาถูกต้องแม่นยำหรือเชื่อถือได้ หรือตัวเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการนั้นปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ซึ่งเป็นอันตราย IDL ไม่รับรองหรือแสดงให้เห็นและจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ในด้านความแม่นยำหรือความน่าเชื่อถือหรืออื่น ๆ คุณ (ไม่ใช่ทาง IDL) จะเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการให้บริการ ซ่อมแซมหรือแก้ไข คำเสนอ การส่งข้อมูลใด ๆ เช่นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำถาม ไอเดีย แนวคิดสร้างสรรค์ กราฟฟิก หรือข้อมูลอื่น ๆ (เรียกโดยรวมว่า”คำเสนอ”) คุณอนุญาตที่จะให้ IDL ใช้คำเสนอนั้นโดยไม่ได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว แม้ว่าคุณจะมีลิขสิทธิ์เหนือคำเสนอ ทาง IDL นั้นมีสิทธิ์ที่จะใช้ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่าย เนื้อหาภายในคำเสนอของคุณ คำอนุญาตนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่มีวันสิ้นสุดและสามารถนำไปสร้างคำอนุญาตรองได้ IDL ไม่มีหน้าที่จะต้องทำให้คำเสนอนั้นเป็นความลับ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานหรือการเปิดเผยคำเสนอ และไม่ต้องให้ค่าตอบแทนหรือการยอมรับใด ๆ สำหรับคำเสนอ IDL อาจใช้ลิขสิทธิ์และสิทธิส่วนตัวในเนื้อหาของคำเสนอในทุกขอบเขตอำนาจกฎหมายอย่างเต็มที่และเต็มระยะเวลาตามที่ระยะเวลานั้นมีอยู่ คุณต้องทำให้แน่ใจว่าคำเสนอของคุณนั้นไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิฐานข้อมูล เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของผู้อื่น และไม่มีเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข่มขู่ สบประมาท ใส่ร้ายป้ายสี ลามก อณาจารหรือดูหมิ่นศาสนา ซึ่งส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออาชญากรรม หรือสนับสนุนให้เกิดการดื่มแอลกอฮอล์โดยขาดความรับผิดชอบ (เรียกโดยรวมว่า “เนื้อหาไม่เหมาะสม”) การส่องมอบคำเสนอนั้น ถือว่าคุณรับรองว่าคุณมีสิทธิที่จะอนุญาตให้ IDL เป็นผู้ใช้แบบไม่ใช่เพียงผู้เดียว ตามที่อธิบายไว้ด้านบน และไม่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมภายใน หากคุณไม่ได้อยู่ในฐานะที่สามารถให้สิทธินั้นได้หรือรับรองว่าไม่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมภายใน โปรดอย่าส่งคำเสนอเข้ามา IDL สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคำเสนอก่อนการตีพิมพ์ (หากมี) เพื่อลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมออก ขอบเขตอำนาจกฎหมาย ข้อตกลงนี้เป็นไปตามกฎหมายของไอร์แลนด์โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งในตัวบทกฎหมาย ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากข้อกำหนดและเงื่อนไขจะต้องถูกส่งไปยังขอบเขตภายใต้ดุลยพินิจของศาลในไอร์แลนด์ ซึ่งไม่ได้กระทบต่อสิทธิ์ของ IDL ที่จะทำการดำเนินการตามกฎหมายสำหรับการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขในประเทศที่คุณพักอาศัยอยู่หรือประเทศที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นว่าจะมีการกล่าวเพิ่มเติม เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและผลิตภัณฑ์ของ IDL เท่านั้น IDL ควบคุมและดำเนินงานเว็บไซต์นี้จาก สาธารณะรัฐไอร์แลนด์และไม่แสดงให้เห็นว่าเนื้อหาเหล่านี้เหมาะแก่การใช้ในประเทศอื่น ข้อมูลเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง โลโก้ ดีไซน์ ฉลาก ดีไซน์ขวดและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของ IDL ที่ใช้ดังต่อไปนี้เป็นทรัพย์สินของ Irish Distillers ซึ่งเป็นรายชื่อเครื่องหมายการค้าที่ได้มาจาก Internet Manaเกอร์, Irish Distillers Ltd. Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, ดับลิน 4 ไอร์แลนด์ การใช้หรือใช้เครื่องหมายการค้าไปในทางที่ผิดหรือเนื้อหาใดในเว็บไซต์นี้ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ด้านบนนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ นั้นเป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ IDL เก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณตาม คำแถลงความเป็นส่วนตัว ซึ่งมีอยู่ ณ ที่นี่ การใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับการประมวลผลข้อมูลและรับรองว่าข้อมูลที่คุณให้นั้นแม่นยำและเป็นไปตามปัจจุบัน ไวรัส การแฮ๊คข้อมูล และความผิดอื่น ๆ คุณจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้อย่างผิดวัตถุประสงค์ด้วยการป้อนไวรัส โทรจัน เวิร์ม โลจิคบอมบ์หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ประสงค์ร้ายหรือมีความอันตรายทางด้านเทคโนโลยี คุณจะต้องไม่ใช้พยายามเข้าถึงเว็บไซต์ บริการที่จัดเก็บไว้บนเว็บไซต์และ/หรือให้บริการอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องไม่โจมตีเว็บไซต์นี้ด้วย denial-of-service หรือ distributed-denial-of-service ในรูปแบบหรือวิธีการใด ๆ IDL จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการโจมตี denial-of-service ไวรัส หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีความอันตรายทางเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดสู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือทรัพย์สินอื่น ๆ เพราะการใช้เว็บไซต์หรือการดาวน์โหลดข้อมูลหรือเว็บไซต์ที่มีลิงก์แนบมาด้วย หัวข้ออื่น ๆ ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นของ IDL นั้นผลิตขึ้นและมีจำหน่ายในหลายส่วนของโลกนี้ แต่ทว่าเว็บไซต์นี้อาจอธิบายถึง ผลิตภัณฑ์ การโฆษณา หรือการแข่งขันที่ไม่ได้มีอยู่ในประเทศหรือรัฐที่คุณอยู่อาศัย เว็บไซต์นี้อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ และ IDL ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์เหล่านั้น การรวมลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ นั้นให้ไว้เพื่อจุดประสงค์การให้ข้อมูลเท่านั้นและไมได้เป็นการสื่อเป็นนัยว่า IDL ให้การรับรองเว็บไซต์เหล่านี้และ IDL ไม่ได้มีการแสดงให้เห็นหรือรับรองเว็บไซต์เหล่านี้ ความล้มเหลวของ IDL ในการบังคับใช้สิทธิ์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดใด ๆ ไม่ได้หมายความว่าเป็นการยกเว้นการใช้สิทธิหรือส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากมีส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนนั้นให้ถือเป็นโมฆะและไม่มีผลต่อส่วนที่เหลือของข้อกำหนด IDL สามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์เมื่อไรก็ได้ด้วยการแก้ไขการประกาศนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกับคุณและคุณจะต้องเข้ามาเช็คที่เว็บไซต์นี้เป็นประจำเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขปัจจุบันที่คุณอยู่ภายใต้การบังคับใช้ ขอบคุณสำหรับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โปรดดื่มผลิตภัณฑ์ของเราด้วยความรับผิดชอบ สงวนสิทธิ์ทั้งหมด Irish Distillers Limited จดทะเบียนในไอร์แลนด์เลขที่ 23732 สำนักงานจดทะเบียนที่ Simmonscourt House, ถนน Simmonscourt, Ballsbridge, ดับลิน 4, ไอร์แลนด์ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสหรัฐ หากคุณเชื่อว่าการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์ของเราเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ โปรดส่งข้อมูลต่อไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษรและส่งไปที่ตัวแทนลิขสิทธิ์ข้างล่างนี้ ที่อยู่ของคุณ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล คำอธิบายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่ถูกละเมิด คำอธิบายกิจกรรมที่มีการละเมิดและการละเมิดนี้เกิดขึ้นที่ไหน คำชี้แจงว่าคุณมีเจตนาบริสุทธิ์และการใช้งานที่มีการพิพาทนี้ไม่ได้รับอนุญาตโดยคุณ ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย ลายเซ็นเป็นลากลักษณ์อักษรหรืออิเล็กโทรนิกส์ของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ หนังสือรับรองจากคุณว่า ข้อมูลที่คุณแจ้งเข้ามานั้นถูกต้องและคุณเป็นเข้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนลิขสิทธิ์ Cassie Ostle ผู้จัดการทางกฎหมาย Simminscourt House Simmonscourt Rd, Ballsbridge ดับลิน 4 ไอร์แลนด์ +353 (0)1 