Algemene voorwaarden

DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP GEBRUIKERS, BEZOEKERS EN IEDEREEN DIE TOEGANG HEEFT TOT www.jamesonwhiskey.com (DEZE “WEBSITE”). ALS JE DEZE WEBSITE GEBRUIKT OF BEKIJKT, GA JE AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN. GA JE NIET AKKOORD, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. ELKE TOEGANG OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS VOOR EIGEN RISICO VAN DE GEBRUIKER. Deze website wordt beheerd door Irish Distillers Limited (“IDL” of “We”), een particuliere onderneming geregistreerd in Ierland met ondernemingsnummer 23732 en met geregistreerd kantoor in Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ierland. Bij vragen over deze website of deze algemene voorwaarden, kun je contact opnemen met info@jamesonwhiskey.com. OM DEZE WEBSITE TE MOGEN GEBRUIKEN, MOET JE DE WETTELIJKE MINIMUMLEEFTIJD VOOR ALCOHOLCONSUMPTIE HEBBEN DIE IN JOUW LAND GELDT. BEN JE JONGER, BEZOEK DEZE WEBSITE DAN NIET. GEBRUIKSBEPERKINGEN Toegang tot deze website wordt tijdelijk verstrekt en we behouden ons het recht voor onze diensten op de website onaangekondigd in te trekken, op te schorten of te wijzigen. Deze website verandert voortdurend en wordt regelmatig bijgewerkt en IDL is niet aansprakelijk als de website of enig materiaal op enig moment of gedurende enige tijd niet beschikbaar is. Materiaal van deze website mag niet worden gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, verspreid, heruitgegeven, geüpload, gepost of verzonden worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IDL. IDL is de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de website en in materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Al deze rechten zijn voorbehouden. Noch titel noch intellectuele eigendomsrechten worden aan jou overgedragen door gebruik van of toegang tot deze website; integendeel, alle rechten, titels en belangen in en voor alle aspecten van de website blijven eigendom van IDL. Materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor legale doeleinden. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING Voor zover wettelijk toegestaan, is IDL in geen geval aansprakelijk voor welk verlies of welke schade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, directe, incidentele, indirecte of gevolgschade, inclusief gederfde winst, inkomsten- of omzetderving, verlies van goodwill, bedrijfsonderbreking of verlies van gegevens of informatie of speciale of punitieve schade, zelfs als IDL vooraf op de hoogte is gesteld van het potentieel van dergelijk verlies of schade), schade of letsel, ongeacht de oorzaak, en veroorzaakt door onrechtmatige daad, contractbreuk of anderszins, die verband houden met, voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, het gebruik van, of de toegang tot de website of het onvermogen deze website te gebruiken, alle materialen van deze website of websites die aan deze website zijn gekoppeld, of worden veroorzaakt door het niet functioneren, fout, weglating, onderbreking, defect, vertraging in operationele uitzending, computervirus of lijnuitval. Niets in deze Algemene Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van IDL uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, of haar aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie, noch enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door toepasselijk recht. HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE KAN TECHNISCHE ONVOLKOMENHEDEN OF TYPFOUTEN BEVATTEN. DE MATERIALEN OP DEZE WEBSITE WORDEN GELEVERD “IN DE HUIDIGE STAAT” EN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND (ONGEACHT HET STATUUT, HET GEMEENSCHAPPELIJK RECHT, OORZAAK VAN HANDELEN, HET GEBRUIK VAN DE HANDEL OF ANDERSZINS). VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST IDL ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR NALATIGHEID EN VERWERPT ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN. IDL GEEFT GEEN GARANTIE OF DOET GEEN UITSPRAKEN OVER DAT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, DAT DE INHOUD CORRECT, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN, OF DAT DEZE WEBSITE OF DE SERVER DIE DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. IDL GEEFT GEEN GARANTIES OF DOET GEEN UITSPRAKEN EN WIJST UITDRUKKELIJK ALLE AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID AF MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN OP DE OP DEZE WEBSITE VERMELDE INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. U (EN NIET IDL) NEEMT DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE OP ZICH. INZENDINGEN. Door het inzenden van opmerkingen, suggesties, vragen, ideeën, creatieve concepten, grafische afbeeldingen of andere informatie (gezamenlijk de “Inzending”) verleent u IDL een niet-exclusieve licentie om die inzending te gebruiken. Hoewel u het auteursrecht op uw Inzending behoudt, heeft IDL het recht om het materiaal uit uw inzending vrijelijk te gebruiken, te bewerken, te wijzigen, te reproduceren, te publiceren en/of te verspreiden. Deze licentie is kosteloos, eeuwigdurend en in geschikt voor sublicentie. IDL is niet verplicht om de Inzending als vertrouwelijk te behandelen en is niet aansprakelijk voor welk gebruik dan