Legal

Kasutustingimused

JÄRGMISED NÕUDED JA TINGIMUSED KOHALDUVAD KASUTAJATELE, VAATAJATELE JA KÕIGILE INIMESTELE, KELLEL ON LIGIPÄÄS AADRESSILE www.jamesonwhiskey.com (EDASPIDI SEE „SAIT“). SELLE SAIDI KASUTAMISEL VÕI VAATAMISEL NÕUSTUTE NENDE NÕUETEGA. KUI TE NENDEGA EI NÕUSTU, ÄRGE KASUTAGE SEDA SAITI. SELLE VEEBISAIDI MIS TAHES JUURDEPÄÄS VÕI KASUTAMINE TOIMUB KASUTAJA OMAL VASTUTUSEL. Seda veebisaiti haldab Irish Distillers Limited (edaspidi „IDL“ või „meie“), eraettevõte, mis on registreeritud Iirimaal äriühingu numbriga 23732 ja mille registrijärgne asukoht on Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Iirimaa. Mis tahes selle saidi või nende nõuete ja tingimustega seotud murede puhul võtke ühendust aadressil info@jamesonwhiskey.com. SELLE SAIDI KASUTAMISEKS PEATE OLEMA VANEM OMA ELUKOHARIIGI ALKOHOLI TARBIMISE MIINIMUMVANUSEST. KUI TE EI OLE, ÄRGE SISENEGE SELLELE SAIDILE. KASUTUSPIIRANGUD. Juurdepääs sellele saidile on lubatud ajutiselt ja me jätame endale õiguse saidil pakutavaid teenuseid ette teatamata tagasi võtta, peatada või muuta. See sait muutub ja seda uuendatakse regulaarselt ning IDL ei vastuta, kui sait või sellel olevad materjalid ei ole mingil põhjusel mis tahes ajal või perioodil kättesaadavad. Selle saidi materjale ei tohi muuta, kopeerida, paljundada, levitada, uuesti avaldada, üles laadida, postitada ega edastada mis tahes viisil ilma IDL-i eelneva kirjaliku nõusolekuta. IDL on kõigi saidi ja sellel avaldatud materjalide intellektuaalse omandi õiguste omanik või litsentsisaaja. Kõik sellised õigused on kaitstud. Teile ei edastata saidi kasutamisel või juurdepääsemisel omandiõigust ega intellektuaalse omandi õigusi; pigem jäävad kõik saidi õigused, omandiõigus ja huvi kõikide aspektide vastu IDL-i omandiks. Selle saidi materjal on ette nähtud ainult seaduslikel eesmärkidel kasutamiseks. VASTUTUSE PIIRANG.Seadusega lubatud ulatuses ei vastuta IDL mingil juhul mis tahes kahjumi või kahju eest (sealhulgas otsese, juhusliku, tegevusest tuleneva või kaudse kahju eest, sealhulgas kaotatud kasumi, saamata jäänud tulu või käibe, firmaväärtuse kaotuse, äritegevuse katkestamise või andmete või teabe kaotsimineku või eri- või karistusliku kahju eest, isegi kui IDL-i on enne teavitatud sellise kahjumi või kahju võimalikkusest), mis tahes viisil tekkinud vigastuste või traumade eest, mis on põhjustatud tõrkest, lepingu rikkumisest või muul viisil, mis on seotud või tulenevad selle saidi, selle saidi mis tahes materjalide või selle saidiga lingitud saitide kasutamisest, ligipääsust või selle kasutamise võimetusest või mis on põhjustatud toimingu ebaõnnestumisest, tõrkest, tegevusetusest, katkestusest, defektist, tööülekande viivitusest, arvutiviirusest või liinirikkest. Miski nendes nõuetes ja tingimustes ei välista IDL-i vastutust tema hooletuse tõttu tekkinud surma või isikukahju eest ega vastutust andmete kuritahtliku vääresitamise või fundamentaalsetes küsimustes valeandmete esitamise eest ega vastutust, mida ei saa kohaldatava õiguse alusel välistada ega piirata.SELLE SAIDI MATERJAL VÕIB SISALDADA TEHNILISI EBATÄPSUSI VÕI TRÜKIVIGU. SELLE SAIDI MATERJALID ON ESITATUD „NAGU ON“ JA SEADUSEGA LUBATUD TÄIELIKUS ULATUSES ILMA IGASUGUSTE (OTSESTE VÕI KAUDSETE) GARANTIIDETA (PÕHIKIRJAST, ÜHISEST ÕIGUSEST, KAUBANDUSTEGEVUSEST, MÜÜGIKÕLBLIKKUSEST EGA MUUST TULENEVALT). KOHALDATAVAS SEADUSTES LUBATUD ULATUSES LOOBUB IDL IGASUGUSEST VASTUTUSEST HOOLETUSE EEST NING LOOBUB MIS TAHES OTSESTEST VÕI KAUDSETEST VÄIDETEST JA GARANTIIDEST, SEALHULGAS MÜÜGIKÕLBLIKKUSE KAUDSETEST GARANTIIDEST, KONKREETSEL EESMÄRGIL SOBIVUSEST JA RIKKUMISE PUUDUMISEST. IDL