Villkor

FÖLJANDE VILLKOR GÄLLER FÖR ANVÄNDARE, TITTARE OCH ALLA PERSONER SOM HAR ÅTKOMST TILL www.jamesonwhiskey.com (DEN HÄR ”WEBBPLATSEN”). GENOM ATT ANVÄNDA ELLER TITTA PÅ DEN HÄR SIDAN ACCEPTERAR DU DE HÄR VILLKOREN. OM DU INTE ACCEPTERAR DEM SKA DU INTE ANVÄNDA WEBBPLATSEN. ALL ÅTKOMST ELLER ANVÄNDNING AV DEN HÄR WEBBPLATSEN SKER PÅ ANVÄNDARENS EGNA RISK. Den här webbplatsen hanteras av Irish Distillers Limited (”IDL” eller ”Vi”), ett privatägt företag registrerat på Irland med företagsnummer 23732 och med sitt registrerade kontor på Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irland. Kontakta info@jamesonwhiskey.com med eventuella frågor avseende den här webbplatsen eller de här villkoren. DU MÅSTE HA LAGLIG ÅLDER FÖR ATT DRICKA ALKOHOL I DET LAND DU BOR I FÖR ATT ANVÄNDA DEN HÄR WEBBPLATSEN. OM DU INTE HAR DET SKA DU INTE ÖPPNA DEN HÄR WEBBPLATSEN. BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNING. Åtkomst till den här webbplatsen ges på tillfällig bas och vi förbehåller oss rätten att utan förvarning dra tillbaka, avbryta eller upphäva tjänsterna som vi tillhandahåller på sidan. Denna webbplats ändras och uppdateras regelbundet och IDL ska inte hållas ansvarigt om webbplatsen eller material på webbplatsen av någon anledning inte är tillgängliga vid eller under en viss tid. Material från den här webbplatsen får inte ändras, kopieras, reproduceras, distribueras, publiceras vidare, överföras, publiceras eller sändas på något sätt utan skriftligt godkännande i förväg från IDL. IDL är ägare eller licensgivare för alla immateriella rättigheter på webbplatsen och material publicerat på webbplatsen. Alla sådana rättigheter är reserverade. Varken titel eller immateriella rättigheter kan överföras till dig genom användning eller åtkomst av den här webbplatsen; istället är alla rättigheter, titlar, och intressen av och på webbplatsen i alla aspekter egendom som tillhör IDL. Material på den här webbplatsen tillhandahålls endast i lagenliga syften. ANSVARSFRISKRIVNING. I den utsträckning lagen tillåter ska IDL under inga omständigheter ansvara för förlust eller skada (inklusive, men inte begränsat till, direkt skada, oavsiktlig skada, följdskada eller indirekt förlust, inklusive förlorad vinst, inkomst eller intäkt, förlust av goodwill, affärsavbrott eller förlust av data eller information eller särskilda eller bestraffande skador, även om IDL har meddelats i förväg om eventuella förluster eller skador), men eller skada oavsett hur skadan uppstår och oavsett om den orsakas av förseelse, kontraktsbrott eller annat som är relaterat till, uppstår ur eller är följden av användningen av, eller tillgång till eller oförmåga att använda webbplatsen, något av materialen på denna webbplats eller webbplatser som är länkade till den här webbplatsen eller om skadan orsakas av eventuella prestandafel, fel, underlåtenhet, avbrott, defekt, fördröjning i operativ överföring, datavirus eller linjefel. Ingenting i dessa användarvillkor utesluter IDL:s ansvar för dödsfall eller personskada som uppstår på grund av vårdslöshet eller ansvar för bedräglig förvrängning eller oriktig förklaring om en grundläggande sak eller ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt gällande lag. MATERIALET PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA TEKNISKA FELAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL. MATERIAL PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH, I DEN HÖGSTA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER, UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA (OAVSETT OM DET GÄLLER STADGAR, GEMENSAM LAG, FÖRHANDLINGSFÖRFARANDE, HANDELANVÄNDNING ELLER ANNAT). I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGAR, ÅSIDOSÄTTER IDL ALLT ANSVAR FÖR FÖRSUMMELSE OCH AVSTÅR FRÅN ALLA FÖRKLARINGAR OCH GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ICKE-ÖVERTRÄDELSE. IDL GARANTERAR INTE OCH GER INGA FÖRKLARINGAR OM ATT ANVÄNDNINGEN AV DENNA WEBBPLATS KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI, ATT INNEHÅLLET KOMMER ATT VARA KORREKT, EXAKT ELLER TILLFÖRLITLIGT, ELLER ATT DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER SERVERN SOM GÖR DEN TILLGÄNGLIG ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. IDL GARANTERAR INTE OCH GER INGA FÖRKLARINGAR OCH AVSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALL ANSVARSFRIHET OCH ALLT ANSVAR FÖR ANVÄNDNINGEN AV ELLER BEROENDE AV INFORMATION SOM FINNS PÅ DENNA WEBBPLATS AVSEENDE DESS NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER ANNAT. DU (OCH INTE IDL) ÅTAR DIG HELA KOSTNADEN FÖR ALL NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORRIGERING. INSÄNDNINGAR. Genom att skicka in kommentarer, förslag, frågor, idéer, kreativa koncept, grafik eller annan information (gemensamt ”Insändningen”), ger du IDL en icke-exklusiv licens för att använda det materialet. Även om du fortfarande kommer att ha upphovsrätten till din insändning, kommer IDL att ha rätt att fritt använda, redigera, ändra, reproducera, publicera och/eller distribuera