ook of openbaarmaking van de Inzending en hoeft geen vergoeding of erkenning voor de Inzending te verstrekken. IDL kan alle auteursrechten en publiciteitsrechten in het materiaal in uw Inzending in alle rechtsgebieden uitoefenen, in hun volledige omvang en voor de volledige periode waarvoor dergelijke rechten in dat materiaal bestaan. U dient ervoor te zorgen dat uw inzending geen inbreuk maakt op auteursrechten, databankrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van een andere persoon en dat deze geen onwettig, bedreigend, lasterlijk, obsceen, pornografisch of profaan materiaal bevat dat aanleiding geeft tot crimineel of onwettig gedrag of dit aanmoedigt, of ertoe zou neigen onverantwoord alcoholgebruik aan te moedigen of te promoten (gezamenlijk het ‘Ongepaste materiaal’). Door uw Inzending in te dienen, garandeert u dat u het recht hebt om IDL de hierboven beschreven niet-exclusieve auteursrechtlicentie te verlenen en dat deze geen Ongepast Materiaal bevat. Bent u niet in de positie om een dergelijke licentie te verlenen of om te garanderen dat deze geen ongepast materiaal bevat, dient u de Inzending niet in. IDL behoudt zich het recht voor om elke Inzending vóór publicatie (indien aanwezig) te wijzigen of aan te passen, zodat Ongepast Materiaal wordt verwijderd. JURISDICTIE. Deze overeenkomst valt onder de Ierse wet, niettegenstaande eventuele beginselen van wetsconflicten. Elk geschil dat voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden valt onder de exclusieve jurisdictie van de Ierse rechtbanken, hoewel dit niet van invloed is op het recht van IDL om een rechtszaak tegen u aan te spannen wegens schending van deze algemene voorwaarden in het land waar u woont of in een ander relevant land. Tenzij anders beschreven zijn alle materialen op deze website alleen beschikbaar om informatie te geven over IDL en haar producten. IDL beheert en bedient deze website vanuit de Republiek Ierland en verklaart niet dat deze materialen geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties. HANDELSMERK INFORMATIE. Alle handelsmerken en bijbehorende logo's, designs, labels, flesdesigns en alle andere intellectuele eigendommen die deel uitmaken van IDL's producten en merken die daarbij zijn gebruikt zijn eigendom van Irish Distillers – een lijst van die handelsmerken kan worden opgevraagd via de Internet Manager, Irish Distillers Ltd. Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland. Gebruik of misbruik van deze handelsmerken of van de inhoud van deze website, met uitzondering van wat hierboven is vermeld, is strikt verboden. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars van die handelsmerken. INFORMATIE OVER JOU EN JOUW BEZOEK AAN DEZE WEBSITE. IDL verwerkt je persoonsgegevens conform haar privacybeleid, dat je hier vindt. Als je de website gebruikt, stem je in met deze verwerking en garandeer je dat alle door jou verstrekte informatie correct en up-to-date is. VIRUSSEN, HACKING EN ANDERE BEDREIGINGEN. U mag de website niet misbruiken door willens en wetens virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat schadelijk of technologisch schadelijk is. Je mag niet proberen ongeautoriseerd toegang te krijgen tot de website, de service waarop de website is opgeslagen en/of gehost, of een server, computer of database die is verbonden met de website. Je mag deze website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval of op een soortgelijke manier. IDL is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van jouw gebruik van de website of door het downloaden van materiaal dat erop is gepost, of een website die hieraan is gekoppeld. DIVERSEN. Producten en aanbiedingen van IDL worden gemaakt en zijn verkrijgbaar in veel delen van de wereld. Het kan echter voorkomen dat deze website producten, aanbiedingen of prijsvragen beschrijft die niet beschikbaar zijn in jouw land, staat of woonplaats. Deze website kan gelinkt zijn met andere websites en IDL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Het opnemen van een link naar een andere site is alleen voor informatiedoeleinden en impliceert geen goedkeuring door IDL van de sites en IDL geeft geen enkele verklaring of garanties met betrekking tot dergelijke sites. Niet-nakoming door IDL van enig recht onder deze Algemene Voorwaarden of een deel daarvan vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een deel van deze Algemene Voorwaarden. Als een deel van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt dat deel geacht scheidbaar te zijn en heeft het geen invloed op de geldigheid van eventuele resterende bepalingen. IDL kan deze Algemene Voorwaarden of de inhoud van de website te allen tijde herzien door deze posting bij te werken. Je bent aan dergelijke herzieningen gebonden en je zou daarom deze pagina regelmatig moeten bezoeken om de dan geldende Algemene Voorwaarden waaraan je gebonden bent, te bekijken. Hartelijk dank voor je bezoek aan onze website. Geniet van onze producten, maar altijd met gezond verstand. Alle rechten voorbehouden. Irish Distillers Limited – Geregistreerd in Ireland – nummer 23732 – Geregistreerd kantoor: Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ierland. Auteursrecht en IP-agent voor de Verenigde Staten Als je van mening