Noteikumi un nosacījumi

TĀLĀK APRAKSTĪTIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI ATTIECAS UZ LIETOTĀJIEM, SKATĪTĀJIEM UN VISĀM PERSONĀM, KURAS VAR PIEKĻŪT VIETNEI www.jamesonwhiskey.com (TURPMĀK TEKSTĀ „VIETNE”). IZMANTOJOT VAI SKATOT ŠO VIETNI, JŪS PIEKRĪTAT ŠIEM NOTEIKUMIEM. JA NEPIEKRĪTAT, NEIZMANTOJIET ŠO VIETNI. LIETOTĀJS PATS ATBILD PAR JEBKĀDU PIEKĻUVI ŠAI TĪMEKĻA VIETNEI UN PAR JEBKĀDU ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANU.

Vietnes darbību nodrošina Irish Distillers Limited (turpmāk tekstā „IDL” vai „Mēs”) — privāts, Īrijā reģistrēts uzņēmums (uzņēmuma numurs: 23732), kura juridiskā adrese ir Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Īrija. Ja jums ir jautājumi par šo vietni vai tās noteikumiem vai nosacījumiem, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi info@jamesonwhiskey.com.

  1. ŠO VIETNI DRĪKST IZMANTOT TIKAI PERSONAS, KURAS SASNIEGUŠAS SAVĀ MĪTNES VALSTĪ NOTEIKTO VECUMU, KURĀ ALKOHOLA LIETOŠANA IR ATĻAUTA. JA NEATBILSTAT ŠAI PRASĪBAI, NEAPMEKLĒJIET ŠO VIETNI.
  2. LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI. Šai Vietnei varat piekļūt īslaicīgi, un mēs paturam tiesības atsaukt, apturēt vai mainīt Vietnē sniegtos pakalpojumus bez iepriekšēja paziņojuma. Vietne regulāri mainās un tiek atjaunināta, un IDL neatbild par gadījumiem, kad jebkāda iemesla dēļ Vietne vai jebkādi tajā ietvertie materiāli jebkādu laiku vai jebkādu laika periodu nav pieejami. Šīs Vietnes materiālus nedrīkst nekādā veidā mainīt, kopēt, reproducēt, izplatīt, pārpublicēt, augšupielādēt, publicēt vai pārsūtīt bez IDL iepriekšējas rakstiskas atļaujas. IDL pieder intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Vietni un tajā publicēto materiālu. Visas šādas tiesības ir paturētas. Izmantojot vai piekļūstot Vietnei, jums netiek nodotas īpašumtiesības vai intelektuālā īpašuma tiesības — visas tiesības, īpašumtiesības un intereses attiecībā uz Vietni paliek IDL īpašumā. Šajā Vietnē ietvertie materiāli ir paredzēti tikai likumīgai lietošanai.
  3. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS. Tādā apmērā, kādā to pieļauj tiesību akti, IDL nekādos apstākļos neatbild par nekādiem zaudējumiem (tostarp, bet ne tikai, tiešiem, nejaušiem, izrietošiem vai netiešiem zaudējumiem, tostarp zaudētu peļņu, zaudētiem ieņēmumiem vai ienākumiem, zaudētu reputāciju, uzņēmējdarbības traucējumiem vai datu vai informācijas zaudējumiem, vai īpašiem vai soda zaudējumiem, arī gadījumos, kad IDL iepriekš tika informēts par šādu zaudējumu iespējamību), kaitējumu vai traumām, kas radušās civiltiesību pārkāpumu, līguma pārkāpumu vai citu iemeslu dēļ vai kuru cēlonis ir šādi civiltiesību pārkāpumi, līguma pārkāpumi vai citi iemesli, kas ir saistīti ar Vietnes izmantošanu, piekļuvi Vietnei vai nespēju lietot Vietni, nekādus šīs Vietnes materiālus vai ar šo Vietni saistītās saites, vai kuru cēlonis ir jebkāda veiktspējas kļūme, kļūda, izlaidums, pārtraukums, defekts, darbības pārraides aizkave, datora vīruss vai līnijas kļūme. Nekāds šo Noteikumu un nosacījumu saturs neizslēdz IDL atbildību par nāvi vai personisku aizskārumu, kura cēlonis ir IDL nolaidība, kā arī IDL atbildību par ļaunprātīgu sagrozīšanu attiecībā uz fundamentālu jautājumu, kā arī nekādu atbildību, ko