กติกาและเงื่อนไข


กติกาและเงื่อนไขเหล่านี้ ใช้กับผู้ใช้งาน ผู้ชม และทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ www.jamesonwhiskey.com (เว็บไซต์นี้) ในการใช้งานหรือเข้าชม คุณยอมรับกติกาเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับ กรุณาอย่าใช้งานเว็บไซต์นี้ การเข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ เป็นความเสี่ยงส่วนตัวของผู้ใช้

เว็บไซต์นี้ดำเนินงานโดย Irish Distillers Limited ("IDL" หรือ "เรา") ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในไอร์แลนด์ โดยเลขที่บริษัท 23732 และมีที่ตั้งตามที่จดทะเบียนที่ Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland กรุณาติดต่อinfo@jamesonwhiskey.com หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ หรือกติกาและเงื่อนไขนี้

 1. คุณจะต้องอายุเกินอายุขั้นต่ำที่ประเทศหรือถิ่นพำนักของคุณอนุญาตให้ดื่มสุรา หากคุณยังอายุไม่ถึง อย่าเข้าเว็บไซต์นี้
 2. ข้อจำกัดในการใช้งาน - การเข้าเว็บไซต์นี้เป็นการอนุญาตชั่วคราว โดยเราสงวนสิทธิ์ในการถอน ยกเลิก หรือแก้ไขบริการที่มีในเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า เว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ IDL จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดที่เว็บไซต์หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ในบางเวลา เนื้อหาบนเว็บไซต์ไม่อนุญาตให้แก้ไข ลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ พิมพ์ซ้ำ อัพโหลด โพสท์ หรือส่งด้วยวิธีใดก็ตาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก IDL IDL เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทุกอย่างบนเว็บไซต์และเนื้อหาในเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ในลิขสิทธิ์นี้ การใช้งานหรือเข้าชมเว็บไซต์ไม่ได้หมายความว่าคุณได้รับโอนลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ ลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์และเนื้อหายังเป็นของ IDL เนื้อหาบนเว็บไซต์ไม่สามารถนำไปใช้ในทางผิดกฏหมาย
 3. ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ - IDL จะไม่รับผิดชอบสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย ตามที่กฏหมายอนุญาต (ที่รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดที่ความสูญเสียโดยตรง บังเอิญ เป็นผล หรือทางอ้อม ที่รวมไปถึงการสูญเสียกำไร รายได้ ความนิยม ธุรกิจชะงัก หรือการสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายพิเศษ หรือโทษทัณฑ์ ถึงแม้ว่า IDL จะได้รับแจ้งล่วงหน้าถึงความเป็นไปได้ของการเกิดการสูญเสียหรือความเสียหาย) ภัย หรือการบาดเจ็บไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร และเกิดขึ้นจากการละเมิดข้อตกลง ที่เกี่ยวเนื่อง เกิดจาก หรือส่งผลจากการไม่สามารถเข้าชมหรือเข้าใช้งานเว็บไซต์ เนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์นี้ หรือเกิดจากความล้มเหลวในการแสดง ข้อผิดพลาด การละเลย การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการส่งข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือการล้มเหลวของสายส่ง กติกาและเงื่อนไขนี้ ไม่ยกเว้นให้ IDL ไม่ต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่เกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ จากความละหลวม หรือความรับผิดชอบในกรณีที่เกิดการหลอกลวง หรือความรับผิดชอบที่ไม่สามารถจำกัด หรืออยู่นอกเหนือกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้อาจมีความคลาดเคลื่อนทางเทคนิคหรือการพิมพ์ผิดได้ เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้เป็นอย่างที่เห็น และไม่ได้มีข้อรับประกันทั้งโดยตรงหรือทางอ้อม ตามที่กฏหมายอนุญาต (พระราชบัญญัติ กฏหมายสามัญ การเจรจา การค้า หรืออื่นๆ) IDL จะไม่รับผิดชอบในกรณีการละเลย ตามที่กฏหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต และไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันทั้งโดยตรงและทางอ้อม ที่รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดแค่การรับประกันทางอ้อมว่าผลิตภัณฑ์ขายได้ ช่วยในวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ IDL ไม่รับประกันว่าการใช้เว็บไซต์จะไม่หยุดชะงักหรือไม่มีข้อผิดพลาด เนื้อหาถูกต้อง ตรง หรือเชื่อถือได้ หรือว่าเว็บไซต์นี้ และเสริฟเวอร์ที่ให้บริการเว็บไซต์นี้จะไม่มีไวรัสหรืออันตรายอื่นๆ IDL ไม่รับประกัน และไม่รับผิดชอบในการใช้งานหรืออ้างอิงถึงข้อมูลในเว็บไซต์ ในกรณีความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ หรืออื่นๆ คุณ (ไม่ใช้ IDL) จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการบริการ ซ่อมแซม หรือแก้ไข
