Juridisch

Algemene voorwaarden

DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP GEBRUIKERS, BEZOEKERS EN IEDEREEN DIE TOEGANG HEEFT TOT www.jamesonwhiskey.com (DEZE “WEBSITE”). ALS JE DEZE WEBSITE GEBRUIKT OF BEKIJKT, GA JE AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN. GA JE NIET AKKOORD, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. ELKE TOEGANG OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS VOOR EIGEN RISICO VAN DE GEBRUIKER.

Deze website wordt beheerd door Irish Distillers International Limited, een particuliere onderneming geregistreerd in Ierland met ondernemingsnummer 15558 en met geregistreerd kantoor in Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ierland en haar dochterondernemingen (“IDIL” of “We”). Bij vragen over deze website of deze algemene voorwaarden, kun je contact opnemen met info@jamesonwhiskey.com.

OM DEZE WEBSITE TE MOGEN GEBRUIKEN, MOET JE DE WETTELIJKE MINIMUMLEEFTIJD VOOR ALCOHOLCONSUMPTIE HEBBEN DIE IN JOUW LAND GELDT. BEN JE JONGER, BEZOEK DEZE WEBSITE DAN NIET. GEBRUIKSBEPERKINGEN Toegang tot deze website wordt tijdelijk verstrekt en we behouden ons het recht voor onze diensten op de website onaangekondigd in te trekken, op te schorten of te wijzigen. Deze website verandert voortdurend en wordt regelmatig bijgewerkt en IDIL is niet aansprakelijk als de website of enig materiaal op enig moment of gedurende enige tijd niet beschikbaar is. Materiaal van deze website mag niet worden gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, verspreid, heruitgegeven, geüpload, gepost of verzonden worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IDIL. IDIL is de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de website en in materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Al deze rechten zijn voorbehouden. Noch titel noch intellectuele eigendomsrechten worden aan jou overgedragen door gebruik van of toegang tot deze website; integendeel, alle rechten, titels en belangen in en voor alle aspecten van de website blijven eigendom van IDIL. Materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor legale doeleinden.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING Voor zover wettelijk toegestaan, is IDIL in geen geval aansprakelijk voor welk verlies of welke schade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, directe, incidentele, indirecte of gevolgschade, inclusief gederfde winst, inkomsten- of omzetderving, verlies van goodwill, bedrijfsonderbreking of verlies van gegevens of informatie of speciale of punitieve schade, zelfs als IDIL vooraf op de hoogte is gesteld van het potentieel van dergelijk verlies of schade), schade of letsel, ongeacht de oorzaak, en veroorzaakt door onrechtmatige daad, contractbreuk of anderszins, die verband houden met, voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, het gebruik van, of de toegang tot de website of het onvermogen deze website te gebruiken, alle materialen van deze website of websites die aan deze website zijn gekoppeld, of worden veroorzaakt door het niet functioneren, fout, weglating, onderbreking, defect, vertraging in operationele uitzending, computervirus of lijnuitval. Niets in deze Algemene Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van IDIL uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, of haar aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie, noch enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door toepasselijk recht.

HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE KAN TECHNISCHE ONVOLKOMENHEDEN OF TYPFOUTEN BEVATTEN. DE MATERIALEN OP DEZE WEBSITE WORDEN GELEVERD “IN DE HUIDIGE STAAT” EN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND (ONGEACHT HET STATUUT, HET GEMEENSCHAPPELIJK RECHT, OORZAAK VAN HANDELEN, HET GEBRUIK VAN DE HANDEL OF ANDERSZINS). VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST IDIL ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR NALATIGHEID EN VERWERPT ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN. IDIL GEEFT GEEN GARANTIE OF DOET GEEN UITSPRAKEN OVER DAT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, DAT DE INHOUD CORRECT, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN, OF DAT DEZE WEBSITE OF DE SERVER DIE DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. IDIL GEEFT GEEN GARANTIES OF DOET GEEN UITSPRAKEN EN WIJST UITDRUKKELIJK ALLE AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID AF MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN OP DE OP DEZE WEBSITE VERMELDE INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. U (EN NIET IDIL) NEEMT DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE OP ZICH.

