Právní informace

Podmínky a pravidla

NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY A PRAVIDLA SE VZTAHUJÍ NA UŽIVATELE, DIVÁKY A VŠECHNY OSOBY, KTERÉ MAJÍ PŘÍSTUP NA STRÁNKY www.jamesonwhiskey.com (DÁLE JEN „STRÁNKY“). POUŽÍVÁNÍM NEBO PROHLÍŽENÍM STRÁNEK S TĚMITO PODMÍNKAMI SOUHLASÍTE. POKUD S NIMI NESOUHLASÍTE, TYTO STRÁNKY NEPOUŽÍVEJTE. JAKÝKOLI PŘÍSTUP NA TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍ JE NA VLASTNÍ RIZIKO UŽIVATELE.

Tyto stránky provozuje soukromá společnost Irish Distillers International Limited, registrovaná v Irsku pod číslem 15558, se sídlem na adrese Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irsko, a její přidružené společnosti či pobočky (dále jen „IDIL“ nebo „my“). V případě jakýchkoli pochybností ohledně těchto stránek nebo podmínek nás kontaktujte na adrese info@jamesonwhiskey.com.

ABYSTE TYTO STRÁNKY MOHLI POUŽÍVAT, MUSÍTE BÝT VE VĚKU, V NĚMŽ PODLE PRÁVA STÁTU SVÉHO TRVALÉHO BYDLIŠTĚ SMÍTE PÍT ALKOHOL. POKUD TOHOTO VĚKU NEDOSAHUJETE, TYTO STRÁNKY NEPOUŽÍVEJTE. OMEZENÍ POUŽITÍ. Přístup na tyto stránky je povolen na principu dočasnosti. Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění zrušit, pozastavit nebo změnit služby, které na stránkách poskytujeme. Tyto stránky se pravidelně mění a aktualizují a společnost IDIL nenese odpovědnost, pokud by stránky nebo materiály na nich obsažené někdy nebo po nějakou dobu nebyly z jakéhokoli důvodu dostupné. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti IDIL nesmí být obsah z těchto stránek jakýmkoli způsobem upravován, kopírován, reprodukován, distribuován, znovu publikován, nahráván, zveřejňován nebo dále předáván. Vlastníkem všech práv duševního vlastnictví ke stránkám a materiálům na nich zveřejněným nebo držitelem licence je společnost IDIL. Všechna tato práva jsou vyhrazena. Používáním těchto stránek nebo přístupem na ně na vás nepřechází vlastnické právo ani práva duševního vlastnictví; veškerá práva, vlastnické právo a podíl na všech aspektech stránek zůstávají ve vlastnictví společnosti IDIL. Materiály na těchto stránkách jsou poskytovány pouze pro zákonné účely.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. V rozsahu povoleném zákonem společnost IDIL za žádných okolností neodpovídá za jakoukoli ztrátu nebo škodu (mimo jiné za přímou, náhodnou, následnou nebo nepřímou ztrátu, včetně ušlého zisku, ztráty příjmů nebo výnosů, ztráty dobré pověsti, přerušení provozu nebo ztráty dat či informací, ani za zvláštní škodu nebo škodu se sankční náhradou, a to i v případě, že společnost IDIL byla na možnost takové ztráty nebo škody předem upozorněna), škodu nebo újmu, ať už vznikla z jakéhokoli důvodu, ať už byla způsobena deliktem, porušením smlouvy nebo jinak, které se týkají nebo jsou důsledkem či následkem používání těchto stránek, přístupu na ně nebo nemožnosti je používat, včetně jakéhokoli materiálu z těchto stránek nebo stránek, na něž tyto stránky odkazují, nebo jsou způsobeny jakýmkoli selháním výkonu, chybou, opomenutím, přerušením, vadou, zpožděním v přenosu, počítačovým virem nebo poruchou linky. Žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje odpovědnost společnosti IDIL za smrt nebo zranění osob v důsledku její případné nedbalosti, ani její odpovědnost za podvodné uvedení v omyl nebo uvedení v omyl v jakékoli zásadní věci, ani žádnou jinou odpovědnost, kterou podle platných právních předpisů nelze vyloučit nebo omezit.