212 9000 info@jamesonwhiskey.com การซื้อตั๋ว ข้อกำหนดเหล่านี้กำหนดการซื้อตั๋วสำหรับการเข้าชม โรงกลั่นสุรา เจมสัน ทางผู้บริหารสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้เข้าชมในทุกเวลา การซื้อตั๋วเพื่อเข้าชม โรงกลั่นสุรา เจมสัน ถือว่าคุณยอมรับว่าคุณได้อ่านและยอมรับที่จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้และได้อ่านและยอมรับข้อมูลที่คุณให้กับทางเรา หลังจากที่คุณซื้อตั๋วของเรา ตั๋วนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือคืนเงินได้ยกเว้นตามดุลพินิจของเจมสัน ไอริช วิสกี้ ราคาทั้งหมดเป็นเงินสกุลยูโร แม้ว่าทางเรามีสิทธิ์ที่จะเพิ่มหรือลดราคาของเราในตอนไหนก็ได้ก่อนที่คุณจะทำการจอง แต่เมื่อคุณทำการจองและยืนยันแล้ว ราคาที่อยู่ในอีเมลยืนยันของคุณจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลที่จะทำให้ เจมสัน ไอริช วิสกี้ และการจัดแสดงทั้งหมดของเรานั้น เปิดให้เข้าชมระหว่างเวลาเปิดทำการทั่วไป แต่ทาง เจมสัน ไอริช วิสกี้ สงวนสิทธิ์ตามดุลพินิจหรือเพราะเหตุผลทางด้านความปลอดภัยหรือเหตุผลด้านอื่น ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อนหน้าที่จะปิด โรงกลั่นสุราเจมสันทั้งหมดหรือบางส่วน ในเหตุการณ์ที่ต้องปิดให้บริการ ทาง เจมสัน ไอริช วิสกี้ จะคืนเงินให้กับผู้เข้าชมเป็นจำนวนเงินเท่ากับราคาตั๋วที่ซื้อก่อนเข้าชม ในกรณีอื่น เจมสัน ไอริช วิสกี้ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากการปิด โรงกลั่นสุรา เจมสัน ในบางครั้งทาง เจมสัน ไอริช วิสกี้ หรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตอาจทำการถ่ายรูปหรืออัดภาพภายในบริเวณซึ่งอาจติดรูปของผู้เข้าชม ผู้เข้าชมยอมรับว่าภาพโดย เจมสัน ไอริช วิสกี้ นั้นสามารถนำไปใช้ในการ โฆษณา โปรโมชั่น หรือตรวจสอบ และยินยอมว่าลิขสิทธิ์ในภาพนั้นอยู่ในมือของ เจมสัน ไอริช วิสกี้ และ/หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง โรงกลั่นสุรา เจมสัน สามารถเข้าชมได้โดยผู้เข้าชมอายุต่ำกว่า 18 ปี เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี นั้นต้องมีผู้ใหญ่อายุมากกว่า 18 ปี หรือมากกว่าคอยดูแลเมื่อเข้าชม โรงกลั่นสุรา เจมสัน เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีนั้นสามารถเข้าชม โรงกลั่นสุรา เจมสัน ในส่วนที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แต่จะไม่ได้รับเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรืออนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สัตว์เลี้ยง (ยกเว้นสุนัขนำทางหรือสุนัขช่วยเหลือการได้ยิน) จะไม่ได้รับอนุญาตให้บริเวณของโรงกลั่นสุราเจมสัน ข้อปฏิบัติของผู้เข้าเยี่ยมชม เจมสัน ไอริช วิสกี้ สงวนสิทธิ์ตามดุลพินิจที่จะปฏิเสธไม่ให้บุคคลเข้าชมหรือนำตัวบุคคลออกจากสถานที่ในกรณีที่: ได้กระทำความผิดซึ่งตามดุลพินิจของ เจมสัน ไอริช วิสกี้ เห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อความรื่นรมย์ของผู้เยี่ยมชมท่านอื่น ๆ, ประพฤติตนในลักษณะที่อาจกระทบต่อความรื่นรมย์หรือความปลอดภัยของผู้เข้าชมท่านอื่น, ก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้เข้าชมท่านอื่น, ประพฤติตนในรูปแบบที่ก่อให้เกิดความอันตรายหรือกระทบกระทั่งต่อผู้อื่นหรือทรัพย์สิน, มีการใช้คำพูดหรือลักษณะหยาบคาย ข่มขู่คุกคามต่อผู้อื่นหรือยั่วยุความไม่สงบขึ้น, อยู่ภายใต้ฤทธิ์ของเครื่้องดื่มแอลกอฮอล์หรือสารอื่น ๆ, นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวไว้แล้ว ผู้ที่ได้สร้างความเสียหายนั้นจะต้องชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ทุกคนที่เข้าชมโรงกลั่นสุรา เจมสัน จะต้องจ่ายค่าเข้าชม จะต้องเก็บตั๋วไว้กับตนเองตลอดเวลาและมอบให้เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของ เจมสัน ไอริช วิสกี้ เมื่อมีการร้องขอตรวจ บุคคลใดที่พยายามเข้าชมโดยไม่มีตั๋วที่ถูกต้องจะต้องออกจากพื้นที่่ และตามกฎหมายของไอร์แลนด์ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ของ โรงกลั่นสุรา เจมสัน เจมสัน ไอริช วิสกี้ นั้นสงวนสิทธิ์ในการลงโทษผู้ใดก็ตามที่ทำลายส่วนใดส่วนหนึ่งของสถานที่