INZENDINGEN. Door het inzenden van opmerkingen, suggesties, vragen, ideeën, creatieve concepten, grafische afbeeldingen of andere informatie (gezamenlijk de “Inzending”) verleent u IDIL een niet-exclusieve licentie om die inzending te gebruiken. Hoewel u het auteursrecht op uw Inzending behoudt, heeft IDIL het recht om het materiaal uit uw inzending vrijelijk te gebruiken, te bewerken, te wijzigen, te reproduceren, te publiceren en/of te verspreiden. Deze licentie is kosteloos, eeuwigdurend en geschikt voor sublicentie. IDIL is niet verplicht om de Inzending als vertrouwelijk te behandelen en is niet aansprakelijk voor welk gebruik dan ook of openbaarmaking van de Inzending en hoeft geen vergoeding of erkenning voor de Inzending te verstrekken. IDIL kan alle auteursrechten en publiciteitsrechten in het materiaal in uw Inzending in alle rechtsgebieden uitoefenen, in hun volledige omvang en voor de volledige periode waarvoor dergelijke rechten in dat materiaal bestaan. U dient ervoor te zorgen dat uw inzending geen inbreuk maakt op auteursrechten, databankrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van een andere persoon en dat deze geen onwettig, bedreigend, lasterlijk, obsceen, pornografisch of profaan materiaal bevat dat aanleiding geeft tot crimineel of onwettig gedrag of dit aanmoedigt, of ertoe zou neigen onverantwoord alcoholgebruik aan te moedigen of te promoten (gezamenlijk het ‘Ongepaste materiaal’). Door uw Inzending in te dienen, garandeert u dat u het recht hebt om IDIL de hierboven beschreven niet-exclusieve auteursrechtlicentie te verlenen en dat deze geen Ongepast Materiaal bevat. Bent u niet in de positie om een dergelijke licentie te verlenen of om te garanderen dat deze geen ongepast materiaal bevat, dient u de Inzending niet in. IDIL behoudt zich het recht voor om elke Inzending vóór publicatie (indien aanwezig) te wijzigen of aan te passen, zodat Ongepast Materiaal wordt verwijderd.

JURISDICTIE. Deze overeenkomst valt onder de Ierse wet, niettegenstaande eventuele beginselen van wetsconflicten. Elk geschil dat voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden valt onder de exclusieve jurisdictie van de Ierse rechtbanken, hoewel dit niet van invloed is op het recht van IDIL om een rechtszaak tegen u aan te spannen wegens schending van deze algemene voorwaarden in het land waar u woont of in een ander relevant land. Tenzij anders beschreven zijn alle materialen op deze website alleen beschikbaar om informatie te geven over IDIL en haar producten. IDIL beheert en bedient deze website vanuit de Republiek Ierland en verklaart niet dat deze materialen geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties.

HANDELSMERKINFORMATIE. Alle handelsmerken en bijbehorende logo’s, designs, labels, flesdesigns en alle andere intellectuele eigendommen die deel uitmaken van IDIL’s producten en merken die daarbij zijn gebruikt zijn eigendom van Irish Distillers International Ltd. – een lijst van die handelsmerken kan worden opgevraagd via de Internet Manager, Irish Distillers International Ltd. Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland. Gebruik of misbruik van deze handelsmerken of van de inhoud van deze website, met uitzondering van wat hierboven is vermeld, is strikt verboden. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars van die handelsmerken.

INFORMATIE OVER JOU EN JOUW BEZOEK AAN DEZE WEBSITE. IDIL verwerkt je persoonsgegevens conform haar privacybeleid, dat je hier vindt. Als je de website gebruikt, stem je in met deze verwerking en garandeer je dat alle door jou verstrekte informatie correct en up-to-date is.

DIVERSEN. Producten en aanbiedingen van IDIL worden gemaakt en zijn verkrijgbaar in veel delen van de wereld. Het kan echter voorkomen dat deze website producten, aanbiedingen of prijsvragen beschrijft die niet beschikbaar zijn in jouw land, staat of woonplaats. Deze website kan gelinkt zijn met andere websites en IDIL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Het opnemen van een link naar een andere site is alleen voor informatiedoeleinden en impliceert geen goedkeuring door IDIL van de sites en IDIL geeft geen enkele verklaring of garanties met betrekking tot dergelijke sites. Niet-nakoming door IDIL van enig recht onder deze Algemene Voorwaarden of een deel daarvan vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een deel van deze Algemene Voorwaarden. Als een deel van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt dat deel geacht scheidbaar te zijn en heeft het geen invloed op de geldigheid van eventuele resterende bepalingen. IDIL kan deze Algemene Voorwaarden of de inhoud van de website te allen tijde herzien door deze posting bij te werken. Je bent aan dergelijke herzieningen gebonden en je zou daarom deze pagina regelmatig moeten bezoeken om de dan geldende Algemene Voorwaarden waaraan je gebonden bent, te bekijken.

Hartelijk dank voor je bezoek aan onze website. Geniet van onze producten, maar altijd met gezond verstand. Alle rechten voorbehouden. Irish Distillers International Limited – Geregistreerd in Ireland – nummer 15558 – Geregistreerd kantoor: Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ierland.

Auteursrecht en IP-agent voor de Verenigde Staten
Als je van mening bent dat enig gebruik van intellectueel eigendom op de website in strijd is met je auteursrecht, dien je de volgende informatie schriftelijk aan de onderstaande auteursrechtagent te verstrekken:

je adres, telefoonnummer en e-mailadres;

 • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens jou is geschonden;
 • Een beschrijving van de vermeende inbreukmakende activiteit en waar het vermeende inbreukmakende materiaal zich bevindt;
 • Een verklaring van jou dat je te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door jou, de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet;
 • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrechtelijk belang en
 • een verklaring van jou, gedaan onder de vlag van meineed, dat de bovenstaande informatie in je kennisgeving juist is en dat jij de eigenaar van het copyright bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van de auteursrechteigenaar op te treden
 • Copyright Agent

  Cassie Ostle
  Legal Manager
  Simmonscourt House
  Simmonscourt Rd, Ballsbridge
  Dublin 4
  IERLAND
  +353 (0)1 212 9000
  info@jamesonwhiskey.com