MATERIÁL NA TĚCHTO STRÁNKÁCH MŮŽE OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. MATERIÁLY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, A V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH (AŤ UŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZÁKONA, ZVYKOVÉHO PRÁVA, OBCHODNÍHO STYKU, OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ NEBO JINAK). V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY SE SPOLEČNOST IDIL ZŘÍKÁ VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI ZA NEDBALOST A ODMÍTÁ VEŠKERÁ PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. SPOLEČNOST IDIL NEZARUČUJE ANI NEPROHLAŠUJE, ŽE POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK BUDE NEPŘERUŠOVANÉ NEBO BEZCHYBNÉ, ŽE OBSAH BUDE SPRÁVNÝ, PŘESNÝ NEBO SPOLEHLIVÝ ANI ŽE TYTO STRÁNKY NEBO SERVER, KTERÝ JE ZPŘÍSTUPŇUJE, NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ SOUČÁSTI. SPOLEČNOST IDIL NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ A VÝSLOVNĚ SE ZŘÍKÁ VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI ZA POUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEBO SPOLÉHÁNÍ SE NA NĚ, POKUD JDE O JEJICH PŘESNOST, SPOLEHLIVOST NEBO JINÉ ASPEKTY. VEŠKERÉ NÁKLADY NA NEZBYTNÝ SERVIS, OPRAVY NEBO NÁPRAVU NESETE VY (A NIKOLI SPOLEČNOST IDIL).

ODESLANÉ INFORMACE. Zasláním jakýchkoli připomínek, návrhů, otázek, nápadů, tvůrčích konceptů, grafiky nebo jiných informací (dále jen „zaslané informace“) souhlasíte s tím, že společnosti IDIL udělujete nevýhradní licenci k použití těchto zaslaných informací. Přestože stále vlastníte autorská práva ke svým příspěvkům, společnost IDIL má právo materiál obsažený ve vašich příspěvcích volně používat, upravovat, měnit, reprodukovat, publikovat nebo distribuovat. Tato licence je bezplatná, časově neomezená a je možné ji dále licencovat. Společnost IDIL není povinna považovat příspěvky za důvěrné a nenese odpovědnost za jejich použití nebo zveřejnění a nemusí za ně poskytovat žádnou náhradu ani potvrzení. Společnost IDIL může uplatňovat veškerá autorská práva a práva na publicitu k materiálu obsaženému ve vašem příspěvku ve všech jurisdikcích, a to v plném rozsahu a po celou dobu, po kterou taková práva k tomuto materiálu existují. Máte povinnost zajistit, aby váš příspěvek neporušoval autorská práva, práva k databázím, ochranné známky nebo jiná práva duševního vlastnictví jiných osob a aby neobsahoval žádný nezákonný, výhružný, hanlivý, pomlouvačný, obscénní, pornografický nebo vulgární materiál, který by mohl představovat nebo podporovat trestné nebo nezákonné jednání nebo by měl tendenci podporovat nebo propagovat nezodpovědnou konzumaci alkoholu (souhrnně „nevhodný materiál“). Odesláním svého příspěvku zaručujete, že máte právo udělit společnosti IDIL výše popsanou nevýhradní licenci k autorským právům a že neobsahuje žádný nevhodný materiál. Pokud nejste schopni takovou licenci udělit nebo zaručit, že příspěvek neobsahuje nevhodný materiál, žádný příspěvek neodesílejte. Společnost IDIL si vyhrazuje právo změnit nebo upravit jakýkoli příspěvek před jeho případným zveřejněním tak, aby z něj byl odstraněn jakýkoli nevhodný materiál.