 4. การใส่ข้อมูล - ในการใส่ข้อความ ข้อเสนอแนะ คำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอสร้างสรรค์ กราฟิก หรือข้อมูลอื่น (เรียกรวมว่าการใส่ข้อมูล) คุณยินยอมให้ IDL ได้ลิขสิทธิ์ที่ไม่เฉพาะ ในการใช้งานข้อมูลนั้น ถึงแม้คุณจะยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่ IDL มีสิทธิ์ในการใช้งาน แก้ไข ดัดแปลง พิมพ์ซ้ำ ตีพิมพ์ และ/หรือเผยแพร่เนื่อหาในข้อมูลนั้น ลิขสิทธิ์นี้จะต้องไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ได้ตลอด และสามารถส่งต่อลิขสิทธิ์ IDL ไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลนี้เป็นความลับ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในการใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูล และไม่จำเป็นที่จะให้ค่าตอบแทนหรือเครดิตข้อมูล IDL สามารถที่จะแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหาที่อยู่ในข้อมูล ในทุกเหตุการณ์ อย่างเต็มรูปแบบ และตลอดระยะเวลาที่ถือครองลิขสิทธิ์ในข้อมูล คุณต้องมั่นใจว่าการใส่ข้อมูลไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในฐานข้อมูล สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า หรือลิขสิทธิ์อื่นใดที่ผู้อื่นถือครองอยู่ และไม่ได้มีข้อความที่ละเมิดกฏหมาย ข่มขู่ หมิ่นประมาททางลายลักษณ์อักษร หมิ่นประมาททางวาจา อุจาด อานาจาร หยาบคาย ซึ่งอาจจะเป็นหรือส่งเสริมพฤติกรรมอาชญากร หรือละเมิดกฏหมาย หรือส่งเสริมให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบไม่รับผิดชอบ (รวมกันเป็นเนื้อหาไม่เหมาะสม) ในการใส่ข้อมูล คุณรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ในการให้ IDL ได้ลิขสิทธิ์แบบไม่เฉพาะตามที่อธิบายไว้ข้างต้น และข้อมูลไม่ได้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หากคุณไม่อยู่ในฐานะที่จะมอบลิขสิทธิ์ หรือรับประกันว่าข้อมูลไม่ได้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม กรุณาอย่าใส่ข้อมูล IDL ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลก่อนที่จะนำไปตีพิมพ์ (หากมี) เพื่อลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
 5. อำนาจศาล - ข้อตกลงนี้เป็นไปตามกฏหมายของไอร์แลนด์ ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากกติกาและเงื่อนไขนี้จะได้รับการพิจารณาโดยศาลไอร์แลนด์ แต่ไม่ได้หมายความว่า IDL ไม่สามารถฟ้องร้องคุณ เมื่อมีการละเมิดกติกาและเงื่อนไข ในประเทศที่คุณพำนักอยู่ หรือประเทศที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาในเว็บไซต์นี้เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ IDL และผลิตภัณฑ์ของ IDL เว้นแต่ถ้าแจ้งเป็นอย่างอื่น IDL ควบคุมและผลิตเว็บไซต์จากสาธารณรัฐแห่งไอร์แลนด์ และไม่ยืนยันว่าเนื้อหาเหมาะสมหรือใช้งานได้ในพื้นที่อื่น
 6. ข้อมูลเครื่องหมายทางการค้า - เครื่องหมายทางการค้า โลโก้ แบบ ฉลาก แบบบรรจุภัณฑ์ และลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ของ IDL และยี่ห้อที่ใช้ในที่นี้ มี Irish Distillers เป็นเจ้าของ โดยรายชื่อเครื่องหมายทางการค้า สามารถรับได้จากผู้จัดการอินเทอร์เน็ต Irish Distillers Ltd. Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland การใช้งานหรือการใช้งานแบบผิดประเภทของเครื่องหมายทางการค้า หรือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ เว้นจากที่อนุญาตในข้างต้น ห้ามโดยเด็ดขาด เครื่องหมายทางการค้าอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายทางการค้านั้นๆ
 7. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ - IDL จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ตามที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายส่วนบุคคล ซึ่งสามารชมได้ที่นี่ ในการใช้งานเว็บไซต์ คุณให้ความยินยอมดังกล่าว และรับประกันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ถูกต้องทุกอย่าง
 8. ไวรัส การแฮ็กข้อมูล และความผิดอื่นๆ - อย่าละเมิดการใช้งานเว็บไซต์โดยการนำไวรัส trojan, worm, logic bomb หรือเนื้อหาอื่นที่อันตราย หรือก่อให้เกิดความเสียหายทางเทคโนโลยีในเว็บไซต์ อย่าพยายามเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเข้าไปยังเสิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูล ที่จัดเก็บและจัดแสดงเว็บไซต์ อย่าโจมตีเว็บไซต์โดยการอ้างว่าไม่ได้รับบริการ หรือเผยแพร่ข้อความดังกล่าว หรือมีพฤติกรรมดังกล่าว IDL จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดการสูญเสียหรือความเสียหาย ที่เกิดจากการเผยแพร่ข้อความว่าไม่ได้รับบริการ ไวรัส หรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายทางเทคโนโลยี ที่อาจจะแพร่กระจายไปยังคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นๆ ในการใช้งานเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 9. อื่นๆ - ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายของ IDL มีอยู่ในหลายส่วนในโลก เว็บไซต์นี้อาจจะมีเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการแข่งขันที่ไม่ได้มีในประเทศของคุณหรือรัฐที่คุณพำนักอยู่ เว็บไซต์นี้อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น และ IDL ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์อื่น ลิงค์สู่เว็บไซต์อื่นมีเพื่อให้ข้อมูล และไม่ได้หมายความว่า IDL รับรองและรับประกันเว็บไซต์นั้นๆ การที่ IDL ไม่บังคับใช้สิทธิ์ในกติกาและเงื่อนไขนี้ ไม่ได้หมายความว่าจะยกเว้นสิทธิ์นั้นๆ หากส่วนใดส่วนหนึ่งของกติกาและเงื่อนไขนี้ ไม่ชอบด้วยกฏหมาย ถูกยกเลิก หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนนั้นจะถือว่ายกเว้นไป แต่จะไม่กระทบต่อส่วนอื่นๆ IDL สามารถปรับแก้กติกาและเงื่อนไขนี้ หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ โดยการอัพเดทโพสท์นี้ คุณต้องทำตามกติกาและเงื่อนไขเหล่านี้ และควรจะมาชมหน้านี้เรื่อยๆ เพื่อศึกษากติกาและเงื่อนไขที่คุณต้องปฏิบัติตาม