EI GARANTEERI EGA VÄIDA, ET SELLE SAIDI KASUTAMINE SAAB OLEMA KATKESTUSTETA VÕI TÕRKEVABA, ET SELLE SISU ON ÕIGE, TÄPNE VÕI USALDUSVÄÄRNE VÕI ET SEE SAIT VÕI SERVER, MIS SELLE KÄTTESAADAVAKS TEEB, EI SISALDA VIIRUSEID EGA MUID KAHJULIKKE KOMPONENTE. IDL EI GARANTEERI EGA VÄIDA JA LOOBUB SÕNASELGELT IGASUGUSEST KOHUSTUSEST JA VASTUTUSEST SEOSES SELLEL SAIDIL OLEVA TEABE KASUTAMISE VÕI SELLELE TUGINEMISEGA, SEOSES SELLE TÄPSUSE, USALDUSVÄÄRSUSE VÕI MUUGA. TE (JA MITTE IDL) KATATE KÕIK VAJALIKUD HOOLDUSE, REMONDI VÕI PARANDAMISE KULUD. KAASTÖÖD.Edastades märkusi, ettepanekuid, küsimusi, ideid, loomingulisi kontseptsioone, graafikat või muud teavet (ühiselt „kaastöö“), nõustute andma IDL-ile selle kaastöö kasutamiseks mitte-eksklusiivse litsentsi. Kuigi kaastöö autoriõigus kuulub teile, on IDL-il õigus teie edastuses sisalduvat materjali vabalt kasutada, redigeerida, muuta, paljundada, avaldada ja/või levitada. See litsents on tasuta, tähtajatu ja all-litsentsimise õigusega. IDL ei ole kohustatud kaastööd käsitlema konfidentsiaalsena ega vastuta kaastöö mis tahes kasutamise või avaldamise eest ning ei pea andma kaastöö eest mingit hüvitist ega kinnitust. IDL võib kõigis jurisdiktsioonides kasutada kõiki teie kaastöös sisalduvas materjalis olevaid autoriõigusi ja reklaamiõigusi, täies ulatuses ja kogu perioodi jooksul, mille jooksul sellised õigused sellises materjalis on. Te peate tagama, et teie kaastöö ei rikuks ühtegi teise isiku autoriõigust, andmebaasiõigust, kaubamärki ega muud intellektuaalse omandi õigust ning et see ei sisaldaks ebaseaduslikku, ähvardavat, halvustavat, laimavat, rumalat, pornograafilist või profaanset materjali, mis võiks kujutada endast või julgustada kuritegelikku või ebaseaduslikku käitumist või mis kalduks soodustama või edendama vastutustundetut alkoholitarbimist (edaspidi „sobimatu materjal“).Oma kaastöö esitamisel, kinnitate, et teil on õigus anda IDL-ile ülalkirjeldatud mitte-eksklusiivne autoriõiguste litsents ja et see ei sisalda sobimatut materjali. Kui teil ei ole võimalik sellist litsentsi anda või tagada, et see ei sisalda sobimatut materjali, siis ärge esitage kaastööd. IDL jätab endale õiguse muuta või parandada mis tahes kaastööd enne avaldamist (kui see avaldatakse) nii, et mis tahes sobimatu materjal kustutatakse. JURISDIKTSIOON. Seda lepingut reguleeritakse Iirimaa seaduste kohaselt, arvestamata mis tahes kohaldatavaid õigusnormide kollisiooni põhimõtteid. Kõik nõutest ja tingimustest tulenevad vaidlused esitatakse Iiri kohtute ainupädevusse, kuigi see ei mõjuta IDL-i õigust algatada teie vastu hagi nende nõuete ja tingimuste rikkumise eest teie elukohariigis või mõnes muus asjaomases riigis. Kui ei ole teisiti kirjeldatud, on kõik selle saidi materjalid kättesaadavaks tehtud ainult IDL-i ja selle toodete kohta teabe andmiseks. IDL kontrollib ja haldab seda saiti Iirimaa Vabariigist ning ei väida, et need materjalid on sobivad või kättesaadavad muudes kohtades kasutamiseks.KAUBAMÄRGI TEAVE. Kõik kaubamärgid ja kõik nendega seotud logod, disainilahendused, etiketid, pudelikujundused ja kõik muud IDL-i toodete ja kaubamärkidega seotud intellektuaalsed omandid kuuluvad ettevõttele Irish Distillers – nende kaubamärkide loetelu saab internetihaldurilt, Irish Distillers Ltd. Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Iirimaa. Nende kaubamärkide või selle saidi mis tahes sisu kasutamine või väärkasutamine, välja arvatud eespool nimetatud juhtudel, on rangelt keelatud. Kõik muud kaubamärgid on vastavate kaubamärgiomanike omandid. TEAVE TEIE JA TEIE SAIDIKÜLASTUSTE KOHTA. IDL töötleb teie kohta käivat teavet oma privaatsusavalduse kohaselt, mis on kättesaadav siin. Saidi kasutamisega nõustute sellise töötlemisega ja garanteerite, et kogu teie esitatud teave on täpne ja ajakohane. VIIRUSED, HÄKKIMINE JA MUUD KURITEOD. Te ei tohi veebilehte väärkasutada, lisades sellele teadlikult viiruseid, troojalasi, usse, loogikapomme või muud pahatahtlikku või tehnoloogiliselt kahjulikku materjali. Te ei tohi proovida saada volitamata juurdepääsu saidile, teenusele, kuhu sait on talletatud ja/või majutatud ega mis tahes veebisaidiga ühendatud serverile, arvutile või andmebaasile.Te ei tohi seda saiti rünnata teenusetõkestamise rünnaku või hajutatud teenusetõkestamise rünnaku või mõne muu sarnase vahendi abil. IDL ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud hajutatud teenusetõkestamise rünnakust, viirustest või muust tehnoloogiliselt kahjulikust materjalist, mis võib saidi kasutamisel, sellele postitatud materjali allalaadimisel või sellega lingitud veebisaidi kasutamisel nakatada arvutiseadmeid, arvutiprogramme, andmeid või muud omandimaterjali. MUU TEAVE. IDL-i tooteid ja reklaame toodetakse ning need on saadaval paljudes maailma osades. Sellel saidil võidakse siiski kirjeldada tooteid, kampaaniaid või võistlusi, mis pole teie riigis või asukohariigis saadaval. See sait võib olla lingitud teiste saitidega ja IDL ei vastuta nende saitide sisu eest. Mis tahes lingi lisamine mõnele muule saidile täidab üksnes teavitamise eesmärki ja see ei tähenda, et IDL toetab neid saite ning IDL ei esinda ühtegi sellist saiti ega anna nende kohta garantiisid. Kui IDL ei täida neid nõudeid ja tingimusi või nende osa, ei tähenda see sellise nõuete ja tingimuste õigusest või osast loobumist. Kui nende nõuete ja tingimuste mõni osa on ebaseaduslik, tühine või jõustamatu, loetakse see osa eraldatuks ja see ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust. IDL võib nõudeid ja tingimusi või veebilehe sisu igal ajal muuta, värskendades seda postitust. Sellised muudatused on teile siduvad ja seetõttu peaksite seda lehte regulaarselt külastama, et vaadata üle praegused nõuded ja tingimused, millega olete seotud. Täname, et külastasite meie saiti. Palun nautige meie tooteid vastutustundlikult. Kõik õigused kaitstud. Irish Distillers Limited – registreeritud Iirimaal – number 23732 – registreeritud asukoht: Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Iirimaa. Autoriõigus ja IP-agent Ameerika Ühendriikidele Kui te arvate, et mis tahes intellektuaalse omandi kasutamine veebisaidil rikub teie autoriõigusi, esitage allpool nimetatud autoriõiguse agendile kirjalikult järgmine teave: teie aadress, telefoninumber ja e-posti aadress; teie väidetava autoriõigusega kaitstud töö kirjeldus; väidetava rikkumisega seotud tegevuse kirjeldus ja väidetava rikkumisega seotud materjali asukoht; teie avaldus, et olete heauskselt veendunud, et vaidlusalune kasutamine ei ole teie, autoriõiguse omaniku, tema esindaja või seaduse poolt lubatud; autoriõiguse omaniku nimel tegutsema volitatud isiku elektrooniline või füüsiline allkiri; ja teie avaldus, mis on tehtud, arvestades valevande andmise eest määratavat karistust, et ülaltoodud teave on teie teatises õige ja et olete autoriõiguse omanik või volitatud tegutsema autoriõiguse omaniku nimel.Autoriõiguse volinik Cassie Ostle, õigusjuht. Simminscourt House Simmonscourt Rd, Ballsbridge Dublin 4 IIRIMAA +353 (0)1 212 9000 info@jamesonwhiskey.com Piletite ostmine. Need tingimused sätestavad kriteeriumid, mille alusel saate osta pileteid Jamesoni destilleerimiskojas. Juhtkond jätab endale õiguse igal ajahetkel keelduda sissepääsu lubamisest. Ostes pileteid Jamesoni