nevar izslēgt vai ierobežot saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. ŠĪS VIETNES MATERIĀLOS VAR BŪT TEHNISKAS NEPRECIZITĀTES VAI DRUKAS KĻŪDAS. ŠĪS VIETNES MATERIĀLI TIEK NODROŠINĀTI TĀDI, KĀDI TIE IR, UN TIESĪBU AKTOS PILNĪBĀ PIEĻAUJAMAJĀ APMĒRĀ BEZ NEKĀDĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM (STATŪTOS, VISPĀRĒJOS TIESĪBU AKTOS, DARĪJUMU GAITĀ, TIRDZNIECĪBĀ VAI CITĀDI NOTEIKTĀM) GARANTIJĀM. TIESĪBU AKTOS PILNĪBĀ PIEĻAUJAMAJĀ APMĒRĀ IDL ATSAKĀS NO VISAS ATBILDĪBAS PAR NOLAIDĪBU UN ATSAKĀS NO VISIEM TIEŠIEM VAI NETIEŠIEM APGALVOJUMIEM UN GARANTIJĀM, TOSTARP (BET NE TIKAI) NO NETIEŠĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ ATBILSTĪBU TIRGUS PRASĪBĀM, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM VAI PĀRKĀPUMU NEESAMĪBU. IDL NEGARANTĒ UN NEKĀDĀ VEIDĀ NEAPGALVO, KA ŠĪS VIETNES LIETOJUMS BŪS NEPĀRTRAUKTS VAI BEZ KĻŪDĀM, KA SATURS BŪS PAREIZS, PRECĪZS VAI UZTICAMS, VAI KA ŠĪ VIETNE VAI SERVERIS, KAS PADARA TO PIEEJAMU, NEIETVER VĪRUSUS VAI CITUS KAITĪGUS KOMPONENTUS. IDL NEGARANTĒ, NEKĀDĀ VEIDĀ NEAPGALVO UN SKAIDRI ATSAKĀS NO VISAS ATBILDĪBAS ATTIECĪBĀ UZ ŠAJĀ VIETNĒ IETVERTĀS INFORMĀCIJAS LIETOŠANU VAI PAĻAUŠANOS UZ ŠĀDU SATURU ATTIECĪBĀ UZ TĀ PRECIZITĀTI, UZTICAMĪBU VAI CITĀM ĪPAŠĪBĀM. JŪS (NEVIS IDL) UZŅEMATIES VISAS IZMAKSAS PAR VISU NEPIECIEŠAMO TEHNISKO APKOPI, REMONTU VAI LABOJUMIEM.
  4. IESNIEGUMI. Iesniedzot jebkādas piezīmes, ieteikumus, jautājumus, idejas, radošas koncepcijas, grafikas vai citu informāciju (kopā: „Iesniegums”), jūs piekrītat piešķirt IDL vienkāršu licenci šī Iesnieguma izmantošanai. Jums arī turpmāk piederēs jūsu Iesnieguma autortiesības, tomēr IDL būs tiesības brīvi izmantot, rediģēt, mainīt, reproducēt, publicēt un/vai izplatīt jūsu Iesniegumā ietverto materiālu. Šī licence tiks piešķirta bez maksas, būs pastāvīga un ar iespēju izveidot apakšlicences. IDL nebūs pienākuma apstrādāt Iesniegumu kā konfidenciālu informāciju, kā arī IDL neatbildēs par nekādu Iesnieguma izmantošanu vai izpaušanu, kā arī IDL nebūs jānodrošina nekāda kompensācija par Iesniegumu vai tas jāapstiprina. IDL visās jurisdikcijās var izmantot visas autortiesību un publicitātes tiesības attiecībā uz jūsu Iesniegumā ietverto materiālu pilnā tiesību apmērā un visā periodā, kādā pastāv šādas tiesības attiecībā uz šo materiālu. Jums ir jāgādā par to, lai jūsu Iesniegums nepārkāptu nekādas citas personas autortiesības, datu bāzu tiesības, preču zīmju tiesības vai citas intelektuālā īpašuma tiesības un neietvertu nekādu nelikumīgu, draudīgu, apmelojošu, neslavu ceļošu, vulgāru, pornogrāfisku vai apgānošu materiālu, kas var tikt uzskatīts par krimināli sodāmu vai nelikumīgu rīcību vai veicināt šādu rīcību, vai veicināt vai reklamēt bezatbildīgu alkohola lietošanu (kopā: „Nepiemērots materiāls”). Iesniedzot savu Iesniegumu, jūs garantējat, ka jums ir tiesības piešķirt IDL vienkāršo autortiesību licenci, kas aprakstīta iepriekš, un ka šis Iesniegums neietver nekādu Nepiemērotu materiālu. Ja jums nav tiesību piešķirt šādu licenci vai garantēt, ka Iesniegums neietver Nepiemērotu materiālu, neiesniedziet Iesniegumu. IDL patur tiesības mainīt vai labot jebkuru Iesniegumu pirms publicēšanas (ja tā tiek veikta) tā, lai jebkāds Nepiemērots materiāls tiktu izdzēsts.