bent dat enig gebruik van intellectueel eigendom op de website in strijd is met je auteursrecht, dien je de volgende informatie schriftelijk aan de onderstaande auteursrechtagent te verstrekken: je adres, telefoonnummer en e-mailadres; Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan je beweert dat het is overtreden; Een beschrijving van de vermeende inbreukmakende activiteit en waar het vermeende inbreukmakende materiaal zich bevindt; Een verklaring van jou dat je te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door jou, de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrechtelijk belang; en een verklaring van jou, gedaan onder de vlag van meineed, dat de bovenstaande informatie in je kennisgeving juist is en dat jij de eigenaar van het copyright bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van de auteursrechteigenaar op te treden. Copyright Agent Cassie Ostle Juridisch manager Simmonscourt House Simmonscourt Rd, Ballsbridge Dublin 4 IERLAND +353 (0) 1 212 9000 info@jamesonwhiskey.com Aankoop van tickets Deze voorwaarden vormen de basis waarop je kaartjes kunt kopen voor je bezoek aan The Jameson Distillery. Het management behoudt zich te allen tijde het recht voor iemand de toegang te weigeren. Door kaarten te kopen voor The Jameson Distillery erken je dat je de voorwaarden en bepalingen hebt gelezen en ermee instemt gebonden en onderworpen te zijn aan de volgende Algemene Voorwaarden en dat je hebt gelezen en ermee instemt dat de door jou verstrekte informatie kan worden gebruikt. Zodra je kaartjes zijn gekocht, kan het kaartje niet worden gewijzigd noch gerestitueerd, behalve naar goeddunken van Jameson Irish Whiskey. Alle tarieven zijn vermeld in euro's. Hoewel wij ons het recht voorbehouden onze prijzen te verhogen of te verlagen op elk moment voordat je reserveert, zal, nadat je boeking is bevestigd, de prijs van je reservering zoals vermeld in de bevestigingsmail niet worden gewijzigd. We zullen al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat Jameson Irish Whiskey en al haar exposities/displays tijdens de normale openingstijden door bezoekers kunnen worden gebruikt. Jameson Irish Whiskey behoudt zich echter het recht voor om, naar eigen goeddunken, om veiligheidsredenen of anderszins en met of zonder voorafgaande kennisgeving The Jameson Distillery of een deel ervan te sluiten. In het geval van een dergelijke afsluiting, zal Jameson Irish Whiskey elke bezoeker de kosten van zijn of haar prepaid ticket terugbetalen. Behalve dat is Jameson Irish Whiskey niet aansprakelijk, inclusief geen aansprakelijkheid voor reiskosten of andere onkosten met betrekking tot de sluiting van een deel of de hele Jameson Distillery. Van tijd tot tijd kan Jameson Irish Whiskey of een andere geautoriseerde derde foto's of andere opnames maken op de locatie en kunnen afbeeldingen of opnames bezoekers bevatten. Bezoekers stemmen in met het gebruik van dergelijke afbeeldingen door Jameson Irish Whiskey in verband met reclame, promoties of monitoring en erkennen dat het auteursrecht op dergelijke afbeeldingen berust bij Jameson Irish Whiskey en/of een geautoriseerde derde partij. De Jameson distilleerderij is geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. Kinderen jonger dan 15 moeten bij een bezoek aan de Jameson distilleerderij in gezelschap zijn van een volwassene van 18 jaar of ouder. Kinderen jonger dan 18 jaar zijn toegestaan in de Jameson-distilleerderij, waar alcoholische dranken verkrijgbaar zijn, maar zij krijgen geen alcohol geserveerd en mogen ook geen alcohol drinken. Dieren (met uitzondering van geleidehonden en hulphonden) zijn niet toegestaan in Jameson Distillery. BEZOEKERS GEDRAGSCODE Jameson Irish Whiskey behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de toegang tot of het verwijderen van zijn bedrijf of de omgeving te weigeren van personen die: – zijn veroordeeld voor een strafbaar feit, dat, naar de mening van Jameson Irish Whiskey, waarschijnlijk van invloed zal zijn op de veiligheid of het genot van andere bezoekers; Zich op een manier gedraagt die, naar de mening van Jameson Irish Whiskey, de veiligheid of het genot van andere bezoekers beïnvloedt of waarschijnlijk zal beïnvloeden, andere bezoekers irriteert, zich zo gedraagt dat ze anderen gevaar of angst bezorgt of schade aan het eigendom; Bedreigende of beledigende woorden of gedrag gebruikt of op enige manier provoceert of gedraagt op een manier die een schending van de vrede kan uitlokken; Wordt gedacht onder invloed te zijn van alcohol of andere middelen; Naast het voorgaande moet een persoon die schade heeft veroorzaakt, alle kosten dragen die hij als gevolg van dergelijk gedrag heeft veroorzaakt; Alle personen die de Jameson Distillery betreden, moeten betalen voor de toegang. Kaartjes moeten te allen tijde worden bewaard en ter inzage worden aangeboden indien vereist door een medewerker of agent van Jameson Irish Whiskey. Personen zonder geldig toegangsbewijs, die toch proberen toegang te krijgen zal worden verzocht te vertrekken. In overeenstemming met de Ierse wet is roken strikt verboden in de Jameson Distillery. Jameson Irish Whiskey behoudt zich het recht voor personen te vervolgen die schade toebrengen aan enig deel van het pand.