Všeobecné podmínky

NÁSLEDUJÍCÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATÍ PRO UŽIVATELE A VŠECHNY OSOBY, KTERÉ SI PROHLÍŽEJÍ STRÁNKY www.jamesonwhiskey.com (DÁLE JEN „TYTO STRÁNKY“) ČI K NIM MAJÍ PŘÍSTUP. POUŽÍVÁNÍM NEBO PROHLÍŽENÍM STRÁNEK S TĚMITO PODMÍNKAMI SOUHLASÍTE. POKUD S NIMI NESOUHLASÍTE, TYTO STRÁNKY NEPOUŽÍVEJTE. JAKÝKOLI PŘÍSTUP NA TYTO STRÁNKY ČI JEJICH POUŽÍVÁNÍ JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ UŽIVATELE.

Tyto stránky provozuje společnost Irish Distillers Limited (označovaná též jako „IDL“ nebo „my“), soukromá společnost registrovaná v Irsku pod identifikačním číslem 23732, se sídlem registrovaným na adrese Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irsko. V případě jakýchkoli připomínek k těmto stránkám nebo k Všeobecným podmínkám nám prosím zašlete e-mail na adresu info@jamesonwhiskey.com.

  1. ABYSTE TYTO STRÁNKY MOHLI POUŽÍVAT, MUSÍTE BÝT VE VĚKU, V NĚMŽ PODLE PRÁVA STÁTU SVÉHO TRVALÉHO BYDLIŠTĚ SMÍTE PÍT ALKOHOL. POKUD TOHOTO VĚKU NEDOSAHUJETE, TYTO STRÁNKY NEPOUŽÍVEJTE.
  2. OMEZENÍ POUŽITÍ. Přístup na tyto stránky je povolen dočasně. Vyhrazujeme si právo služby poskytované na stránkách bez předchozího upozornění zrušit, pozastavit či změnit. Tyto stránky jsou pravidelně měněny a aktualizovány, a pokud tyto stránky nebo jakýkoli materiál na nich nejsou z jakékoli příčiny v určitou chvíli nebo po určitou dobu dostupné, společnost IDL za to nenese odpovědnost. Materiál z těchto stránek není dovoleno měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit, znovu publikovat, nahrávat, umísťovat na jiné stránky či jakýmkoli jiným způsobem přenášet bez předchozího písemného souhlasu IDL. Společnost IDL je vlastníkem všech práv duševního vlastnictví ke stránkám a materiálu na nich zveřejněnému nebo držitelem licence k nim. Všechna tato práva jsou vyhrazena. Používáním těchto stránek nebo přístupem na ně na vás nepřechází vlastnické právo ani práva duševního vlastnictví; naopak veškerá práva k těmto stránkám a všem jejich aspektům i podíly na nich zůstávají vlastnictvím společnosti IDL. Materiál na těchto stránkách je poskytnut pouze pro použití v souladu se zákonem.
  3. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. V rozsahu, v němž to platné předpisy dovolují, nenese společnost IDL za žádných okolností odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu (zejména, avšak nikoli pouze za přímé, vedlejší, následné či nepřímé ztráty včetně ušlého zisku, ztrátu příjmu nebo výnosu, ztrátu obchodní pověsti, přerušení provozu nebo ztrátu dat či informací, ani za zvláštní náhrady škody či náhrady uložené jako trest, a to ani v případě, že společnost IDL byla o hrozící ztrátě nebo škodě předem vyrozuměna), újmu či zranění (ať už vzniknou jakkoli a ať jsou způsobeny porušením práva, porušením smlouvy, či jinak), jež souvisejí s používáním těchto stránek, materiálů na nich či stránek, s nimiž jsou tyto stránky propojeny odkazy, s přístupem k nim nebo s nemožností je používat, nebo jež vzniknou jako důsledek takového používání, přístupu nebo nemožnosti používání, nebo jsou způsobeny selháním výkonu, chybou, opomenutím, přerušením, vadou, zpožděním v přenosu, počítačovým virem či selháním linky. Nic v těchto Všeobecných podmínkách nevylučuje odpovědnost společnosti IDL za úmrtí nebo škodu na zdraví, které vzniknou v důsledku její nedbalosti, ani její hmotnou odpovědnost za úmyslně zavádějící tvrzení nebo nepravdivé