ขอบคุณที่เข้าชมเว็บไซต์ของเรา กรุณาบริโภคผลิตภัณฑ์ของเราอย่างมีความรับผิดชอบ สงวนลิขสิทธิ์โดย Irish Distillers - จดทะเบียนในไอร์แลนด์ - เลขที่ 23732 - ที่อยู่สำนักงานที่จดทะเบียน: Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland

Ticket Purchasing

These terms set out the basis on which you can purchase tickets for your visit to The Jameson Distillery.

The management reserves the right at all times to refuse admission.

By purchasing tickets for The Jameson Distillery you acknowledge that you have read and agree to be bound by and subject to the following Terms and Conditions and have read and agree to the use of the information you provide us with.

Once your tickets have been purchased, the ticket is non-changeable and non-refundable except at the absolute discretion of Jameson Irish Whiskey.

All prices are quoted in Euro. Whilst we reserve the right to increase or decrease our prices at any time before you book, once your booking is confirmed the price of your booking as stated in the confirmation email will not be altered.

We will use all reasonable endeavours to ensure that Jameson Irish Whiskey and all of its exhibits/displays are open for use by visitors during normal opening hours. However, Jameson Irish Whiskey reserves the right, in its absolute discretion, whether for safety reasons or otherwise and with or without prior notice to close The Jameson Distillery or any part of it. In the event of such closure, Jameson Irish Whiskey will refund any visitor the cost of his or her prepaid ticket. Otherwise Jameson Irish Whiskey shall have no liability whatsoever, including no liability for travel expenses or any other out of pocket expenses in respect of closure of part or all of the Jameson Distillery.

From time to time Jameson Irish Whiskey or other authorised third parties may carry out photography or other recording at the venue and any images or recordings may feature visitors. Visitors consent to the use of such images by Jameson Irish Whiskey in connection with advertising, promotions or monitoring and acknowledge that the copyright in such images rests with Jameson Irish Whiskey and/or any authorised third party.

The Jameson Distillery is suitable for visitors under 18 years of age. Children under the age of 15 must be accompanied by an adult aged 18 or above whilst visiting the Jameson Distillery. Children under the age of 18 are permitted to visit Jameson Distillery where alcoholic beverages will be available but they will not be served alcohol and/or allowed to consume alcohol.

Pets or animals (with the exception of guide dogs and hearing dogs) are expressly prohibited within Jameson Distillery.

VISITOR CONDUCT

Jameson Irish Whiskey reserves the right, in its absolute discretion, to refuse entry on to or remove from its premises or the vicinity any person who:-

 • Has been convicted of a criminal offence, which, in the opinion of Jameson Irish Whiskey is likely to affect the safety or enjoyment of other visitors;
 • Is behaving in a manner, which, in the opinion of Jameson Irish Whiskey has, or is likely to affect the safety or enjoyment of other visitors, cause annoyance to other visitors, behaving in such a way as to cause danger or distress to others or damage the property;
 • Has used threatening, abusive or insulting words or behaviour or in any way provokes or behaves in a manner which may provoke a breach of the peace;
 • Is thought to be under the influence of alcohol or other substances;

In addition to the foregoing, where a person has caused damage he/she must meet any expenses incurred as a result of such behaviour;

All persons entering the Jameson Distillery must pay for admission. Tickets must be retained at all times and submitted for inspection if required by any employee or agent of Jameson Irish Whskey. Any person attempting to gain admission without a valid ticket shall be asked to leave;

In accordance with Irish Law, smoking is strictly prohibited within the Jameson Distillery.

Jameson Irish Whiskey reserves the right to prosecute any persons found damaging or defacing any part of the premises.