destilleerimiskotta, kinnitate, et olete lugenud ja nõustute järgmisi tingimusi enda jaoks siduvaks lugema ning nendega arvestama ja olete lugenud ning nõustute teie esitatud teabe kasutamisega. Kui teie piletite eest on makstud, pole pileteid võimalik muuta ega tagastada, välja arvatud Jameson Irish Whiskey absoluutse äranägemise järgi. Kõik hinnad on toodud eurodes. Kuigi me jätame endale õiguse hindu igal ajal enne broneeringu tegemist tõsta või langetada, ei muudeta teie e-posti aadressile saadetud kinnituskirjas märgitud hinda pärast broneeringu kinnitamist. Kasutame kõiki mõistlikke püüdlusi tagamaks, et Jameson Irish Whiskey ja kõik selle eksponaadid/väljapanekud oleks külastajate jaoks avatud tavapäraste lahtiolekuaegade ajal. Jameson Irish Whiskey jätab endale siiski õiguse oma äranägemisel sulgeda Jamesoni destilleerimiskoda või osa sellest kas ohutus- või muudel kaalutlustel ja eelneva etteteatamisega või ilma etteteatamiseta. Sellise sulgemise korral tagastab Jameson Irish Whiskey kõikidele külastajatele ettemakstud pileti maksumuse. Muidu ei ole Jameson Irish Whiskey vastutav ühelgi juhul, sealhulgas reisikulude või muude jooksvate kulude eest seoses Jamesoni destilleerimiskoja täieliku või osalise sulgemisega. Aeg-ajalt võivad Jameson Irish Whiskey või teised volitatud kolmandad osapooled kohapeal teha fotosid või muid salvestusi ja kõik pildid või salvestused võivad sisaldada külastajaid. Külastajad nõustuvad sellega, et Jameson Irish Whiskey kasutab selliseid pilte seoses reklaami, müügikampaaniate või jälgimisega, ja kinnitavad, et selliste piltide autoriõigus kuulub Jameson Irish Whiskeyle ja/või mis tahes volitatud kolmandale osapoolele. Jamesoni destilleerimiskoda on sobilik alla 18-aastastele külastajatele. Alla 15-aastaste lastega Jamesoni destilleerimiskoda külastades peab kaasas olema vähemalt 18‑aastane täiskasvanud isik. Alla 18-aastased lapsed võivad külastada Jamesoni destilleerimiskoda, kus alkohoolsed joogid on saadaval, kuid neile ei pakuta alkoholi ja/või ei lubata alkoholi tarbida. Lemmikloomad või loomad (välja arvatud pimedate või kurtide juhtkoerad) on Jamesoni destilleerimiskojas keelatud. KÜLASTAJATE KÄITUMINE Jameson Irish Whiskey jätab endale õiguse oma äranägemisel sätestada sisenemiskeeld oma territooriumile või naabruskonda või eemaldada sealt mis tahes isikud, kes on süüdi mõistetud kuriteo eest, mis Jameson Irish Whiskey arvates mõjutab tõenäoliselt teiste külastajate turvalisust või rahulolu; kes käituvad viisil, mis Jameson Irish Whiskey arvates on mõjutanud või tõenäoliselt mõjutab teiste külastajate turvalisust või rahulolu, tekitades teistes külastajates meelepaha, käitudes sellisel viisil, et põhjustab ohtu või kannatust teistele või kahjustab vara; kes on kasutanud ähvardavaid, sõimavaid või solvavaid sõnu või käitumist või mis tahes viisil provotseerib või käitub viisil, mis võib esile kutsuda avaliku korra rikkumise; kes on arvatavasti alkoholijoobes või muude mõnuainete mõju all. Peale eelnevate olukordade, mil isik on tekitanud kahju, peab ta tasuma kõik sellise käitumise tagajärjel tekkinud kulud. Kõik Jamesoni destilleerimiskotta sisenevad inimesed peavad pääsmete eest maksma. Piletid tuleb lahkumiseni alles hoida ja esitada kontrollimiseks, kui seda nõuab Jameson Irish Whiskey töötaja või esindaja. Igal isikul, kes üritab pääseda sisse ilma kehtiva piletita, palutakse lahkuda. Iiri seaduste kohaselt on suitsetamine Jamesoni destilleerimiskoja piirides rangelt keelatud. Jameson Irish Whiskey jätab endale õiguse võtta vastutusele kõik isikud, kes tabatud territooriumi mis tahes ruumide kahjustamisel või rikkumisel.