tvrzení v zásadní věci, ani jinou hmotnou odpovědnost, kterou dle platných předpisů vyloučit nebo omezit nelze. MATERIÁL NA TĚCHTO STRÁNKÁCH MŮŽE OBSAHOVAT ODBORNÉ NEPŘESNOSTI NEBO PŘEKLEPY. MATERIÁLY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH SE POSKYTUJÍ „TAK, JAK JSOU“, V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘEDPISY BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO ODVOZENÝCH (AŤ UŽ ZE ZÁKONA, ZVYKOVÉHO PRÁVA, PRŮBĚHU JEDNÁNÍ, OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ, ČI JINAK). V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, V JAKÉM TO PLATNÉ PŘEDPISY DOVOLUJÍ, SPOLEČNOST IDL ODMÍTÁ JAKOUKOLI HMOTNOU ODPOVĚDNOST ZA NEDBALOST, A DÁLE ODMÍTÁ JAKÁKOLI PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI ODVOZENÉ, ZEJMÉNA ODVOZENÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU ČI NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB. SPOLEČNOST IDL NEZARUČUJE A NEPROHLAŠUJE, ŽE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK BUDE NEPŘERUŠENÉ A BEZ CHYB, ŽE OBSAH BUDE SPRÁVNÝ, PŘESNÝ ČI SPOLEHLIVÝ, ANEBO ŽE TYTO STRÁNKY NEBO SERVER, NA KTERÉM JSOU ULOŽENY, JSOU BEZ VIRŮ A JINÝCH ŠKODLIVÝCH SOUČÁSTÍ. SPOLEČNOST IDL NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ A VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST OHLEDNĚ POUŽITÍ INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH ČI SPOLÉHÁNÍ SE NA NĚ, POKUD JDE O JEJICH SPRÁVNOST, SPOLEHLIVOST ČI JINAK. VEŠKERÉ NÁKLADY NA POTŘEBNÝ SERVIS A OPRAVY NESETE VY (NIKOLI SPOLEČNOST IDL).
  4. PODÁNÍ. Odesláním jakýchkoli připomínek, návrhů, dotazů, nápadů, tvůrčích koncepcí, grafiky či jiných informací (souhrnně označovaných jako „podání“) se zavazujete poskytnout společnosti IDL k takovému podání nevýhradní licenci. I když budete i nadále vlastníkem autorských práv ke svému podání, společnost IDL bude oprávněna materiál obsažený ve vašem podání zdarma užívat, upravovat, měnit, rozmnožovat, zveřejňovat a/nebo šířit. Tato licence se poskytuje zdarma, trvale a s právem poskytovat podlicence. Společnost IDL není povinna s podáním zacházet v režimu utajení, nenese odpovědnost za jakékoli použití nebo vyzrazení podání a za podání není povinna poskytnout jakoukoli odměnu ani uznání. Společnost IDL může veškerá autorská práva a práva na zveřejnění k veškerému materiálu obsaženému ve vašem podání vykonávat ve všech jurisdikcích, v plném rozsahu a po celou dobu, po kterou taková práva k danému materiálu existují. Musíte zajistit, aby vaše podání neporušovalo žádná autorská práva, práva k databázím, k ochranným známkám či jiná práva duševního vlastnictví jiné osoby a aby neobsahovalo žádný nezákonný, výhružný, pomlouvačný, zlehčující, nemravný, pornografický či jinak neslušný materiál, který by mohl zakládat skutkovou podstatu trestného činu či jiného nezákonného jednání nebo k němu podněcovat, anebo by byl takové povahy, že by podněcoval k nezodpovědné konzumaci alkoholu či ji propagoval (souhrnně označováno jako „závadný materiál“). Odesláním svého podání zaručujete, že jste oprávněn/a poskytnout společnosti IDL výše popsanou nevýhradní licenci k autorským právům a že podání neobsahuje žádný závadný materiál. Pokud takovou licenci poskytnout nemůžete nebo nemůžete zaručit, že podání neobsahuje závadný materiál, podání neodesílejte. Společnost IDL si vyhrazuje právo podání před případnou publikací upravit tak, aby z něj odstranila veškerý závadný materiál.