  5. JURISDIKCIJA. Šo līgumu regulē Īrijas tiesību akti, neatkarīgi no nekādiem tiesību aktu konfliktu principiem. Visi ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem saistītie strīdi ir jāiesniedz Īrijas tiesu ekskluzīvajā jurisdikcijā, tomēr tas neietekmē IDL tiesības ierosināt pret jums tiesvedību saistībā ar šo noteikumu un nosacījumu pārkāpumu jūsu mītnes valstī vai jebkurā citā saistītā valstī. Izņemot iepriekš aprakstītos gadījumus, visi Vietnes materiāli ir pieejami tikai ar nolūku sniegt informāciju par IDL un tā produktiem. IDL vada un darbina Vietni Īrijas Republikā un neapgalvo, ka šie materiāli ir piemēroti vai pieejami lietošanai citās atrašanās vietās.
  6. INFORMĀCIJA PAR PREČU ZĪMĒM. Visas preču zīmes un visi saistītie logotipi, dizaini, marķējumi, pudeļu dizains un cits ar šeit izmantoto IDL produktu un zīmolu saistītais intelektuālais īpašums pieder uzņēmumam Irish Distillers — šo preču zīmju sarakstu var iegūt no interneta nodaļas vadītāja, rakstot uz adresi Irish Distillers Ltd. Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Īrija. Ir stingri aizliegts lietot vai nepareizi lietot šīs preču zīmes vai jebkādu šīs Vietnes saturu, izņemot iepriekš aprakstītos gadījumus. Visas pārējās preču zīmes ir šo preču zīmju attiecīgo īpašnieku īpašums.
  7. INFORMĀCIJA PAR JUMS UN JŪSU VEIKTO VIETNES APMEKLĒJUMU. IDL apstrādā informāciju par jums atbilstoši IDL Paziņojumam par konfidencialitāti, kas ir pieejams šeit. Izmantojot Vietni, jūs piekrītat šādai datu apstrādei un garantējat, ka visa jūsu sniegtā informācija ir precīza un atjaunināta.
  8. VĪRUSI, UZLAUŠANA UN CITI PĀRKĀPUMI. Jūs nedrīkstat nepareizi lietot Vietni, apzināti ievadot vīrusus, Trojas zirgus, tārpus, loģiskās bumbas vai citu materiālu, kas ir ļaunprātīgs vai kaitē tehnoloģijai. Jūs nedrīkstat mēģināt nesankcionēti piekļūt Vietnei, pakalpojumam, kurā Vietne tiek glabāta un/vai viesota, kā arī nekādam serverim, datoram vai datu bāzei, kas pievienota Vietnei. Jūs nedrīkstat uzbrukt vietnei, izmantojot pakalpojumatteices uzbrukumu vai izkliedētās pakalpojumatteices uzbrukumu, vai nekādā citā līdzīgā veidā. IDL neatbild par nekādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kura cēlonis ir izkliedētās pakalpojumatteices uzbrukums, vīrusi vai cits tehnoloģijai kaitīgs materiāls, kas var inficēt datoraprīkojumu, datorprogrammas, datus vai citu materiālu, uz kuru attiecas īpašumtiesības, tādēļ, ka lietojat Vietni vai lejupielādējat jebkādu tajā vai jebkurā ar to saistītā tīmekļa vietnē publicētu materiālu.
  9. DAŽĀDI. IDL produkti un reklāmas tiek veidotas un ir pieejamas dažādās pasaules daļās. Tomēr šajā Vietnē var būt iekļauti tādu produktu, reklāmu vai konkursu apraksti, kas nav pieejami jūsu mītnes valstī. Šī Vietne var būt saistīta ar citām vietnēm, un IDL neatbild par šo vietņu saturu. Jebkādas saites uz jebkādām citām vietnēm tiek sniegtas tikai informatīvos nolūkos un nenozīmē IDL veiktu vietņu reklamēšanu, un IDL neizsaka nekādus apgalvojumus un nesniedz nekādas garantijas par šādām vietnēm. Ja IDL neīsteno kādas šajos Noteikumos un nosacījumos ietvertās tiesības vai jebkādu šo Noteikumu un nosacījumu daļu, tas nenozīmē atteikšanos no šādām tiesībām vai šo Noteikumu un nosacījumu daļas. Ja kāda šo Noteikumu un nosacījumu daļa ir nelikumīga, nederīga vai neīstenojama, šī daļa ir uzskatāma par atdalāmu un neietekmē nekādu pārējo noteikumu derīgumu. IDL jebkurā laikā var mainīt šos Noteikumus un nosacījumus vai Vietnes saturu, atjauninot šo ziņu. Jebkādi šādi labojumi ir jums juridiski saistoši, tādēļ ir ieteicams periodiski apmeklēt šo lapu un pārskatīt tos spēkā esošos Noteikumus un nosacījumus, kas ir jums juridiski saistoši.

Paldies, ka apmeklējat mūsu vietni. Izmantojiet mūsu produktus atbildīgi. Visas tiesības paturētas. Irish Distillers Limited, reģistrēts Īrijā, numurs: 23732, juridiskā adrese: Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Īrija.