JURISDIKCE. Tato smlouva se řídí irským právem bez ohledu na kolizní normy. Jakýkoli spor vyplývající z těchto podmínek bude podléhat výlučné jurisdikci irských soudů, čímž však není dotčeno právo společnosti IDIL zahájit proti vám řízení pro porušení těchto podmínek v zemi vašeho bydliště nebo v jakékoli jiné příslušné zemi. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny materiály na těchto stránkách k dispozici pouze za účelem poskytnutí informací o společnosti IDIL a jejích produktech. Společnost IDIL spravuje a provozuje tyto stránky z Irské republiky a neprohlašuje, že tyto materiály jsou vhodné nebo dostupné pro použití na jiných místech.

INFORMACE O OCHRANNÉ ZNÁMCE. Všechny ochranné známky a všechna související loga, návrhy, etikety, designy lahví a veškeré další duševní vlastnictví spojené s produkty a značkami IDIL, které jsou zde použity, jsou vlastnictvím společnosti Irish Distillers International Ltd. – Seznam těchto ochranných známek lze získat od internetového manažera společnosti Irish Distillers International Ltd. Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irsko. Použití či zneužití těchto ochranných známek či jakéhokoli obsahu těchto stránek, s výjimkami uvedenými výše, je přísně zakázáno. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

INFORMACE O VÁS A VAŠÍ NÁVŠTĚVĚ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH. Společnost IDIL zpracovává informace o vás v souladu se svým Prohlášením o ochraně osobních údajů, které je k dispozici zde. Používáním těchto stránek s tímto zpracováním souhlasíte a zaručujete, že všechny vámi poskytnuté informace jsou přesné a aktuální.

RŮZNÉ. Výrobky a propagační akce společnosti IDIL se vyrábějí a jsou dostupné v mnoha částech světa. Na těchto stránkách však mohou být popsány produkty, propagační akce nebo soutěže, které nejsou ve vaší zemi nebo státu trvalého pobytu dostupné. Tyto stránky mohou být propojeny s jinými stránkami a společnost IDIL za obsah těchto stránek neodpovídá. Zařazení odkazu na jiné stránky má pouze informativní charakter a neznamená, že společnost IDIL tyto stránky podporuje a ani neposkytuje ohledně těchto stránek žádné prohlášení ani záruky. Pokud společnost IDIL neuplatní jakékoli právo podle těchto podmínek nebo jejich části, neznamená to, že se takového práva nebo části těchto podmínek vzdala. Pokud je některá část těchto podmínek nezákonná, neplatná nebo nevymahatelná, bude tato část považována za oddělitelnou a nebude mít vliv na platnost ostatních ustanovení. Společnost IDIL může tyto smluvní podmínky nebo obsah stránek kdykoli změnit aktualizací tohoto textu. Veškeré takové revize jsou pro vás závazné, a proto doporučujeme pravidelně navštěvovat tuto stránku, abyste se seznámili s aktuálním zněním podmínek, jimiž jste vázáni.

Děkujeme vám za návštěvu našich stránek. Prosíme, vychutnávejte si naše produkty zodpovědně. Všechna práva vyhrazena. Irish Distillers International Limited – registrovaná v Irsku – číslo 15558 – sídlo: Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irsko.

IP Agent pro autorská práva a duševní vlastnictví pro Spojené státy
Pokud se domníváte, že jakékoli použití duševního vlastnictví na těchto webových stránkách porušuje vaše autorská práva, poskytněte níže uvedenému agentovi pro autorská práva písemně následující informace:

vaše adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;

 • popis díla chráněného autorskými právy, které bylo podle vašeho tvrzení porušeno;
 • popis údajné činnosti porušující autorská práva a místo, kde se údajný materiál porušující autorská práva nachází;
 • vaše prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné použití není povoleno vámi, vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem;
 • elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv a dále také
 • vaše prohlášení pod sankcemi křivé přísahy, že výše uvedené informace v oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv.
 • Agent pro autorská práva

  Cassie Ostle
  Legal Manager
  Simmonscourt House
  Simmonscourt Rd, Ballsbridge
  Dublin 4
  IRELAND
  +353 (0)1 212 9000
  info@jamesonwhiskey.com