materialet i din insändning. Licensen kommer att vara gratis, för alltid och i stånd till underlicens. IDL kommer inte krävas behandla insändningen som konfidentiell och kommer inte att vara ansvarig för någon som helst användning eller avslöjande av insändningen, och behöver inte tillhandahålla någon ersättning eller bekräftelse för insändningen. IDL kan utöva alla upphovsrätts- och reklamrättigheter i materialet i din insändning i alla jurisdiktioner, i sin fulla omfattning och under hela perioden för vilken sådana rättigheter finns i materialet. Du måste se till att din insändning inte kränker upphovsrätt, databasrättighet, varumärke eller annan immateriell rättighet för någon annan person och att den inte innehåller något olagligt, hotande, kränkande, förolämpande, obscent, pornografiskt eller profetiskt material som kan utgöra eller uppmuntra brottsligt eller olagligt beteende eller skulle kunna tendera att uppmuntra eller främja oansvarig alkoholkonsumtion (gemensamt ”olämpligt material”). Genom att skicka in din insändning garanterar du att du har rätt att bevilja IDL den icke-exklusiva upphovsrättslicensen som beskrivs ovan och att den inte innehåller något olämpligt material. Om du inte är behörig att bevilja en sådan licens eller inte kan garantera att insändningen inte innehåller olämpligt material ska du inte skicka in den. IDL förbehåller sig rätten att ändra eller åtgärda insändningen före offentliggörande (om någon) så att eventuellt olämpligt material raderas. JURISDIKTION. Detta avtal ska regleras i enlighet med Irlands lagar, oavsett principer om lagkonflikter. Eventuell tvist som härrör från dessa villkor kommer att överlämnas till de irländska domstolarnas exklusiva behörighet, även om detta inte påverkar IDL:s rätt att väcka talan mot dig för brott mot dessa villkor i ditt hemland eller något annat relevant land. Med undantag för vad som beskrivs annars är allt material på denna webbplats endast tillgängligt för att ge information om IDL och dess produkter. IDL kontrollerar och driver denna webbplats från Republiken Irland och gör ingen representation för att materialet är lämpligt eller tillgängligt för användning på andra platser. INFORMATION OM VARUMÄRKET. Alla varumärken och alla tillhörande logotyper, designer, etiketter, flaskdesigner och all annan immateriell rättighet i samband med IDL:s produkter och varumärken som används här ägs av Irish Distillers. En lista över dessa varumärken kan erhållas från Internet Manager, Irish Distillers Ltd. Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irland. Användningen eller missbruk av dessa varumärken eller innehåll på denna webbplats, med undantag av ovanstående, är strängt förbjudet. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. INFORMATION OM DIG OCH DITT BESÖK PÅ WEBBPLATSEN. IDL bearbetar information om dig i enlighet med Sekretessmeddelandet, som är tillgängligt här. Genom att använda webbplatsen accepterar du denna bearbetning och garanterar att all information som du anger är korrekt och aktuell. VIRUS, HACKNING OCH ANDRA ÖVERTRÄDELSER. Du får inte missbruka webbplatsen genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen, den tjänst som webbplatsen är lagrad på och/eller värd för på någon server, dator eller databas som är ansluten till webbplatsen. Du får inte attackera den här webbplatsen med DoS-attacker eller distribuerade DoS-attacker eller på liknande sätt. IDL ansvarar inte för förlust eller skada som orsakas av en DoS-attack, ett virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera datorutrustning, dataprogram, data eller annat proprietärt material på grund av din användning av webbplatsen eller nedladdningar av material som publiceras på webbplatsen eller någon webbplats som är länkad till den. ÖVRIGT. Produkter och kampanjer från IDL tillverkas och är tillgängliga i många delar av världen. Denna webbplats kan dock beskriva produkter, kampanjer eller tävlingar som inte är tillgängligt i det land eller den delstat du bor i. Denna webbplats kan länka till andra webbplatser och IDL är inte ansvarigt för innehållet på de webbplatserna. Inkluderandet av en länk till någon annan webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte och det innebär inte att IDL godkänner webbplatserna och IDL ger ingen representation eller garanti om sådana webbplatser. Underlåtenhet från IDL att genomdriva någon rätt enligt dessa Villkor eller någon del av dem ska inte utgöra ett upphävande av sådan rättighet eller del av dessa villkor. Om någon del av dessa villkor är olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, anses den delen vara avskild och påverkar inte giltigheten av eventuella återstående bestämmelser. IDL kan när som helst ändra dessa villkor eller innehållet på webbplatsen genom att uppdatera det här inlägget. Du är bunden av sådana ändringar och bör därför regelbundet besöka den här sidan för att se över de nuvarande villkoren för vilka du är bunden. Tack för att du besöker vår webbplats. Njut av våra produkter ansvarsfullt. Med