Informacje prawne

Warunki korzystania z witryny

PONIŻSZE WARUNKI MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW, ODWIEDZAJĄCYCH I WSZYSTKICH OSÓB MAJĄCYCH DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ www.jamesonwhiskey.com (TEJ „WITRYNY”). KORZYSTAJĄC Z TEJ WITRYNY LUB PRZEGLĄDAJĄC JĄ, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE NINIEJSZE WARUNKI. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA NA NIE ZGODY, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z TEJ WITRYNY. UŻYTKOWNIK UZYSKUJE DOSTĘP DO TEJ WITRYNY I KORZYSTA Z NIEJ NA WŁASNE RYZYKO.

Ta Witryna jest prowadzona przez Irish Distillers International Limited, prywatną spółkę zarejestrowaną w Irlandii pod numerem 15558 i mającą siedzibę pod adresem: Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlandia, oraz jej podmioty stowarzyszone („IDIL” lub „my”). Wszelkie pytania dotyczące tej Witryny lub niniejszych warunków korzystania z niej należy przesyłać pod adres info@jamesonwhiskey.com.

ABY MÓC KORZYSTAĆ Z TEJ WITRYNY, UŻYTKOWNIK MUSI OSIĄGNĄĆ WIEK UPRAWNIAJĄCY DO KUPOWANIA ALKOHOLU W SWOIM KRAJU ZAMIESZKANIA. W PRZECIWNYM RAZIE NIE MOŻE ODWIEDZAĆ TEJ WITRYNY. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA. Dostęp do tej Witryny jest dozwolony na czas określony, a IDIL zastrzega sobie prawo do wycofania, zawieszenia lub zmiany usług udostępnianych w Witrynie bez wcześniejszego powiadomienia. Ta Witryna ulega zmianom i jest regularnie aktualizowana. IDIL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostępność Witryny lub zamieszczonych w niej materiałów w jakimkolwiek czasie lub okresie. Materiałów z tej Witryny nie wolno modyfikować, kopiować, reprodukować, rozpowszechniać, ponownie publikować, przesyłać, publikować ani przekazywać w żadnej formie bez uprzedniej pisemnej zgody IDIL. IDIL jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej odnoszących się do Witryny oraz opublikowanych w niej materiałów. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone. Korzystanie przez użytkownika z Witryny lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje przeniesienia na użytkownika żadnych tytułów ani praw własności intelektualnej. Przeciwnie, wszelkie prawa, tytuły i udziały w części lub całości zawartości Witryny pozostają własnością IDIL. Materiały umieszczone w tej Witrynie są udostępniane wyłącznie w celach zgodnych z prawem.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W zakresie dozwolonym przez prawo IDIL nie ponosi, w żadnych okolicznościach, odpowiedzialności za żadne straty ani szkody (w tym między innymi za straty bezpośrednie, przypadkowe, wtórne lub pośrednie, takie jak utrata zysków, dochodów lub przychodów, utrata wartości firmy, zakłócenie działalności, utrata danych lub informacji, szkody szczególne lub podlegające sankcjom, nawet jeśli IDIL została powiadomiona z wyprzedzeniem o możliwości ich wystąpienia), uszkodzenia ciała lub obrażenia niezależnie od tego, czy powstały w wyniku czynu niedozwolonego, naruszenia umowy czy w inny sposób, odnoszące się do, wynikające z lub będące konsekwencją korzystania z, dostępu do lub niemożności korzystania z Witryny, któregokolwiek z materiałów w tej Witrynie lub witrynach powiązanych z tą Witryną albo spowodowane przez jakiekolwiek usterki, błędy, pominięcia, zakłócenia, wady, opóźnienia w transmisji operacyjnej, wirusy komputerowe bądź awarie linii. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza odpowiedzialności IDIL za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z jej zaniedbania, odpowiedzialności za nieuczciwe wprowadzenie w błąd lub wprowadzenie w błąd w kwestiach podstawowych ani żadnej innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.