  5. JURISDIKCE. Tato smlouva se řídí právem Irské republiky, bez ohledu na zásady střetu právních systémů. K řešení sporů vzniklých kvůli těmto Všeobecným podmínkám jsou výhradně příslušné irské soudy, avšak to nemá vliv na právo společnosti IDL zahájit proti vám řízení pro porušení těchto Všeobecných podmínek ve státě vašeho trvalého bydliště či v jiném příslušném státě. Není-li uvedeno jinak, poskytuje se veškerý materiál na těchto stránkách pouze za účelem předání informací o společnosti IDL a jejích výrobcích. Společnost IDL tyto stránky řídí a provozuje z Irské republiky a netvrdí, že jsou tyto materiály vhodné nebo dostupné pro použití jinde.
  6. INFORMACE O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH. Veškeré ochranné známky a související loga, vzory, etikety, tvary láhví či jiné duševní vlastnictví spojené s produkty a značkami IDL použité na těchto stránkách jsou vlastnictvím společnosti Irish Distillers – seznam těchto ochranných známek lze získat na adrese: Internet Manager, Irish Distillers Ltd. Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irsko. Použití či zneužití těchto ochranných známek či jakéhokoli obsahu těchto stránek, s výjimkami uvedenými výše, je přísně zakázáno. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
  7. INFORMACE O VÁS A VAŠÍ NÁVŠTĚVĚ STRÁNEK. Společnost IDL zpracovává informace o vás v souladu se svým Prohlášením o ochraně osobních údajů, které najdete zde. Používáním stránek poskytujete s tímto zpracováním souhlas a zaručujete, že všechny informace, které předáváte, jsou správné a aktuální.
  8. VIRY, HACKING A JINÁ TRESTNÁ ČINNOST. Stránky nesmíte zneužívat úmyslným vkládáním virů, trojských koní, červů, logických bomb či jiného materiálu, který je škodlivý nebo stránky technicky poškozuje. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup ke stránkám či službě, kde jsou stránky uloženy a/nebo hostovány, ani na jakýkoli server, počítač či do databáze, které jsou se stránkami propojené. Stránky nesmíte napadnout útokem DoS či DDoS ani jinými obdobnými prostředky. Společnost IDL nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené útokem DoS, viry či jiným technicky škodlivým materiálem, který může infikovat počítačová zařízení, počítačové programy, data či jiný materiál, k němuž máte práva, v důsledku vašeho použití stránek či jiných stránek propojených s nimi odkazy nebo stahování materiálu na nich umístěného.
  9. RŮZNÉ. Produkty společnosti IDL se vyrábějí a jsou dostupné v mnoha částech světa. Totéž platí i o propagačních akcích společnosti IDL. Tyto stránky však mohou popisovat produkty, akce nebo soutěže, které nejsou dostupné ve vaší zemi či ve státě vašeho bydliště. Stránky mohou být odkazy propojeny s jinými stránkami a společnost IDL za obsah těchto jiných stránek nenese odpovědnost. Vložení odkazu na jakékoli jiné stránky má pouze informativní účel a neznamená, že by společnost IDL tyto stránky podporovala. Společnost IDL o takových stránkách nečiní žádná prohlášení a neposkytuje na ně žádné záruky. Skutečnost, že společnost IDL nevymáhá některé právo, které jí dle těchto Všeobecných podmínek či jejich části přísluší, neznamená, že se daného práva nebo příslušné části Všeobecných podmínek vzdává. Bude-li některá část těchto Všeobecných podmínek nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná, považuje se za oddělitelnou a nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Společnost IDL může tyto Všeobecné podmínky nebo obsah stránek kdykoli změnit aktualizací tohoto obsahu. Těmito změnami jste vázáni, a proto byste měli pravidelně navštěvovat tuto stránku a seznamovat se s aktuálními všeobecnými podmínkami, které jste povinni dodržovat.

Děkujeme vám za návštěvu našich stránek. Prosíme, vychutnávejte si naše produkty zodpovědně. Všechna práva vyhrazena. Irish Distillers Limited – Společnost registrovaná v Irsku – Identifikační číslo 23732 – Registrované sídlo společnosti: Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irsko