ensamrätt. Irish Distillers Limited − Registrerat på Irland − Nummer 23732 − Registrerat kontor: Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irland. Upphovsrätt och IP-ombud för USA. Om du anser att någon användning av immateriell rättighet på webbplatsen kränker din upphovsrätt, lämna följande information skriftligen till upphovsrättsombudet som anges nedan: din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress; en beskrivning av det upphovsrättsskyddade arbete som du hävdar har kränkts. En beskrivning av den påstådda överträdelseaktiviteten och där det påstådda intrångsmaterialet är beläget. Ett uttalande från dig om att du i god tro anser att den omtvistade användningen inte är godkänd av dig, upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen. En elektronisk eller fysisk signatur av personen som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av upphovsrättsintresset och ett uttalande från dig som gjorts under straff av mened, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavare eller behörig att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavarens räkning. Copyright Agent Cassie Ostle Legal Manager Simminscourt House Simmonscourt Rd, Ballsbridge Dublin 4 IRELAND +353 (0)1 212 9000 info@jamesonwhiskey.com Biljettköp Villkoren som anges är baserade på köp av biljetter till Jameson Distillery. Ledningen förbehåller sig rätten att neka inträde. Genom att köpa biljetter till Jameson Distillery bekräftar du att du har läst och godkänt att vara bunden av och motiv för följande villkor och att du har läst och godkänt användningen av den information du tillhandahåller oss. När dina biljetter har köpts är biljetten icke-ersättningsbar och icke-återbetalningsbar, med undantag av på beslut av Jameson Irish Whiskey. Alla prisförslag är i Euro. Vi förbehåller oss rätten att höja eller sänka våra priser när som helst innan du bokar, men när din bokning har bekräftats ändras inte priset för din bokning enligt bekräftelsemeddelandet. Vi kommer att använda alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att Jameson Irish Whiskey och alla dess utställningar/uppvisningar är öppna för användning av besökare under normala öppettider. Jameson Irish Whiskey förbehåller sig dock rätten att, på eget beslut, av säkerhetsskäl eller annat, och med eller utan föregående meddelande, stänga Jameson Distillery eller någon del av det. I händelse av sådan stängning kommer Jameson Irish Whiskey att återbetala varje besökare kostnaden för hans eller hennes förbetalda biljett. I annat fall ska Jameson Irish Whiskey inte ha något ansvar, inklusive ansvar för resekostnader eller andra utgifter i samband med stängning av delar eller hela Jameson Distillery. Ibland kan Jameson Irish Whiskey eller andra auktoriserade tredje parter utföra fotografering eller annan inspelning på platsen och eventuella bilder eller inspelningar kan innehålla besökare. Besökare godkänner användningen av sådana bilder av Jameson Irish Whiskey i samband med reklam, kampanjer eller övervakning och bekräftar att upphovsrätten i sådana bilder är Jameson Irish Whiskey och/eller eventuell auktoriserad tredje part. Jameson Distillery är lämpligt för besökare yngre än 18 år. Barn yngre än 15 år måste medföljas av en vuxen som är 18 år eller äldre under besöket på Jameson Distillery. Barn under 18 år får besöka Jameson Distillery där alkoholhaltiga drycker kommer att finnas tillgängliga, men de kommer inte att serveras alkohol och/eller tillåtas konsumera alkohol. Husdjur eller djur (med undantag för ledhundar och hörselhundar) är uttryckligen förbjudna inom Jameson Distillery. BESÖKSREGLER Jameson Irish Whiskey förbehåller sig rätten att, enligt sitt eget gottfinnande, neka inträde till eller avlägsnande från dess lokaler eller omgivning någon som: Har dömts för brott, vilket enligt Jameson Irish Whiskeys uppfattning är sannolikt att påverka säkerheten eller njutningen av andra besökare. Uppträder på ett sätt som enligt Jameson Irish Whiskeys uppfattningar har eller kan påverka besökarnas säkerhet eller njutning, orsaka irritation för andra besökare, uppträder på så sätt att de orsakar fara eller nödfall för andra eller skada på fastigheten. Har använt hotande, missbrukande eller förolämpande ord eller beteende eller på något sätt provocerar eller uppför sig på ett sätt som kan leda till att freden störs. Misstänks vara under påverkan av alkohol eller andra ämnen. Utöver det föregående måste en person som har orsakat skada stå för alla kostnader som uppkommer till följd av sådant beteende. Alla personer som går in i Jameson Distillery måste betala inträde. Biljetterna måste behållas hela tiden och lämnas in för inspektion, om det begärs av någon anställd eller något ombud för Jameson Irish Whiskey. Den som försöker få inträde utan en giltig biljett kommer att bli ombedd att lämna platsen. I enlighet med irländsk lag är rökning strängt förbjudet inom Jameson Distillery. Jameson Irish Whiskey förbehåller sig rätten att åtala personer som har skadat eller förstört någon del av lokalerna.