MATERIAŁY UMIESZCZONE W TEJ WITRYNIE MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. MATERIAŁY UMIESZCZONE W TEJ WITRYNIE SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ („AS IS”) ORAZ, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, BEZ ŻADNYCH WYRAŻONYCH BEZPOŚREDNIO LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI (WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY, PRAWA ZWYCZAJOWEGO, SPOSOBU REALIZOWANIA TRANSAKCJI, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB INNYCH PRZEPISÓW). W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO IDIL NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ZANIEDBANIA ORAZ WYKLUCZA WSZELKIE OŚWIADCZENIA I GWARANCJE, WYRAŻONE BEZPOŚREDNIO LUB DOMNIEMANE, W TYM, MIĘDZY INNYMI, DOMNIEMANE GWARANCJE UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. IDIL NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, ŻE KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ WITRYNY BĘDZIE PRZEBIEGAĆ NIEPRZERWANIE ANI W SPOSÓB WOLNY OD BŁĘDÓW, ŻE JEJ TREŚĆ BĘDZIE POPRAWNA, DOKŁADNA LUB RZETELNA ANI ŻE NINIEJSZA WITRYNA LUB SERWER, NA KTÓRYM JEST ONA UDOSTĘPNIONA, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. IDIL NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ CO DO DOKŁADNOŚCI, RZETELNOŚCI I INNYCH CECH INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ WITRYNIE ORAZ WYRAŹNIE WYKLUCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z UŻYTKOWANIEM TYCH INFORMACJI LUB POLEGANIEM NA NICH. WSZYSTKIE KOSZTY NIEZBĘDNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH, NAPRAW I POPRAWEK PONOSI UŻYTKOWNIK (NIE IDIL).

PRZESŁANE TREŚCI. Przesyłając uwagi, sugestie, pytania, pomysły, koncepcje twórcze, materiały graficzne lub inne informacje (zwane zbiorczo „Przesłanymi Treściami”), użytkownik udziela IDIL niewyłącznej licencji na wykorzystanie tych Przesyłanych Treści. Chociaż użytkownik pozostaje właścicielem praw autorskich do Przesłanych Treści, IDIL ma prawo do swobodnego używania, edytowania, modyfikowania, reprodukowania, publikowania lub rozpowszechniania materiałów zawartych w Przesłanych Treściach. Licencja ta jest bezpłatna, bezterminowa i może być sublicencjonowana. IDIL nie ma obowiązku traktowania Przesłanych Treści jako poufnych, nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie w jakikolwiek formie ani ujawnienie, ani też nie jest zobowiązana do przekazania użytkownikowi wynagrodzenia ani potwierdzenia otrzymania Przesłanych Treści. IDIL może korzystać ze wszystkich praw autorskich i praw do rozpowszechniania materiałów zawartych w Przesłanych Treściach we wszystkich jurysdykcjach, w pełnym zakresie i przez cały okres, w jakim rzeczone prawa obowiązują. Użytkownik ma obowiązek zapewnienia, że Przesłane Treści nie naruszają niczyich praw autorskich, praw do baz danych, znaków towarowych ani innych praw własności intelektualnej oraz że nie zawierają żadnych materiałów nielegalnych, mających charakter gróźb, oszczerczych, zniesławiających, nieprzyzwoitych, pornograficznych lub wulgarnych, które mogą stanowić przestępstwo lub naruszać prawo albo zachęcać do takich działań bądź też zachęcać do nieodpowiedzialnego spożywania alkoholu lub promować je („Materiały Niewłaściwe”). Przekazując Przesyłane Treści użytkownik gwarantuje, że ma prawo do przyznania IDIL niewyłącznej licencji na prawa autorskie opisane powyżej i że treści te nie zawierają żadnych Materiałów Niewłaściwych. Jeśli użytkownik nie jest w stanie udzielić takiej licencji lub zagwarantować, że Przesłane Treści nie zawierają Materiałów Niewłaściwych, nie powinien ich przesyłać. IDIL zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub uzupełnienia Przesyłanych Treści przed ich ewentualnym opublikowaniem w celu usunięcia z nich wszelkich Materiałów Niewłaściwych.

JURYSDYKCJA. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa Irlandii, niezależnie od wszelkich zasad przepisów kolizyjnych. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków użytkowania podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów irlandzkich, ale nie ma to wpływu na prawo IDIL do wszczęcia postępowania przeciwko użytkownikowi w związku z naruszeniem tych warunków użytkowania w kraju jego zamieszkania lub w innym właściwym kraju. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie materiały umieszczone w tej Witrynie są udostępniane wyłącznie w celu dostarczenia informacji o IDIL i jej produktach. IDIL kontroluje i prowadzi tę Witrynę z terytorium Republiki Irlandii i nie gwarantuje, że materiały umieszczone w Witrynie są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach.

INFORMACJE O ZNAKACH TOWAROWYCH. Wszystkie znaki towarowe i związane z nimi logotypy, projekty, etykiety, wzory butelek i innego rodzaju własność intelektualna dotycząca produktów i marek IDIL są własnością spółki Irish Distillers International Ltd. — wykaz tych znaków towarowych można uzyskać pod adresem: Internet Manager, Irish Distillers International Ltd. Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlandia. Używanie lub niewłaściwe używanie tych znaków towarowych bądź jakiejkolwiek zawartości tej Witryny, z wyjątkiem przypadków wymienionych powyżej, jest surowo zabronione. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością poszczególnych właścicieli znaków towarowych.

INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU I ODWIEDZANIE WITRYNY. IDIL przetwarza informacje o użytkowniku zgodnie z Oświadczeniem dotyczącym ochrony prywatności, które jest dostępne tutaj. Korzystając z tej Witryny użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie danych i gwarantuje, że wszystkie przekazane przez niego informacje są dokładne i aktualne.

INNE POSTANOWIENIA. Produkty i promocje IDIL są opracowywane i dostępne w wielu częściach świata. W Witrynie mogą jednak być opisywane produkty, promocje lub konkursy, które nie są dostępne w kraju lub miejscu zamieszkania użytkownika. Ta Witryna może być powiązana z innymi stronami internetowymi, a IDIL nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron. Wszelkie łącza do innych stron internetowych są umieszczane wyłącznie w celach informacyjnych i nie oznaczają popierania tych stron przez IDIL; IDIL nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji dotyczących takich stron. Odstąpienie przez IDIL od egzekwowania jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek ich części nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa ani unieważnienia odnośnej części niniejszych Warunków. Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków jest niezgodna z prawem, nieważna lub niewykonalna, zostanie ona uznana za wyłączoną i nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień. IDIL może w dowolnym momencie dokonać zmiany niniejszych Warunków i treści Witryny, aktualizując niniejszy wpis. Takie zmiany są wiążące dla użytkownika, dlatego należy okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualnymi Warunkami.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej Witryny. Prosimy korzystać z naszych produktów w sposób odpowiedzialny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Irish Distillers International Limited — zarejestrowano w Irlandii pod numerem 15558— zarejestrowana siedziba: Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlandia.

Inspektor ds. praw autorskich i własności intelektualnej na Stany Zjednoczone
Jeśli użytkownik uważa, że jakiekolwiek wykorzystanie własności intelektualnej w Witrynie narusza jego prawa autorskie, powinien wysłać na piśmie do wskazanego poniżej Inspektora ds. praw autorskich następujące informacje:

  • swój adres, numer telefonu i adres e-mail;
  • opis dzieła chronionego prawem autorskim, którego dotyczy naruszenie;
  • opis domniemanego działania naruszającego prawo i miejsca, w którym znajduje się domniemany materiał naruszający prawo;
  • oświadczenie, że użytkownik w dobrej wierze wyraża przekonanie, iż sporne użycie nie zostało zatwierdzone przez niego, właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela ani przepisy;
  • elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich; oraz
  • złożone pod karą krzywoprzysięstwa oświadczenie, że podane informacje są dokładne i że użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub ma upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Inspektor ds. praw autorskich

Cassie Ostle
Legal Manager
Simmonscourt House
Simmonscourt Rd, Ballsbridge
Dublin 4
IRLANDIA
+353 (0)1 212 9000
info@jamesonwhiskey.com